Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (46) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00362

Elżbieta Jadwiga Szymańska

THE DEVELOPMENT OF THE PORK MARKET IN THE WORLD IN TERMS OF GLOBALIZATION

Abstract:

The globalization of the world economy and the
processes associated with the liberalization of trade, capital
flows and technology produce certain effects for the development
of the agricultural sector. This study is aimed at identifying
determinants of the development of the pork market on
a global scale. The analysis includ changes in pork production,
foreign trade and the activities of the biggest leaders in
the pork market. Literature studies, including reports AHDB
and USDA were used in the research. The analysis shows that
the increasing demand for food and the high cost of production
is a global challenge for pork producers. Increases of
industrialization and concentration of production have been
found allowing the use of economies of scale. The activities
of transnational corporations that invest capital is becoming
increasing important where highest profits are achieved. The
competition in international trade is growing, mainly from
countries in North and South America which have a price advantage
in exports.

Keywords: pork market, globalization, changes, foreign trade

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol46/issue4/art_83.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00362
For citation:

MLA Szymańska, Elżbieta Jadwiga. "THE DEVELOPMENT OF THE PORK MARKET IN THE WORLD IN TERMS OF GLOBALIZATION." J. Agribus. Rural Dev. 46.4 (2017): 843-850.
APA Elżbieta Jadwiga Szymańska (2017). THE DEVELOPMENT OF THE PORK MARKET IN THE WORLD IN TERMS OF GLOBALIZATION. J. Agribus. Rural Dev. 46 (4), 843-850
ISO 690 SZYMAńSKA, Elżbieta Jadwiga. THE DEVELOPMENT OF THE PORK MARKET IN THE WORLD IN TERMS OF GLOBALIZATION. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 46.4: 843-850.
Corresponding address:
dr hab. inż. Elżbieta Jadwiga Szymańska, prof. SGGW, Department of Logistics, Nowoursynowska St. 166, 02-787 Warszawa, Poland
Authors email:
elzbieta_szymanska@sggw.pl

References

 • Boehlje M. (2009), Globalization and agriculture: New realities. West Lafayette, Purdue University, Center for Food and Agricultural Business.
 • FAPRI (2008). US and world agricultural outlook. FAPRI staff report-08 FSR -1. Food and Agricultural Policy Research Institute, Iowa State university, Ames, Iowa, USA.
 • Liberska B. (2002). Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa.
 • Łuczka-Bakuła W. (2004), Znaczenie produktów regionalnych i tradycyjnych w dobie globalizacji. [w:] Gospodarka żywnościowa i obszary wiejskie wobec procesu globalizacji. W. Łuczka-Bakuła (red.). Wyd. AR w Poznaniu, Poznań.
 • Pawlak F. (2013). Polska wieś w dobie globalizacji. Scripta Comeniana Lesnensia PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie, nr 8, 149-161
 • Stępień S. (2011), Rynek wieprzowiny na świecie w warunkach globalizacji. Roczniki Naukowe SERiA, vol. XIII, nr 3, s. 325–329.
 • Stiglitz J.E. (2004). Globalizacja. PWN, Warszawa.
 • Strategia odbudowy i rozwoju produkcji trzody chlewnej w Polsce do roku 2030. Blicharski T., Hammermeister A., (red.). Warszawa 2013.
 • Szymańska E.J. (2015). Rozwój rynku żywca wieprzowego w Chinach. Marketing i Rynek, 2015, R. 22, nr 10, CD.
 • The world's leading pig producers and processors. Retrieved 21st April 2017 from http://www.wattagnet.com/articles/25011-infographic-worlds-top-10-pig-producers.
 • UNCTAD (1996): Globalisation and Liberalisation: Effects of International Economic Relations on Poverty, Dokument UNCTAD/ECDC/PA/4/Rev.1/, Geneva, Retrieved 15st April 2017 from: www.unctad.org.
 • USDA (2008). Livestock and Poultry: World Markets and Trade World Production, Markets, and Trade Reports. Retrieved 22nd April 2017 from:http://www.fas.usda.gov/data/livestock-and-poultry-world-markets-and-trade
 • USDA (2016). Livestock and Poultry: World Markets and Trade World Production, Markets, and Trade Reports. Retrieved 2nd April 2017 from:http://www.fas.usda.gov/data/livestock-and-poultry-world-markets-and-trade.
 • Zegar J.S. 2010: Ekonomia wobec kwestii agrarnej. Ekonomista, nr 6, s. 799-804.