Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (9) 2008

Anna Bieniasz, Zbigniew Gołaś

Factors shaping the financial liquidity of farms

Czynniki kształtujące płynność finansową gospodarstw rolnych

Abstract: In the article an attempt was undertaken to determine power and direction of the influence of chosen factors on the level of farms financial liquidity at applying econometric methods. The study was based on EU agricultural accountancy system FADN. Constructed regression models showed, that factor most strongly shaping the level of the financial liquidity is a politicy of working capital management. Its conservative character, appointed through the longer cycle of obligations and the cycle of the working capital, in-deed reducies the risk of the financial liquidity.
Abstract in polish: W artykule przedstawiono wyniki ekonometrycznej analizy czynników kształtujących poziom płynności finansowej w rolnictwie UE. Badania przeprowadzono na podstawie rachunkowości rolnej FADN. W świetle modeli regresji wielokrotnej głównym czynnikiem kształtującym poziom płynności finansowej w gospodarstwach rolnych jest polityka zarządzania kapitałem obrotowym.

Keywords: financial liquidity, current and quick ratio, agriculture, farms, FADN, econometric method

Keywords in polish: płynność finansowa, wskaźnik płynności bieżącej, wskaźnik płynności „szybki”, FADN, gospodarstwa rolne, regresja wielokrotna

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol9/issue3/art_4.pdf
For citation:

MLA Bieniasz, Anna, and Zbigniew Gołaś. "Czynniki kształtujące płynność finansową gospodarstw rolnych." J. Agribus. Rural Dev. 9.3 (2008): 33-39.
APA Anna Bieniasz, Zbigniew Gołaś (2008). Czynniki kształtujące płynność finansową gospodarstw rolnych. J. Agribus. Rural Dev. 9 (3), 33-39
ISO 690 BIENIASZ, Anna, GOłAś, Zbigniew. Czynniki kształtujące płynność finansową gospodarstw rolnych. J. Agribus. Rural Dev., 2008, 9.3: 33-39.
Corresponding address:
dr Anna Bieniasz, Katedra Finansów i Rachunkowości w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
bieniasz@up.poznan.pl