Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (9) 2008

Izabela Lipińska

The financial support of Agricultural Producer Groups

Finansowe wsparcie funkcjonowania grup producentów rolnych

Abstract: In this article problems were introduced on functioning of agricultural production groups which are established to improve the processing and marketing of farm goods. After fulfilling certain conditions, each group may apply for the financial support from the EU and domestic funds. They might be spent on administration or management. Since the new regulation was implemented the number of groups has been growing.
Abstract in polish: Alternatywą prowadzenia indywidualnej produkcji rolnej jest łączenie się kilku rolników w tzw. grupy producentów rolnych, które działają w ramach różnych form prawnych. Podstawy prawne zakładania i ich funkcjonowania zostały określone przez ustawodawcę już osiem lat temu. Każda grupa może ubiegać się o wsparcie finansowe na prowadzenie swej działalności. Zakres tej pomocy na przestrzeni lat ulegał zmianom. Celem niniejszego opracowania jest zarówno ocena sytuacji prawnej i możliwości powstawania grup producentów rolnych, jak i wskazanie rodzajów pomocy finansowej przeznaczonej na ich zakładanie i prowadzenie. Rozważania obejmują także próbę estymacji wpływu pomocy na powstawanie i rozwój grup procentów rolnych.

Keywords: agricultural production, producer groups, Rural Development Program, agricultural cooperative, limited liability company

Keywords in polish: produkcja rolna, grupy producentów rolnych, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, spółdzielnia rolnicza, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol9/issue3/art_10.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume9/issue3/art_10_pl.pdf
For citation:

MLA Lipińska, Izabela. "The financial support of Agricultural Producer Groups." J. Agribus. Rural Dev. 9.3 (2008): 99-109.
APA Izabela Lipińska (2008). The financial support of Agricultural Producer Groups. J. Agribus. Rural Dev. 9 (3), 99-109
ISO 690 LIPIńSKA, Izabela. The financial support of Agricultural Producer Groups. J. Agribus. Rural Dev., 2008, 9.3: 99-109.
Corresponding address:
dr Izabela Lipińska, Katedra Zarządzania i Prawa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
lipinska@up.poznan.pl