Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (46) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00340

Katarzyna Domańska, Marek Angowski

CONSUMER ATTITUDES TOWARDS PRODUCTS OF REGIONAL MANUFACTURERS AND THEIR IMPACT ON THE PURCHASING BEHAVIOR ON THE MARKET FOR DAIRY PRODUCTS

Abstract:

The purpose of this study is to present, analyze and
evaluate the behavior of buyers on the market for dairy products,
including the importance they attach to the origin of the
product and to the producers in the buying process. The attitudes
towards regional products and producers were associated
with other elements of consumer behavior related to the
decision-making process on the dairy market, such as: product
selection criteria; frequency of purchases in various store
types; and basic criteria for store selection. The research part
is based on the analysis of the results of surveys conducted in
2015 with a group of 694 students. The study demonstrates
the existence of important links between “pro-regional” attitudes
and such determinants of the choice of dairy products
as the product’s nutritional composition; absence of preservatives;
quality certificates; country of origin; and environmental
performance. This suggests that dairy products from regional
producers are

Keywords: consumer behavior, dairy products, regional producers

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol46/issue4/art_71.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00340
For citation:

MLA Domańska, Katarzyna, and Marek Angowski. "CONSUMER ATTITUDES TOWARDS PRODUCTS OF REGIONAL MANUFACTURERS AND THEIR IMPACT ON THE PURCHASING BEHAVIOR ON THE MARKET FOR DAIRY PRODUCTS." J. Agribus. Rural Dev. 46.4 (2017): 739-746.
APA Katarzyna Domańska, Marek Angowski (2017). CONSUMER ATTITUDES TOWARDS PRODUCTS OF REGIONAL MANUFACTURERS AND THEIR IMPACT ON THE PURCHASING BEHAVIOR ON THE MARKET FOR DAIRY PRODUCTS. J. Agribus. Rural Dev. 46 (4), 739-746
ISO 690 DOMAńSKA, Katarzyna, ANGOWSKI, Marek. CONSUMER ATTITUDES TOWARDS PRODUCTS OF REGIONAL MANUFACTURERS AND THEIR IMPACT ON THE PURCHASING BEHAVIOR ON THE MARKET FOR DAIRY PRODUCTS. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 46.4: 739-746.
Corresponding address:
dr inż. Katarzyna Domańska, Department of Management and Marketing, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13 St., 20-950 Lublin, Poland,
Authors email:
katarzyna.domanska@up.lublin.pl

References

 • Alsughayir, A. (2013). Consumer ethnocentrism: a literature review. International Journal of Business and Management Invention, 2, (5). 50-54 

 • Angowski, M., Domańska, K. (2015). Czynniki wpływające na wybór miejsca dokonywania zakupu na rynku serów żółtych na przykładzie serów długodojrzewających. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 875, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu 41(2), 385-397.
 • Angowski, M., Lipowski, M. (2014). Uwarunkowania wyboru produktów żywnościowych I miejsc ich zakupu. Marketing i Rynek, 6 (płyta CD), 2-16.
 • Baer-Nawrocka, A., Suchoń, A. (2014). Ochrona produktów regionalnych i tradycyjnych w Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia ekonomiczne i prawne. Wieś i Rolnictwo, 4(165), 115-130.
 • Czajkowska, K., Kowalska, H., Piotrowski, D. (2013). Rola konsumenta w procesie projektowania nowych produktów spożywczych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 575, 23–32.
 • Dybka, S. (2015). Kierunki zmian preferencji konsumentów w odniesieniu do produktów i detalistów. Handel Wewnętrzny, 4(357), 200-210.
 • Frewer, L., Risvik, E., Schifferstein, H. (2001). Food, People and Society. A European Perspective of Consumers’ Food Choices. Berlin: Springel-Verlag, 2001.
 • Gradziuk, B. (2015). Postawy I zachowania producentów oraz nabywców względem żywnosci lokalnej. Roczniki Naukowe SERiA, XVII (3), 96-102.
 • Grębowiec, M. (2010). Rola produktów tradycyjnych i regionalnych w podejmowaniu decyzji nabywczych przez konsumentów na rynku dóbr żywnościowych w Polsce. Problemy Rolnictwa Światowego, 10(2), 22-31.
 • Ilbery, B., Kneafsey, M. (2000). Producer constructions of quality in regional speciality food production: A case study from south-west England. Journal of Rural Studies, 16 (2), 217-230.
 • Ittersum, K., Meulenberg, M.T.G., van Trijp, H.C.M., Candel, M.J.J.M. (2007). Consumers’ Appreciation of Regional Certification Labels: A Pan-European Study. Journal of Agricultural Economics, 58(1), 1-23.
 • Kawa, M., Augustyńska-Prejsnar, A. (2014). Czynniki decydujące o wyborze produktów tradycyjnych i regionalnych w opinii mieszkańców Podkarpacia. Journal of Agribusiness and Rural Development, 3(33), 51-59.
 • Kijak, E. (2008). Produkty tradycyjne, regionalne i lokalne. AgroBazar, 4-5, 14.
 • Kipnis, E., Kubacki, K., Broderick, A. J., Siemieniako, D., Pisarenko, N. L. (2012). “They don’t want us to become tchem”: Brand Local Integration and consumer ethnocentrism.
 • Journal of Marketing Management, 28(7-8), 836–864. 

 • Kucharczyk, M., Krzywonos, M., Wilk, M., Seruga, P., Borowiak, D. (2015). Etnocentryzm konsumencki a produkty regionalne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 411, 87-96.
 • Kuznesof, S., Tregear, A., Moxey, A. (1997). Regional foods: A consumer perspective. British Food Journal, 99 (6), 199 – 206.
 • Loureiro, M.L., McCluskey, J.J. (2000). Assessing consumer response to protected geographical identification labeling. Agribusiness, 16(3), 309-320.
 • Ness, M. R., Ness, M., Brennan, M., Oughton, E., Ritson, C., Ruto, E. (2010). Modelling consumer behavior intentions towards food with implications for marketing quality low-input and organic food. Food Qual. Prefer., 21, 100–119.
 • Siemieniako, D. (2013), Społeczno-kulturowe czynniki lojalności konsumentów alkoholu. Marketing i Rynek, 12, 28-34.
 • Szromnik, A., Wolanin-Jarosz, E. (2014). Etnocentryzm konsumencki na zglobalizowanym rynku – czynniki i procesy kształtowania (cz. 1). Marketing i Rynek, 4, 2-13.