Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (45) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00346

Julia Wojciechowska-Solis, Andrzej Soroka

ORGANIC FOOD CONSUMPTION AS AN INFORMED LIFESTYLE CHOICE OF POLISH POPULATION BY AGE GROUPS

Konsumpcja żywności ekologicznej świadomym stylem życia polskiego społeczeństwa w aspekcie wiekowym

Abstract:

The aim of this article is to identify whether Polish
society consciously buys and consumes organic food as
well as what motives guide their purchases and consumption.
A diagnostic survey method with an author’s questionnaire
was used to examine 3436 respondents from the whole Poland.
The Statistica 10.1 PL program was applied to conduct
statistical and discriminant analysis. It was shown that Polish
consumers mainly emphasized a great importance of health
qualities of organic food. The older respondents were more
interested in the fact that their relatives consumed healthy
food. Fresh vegetables and their products as well as eggs were
the most common choices of organic food. The main places
of purchase of organic food were discount stores and those
specialized in selling organic food as well as organic farms. It
was emphasized that respondents paid high importance to the
accreditation of product certification body on food packages
as well as the labeling that these products were produced in
ecological conditions.
Keywords: consumption,

Abstract in polish:

Celem artykułu było wskazanie, czy w stylu życia polskiego społeczeństwa występuje świadomy zakup i spożywanie
żywności ekologicznej oraz jakimi motywami kierują się konsumenci przy zakupie takiej żywności. W badaniu wykorzystano
metodę sondażu diagnostycznego z narzędziem badawczym w postaci autorskiego kwestionariusza ankiety, którym
przebadano 3436 respondentów z całej Polski. W analizach statystycznych wykorzystano program Statistica 10.1 PL, szczególnie
analizę funkcji dyskryminacyjnej. Wykazano, iż przy zakupie żywności ekologicznej polscy konsumenci sugerowali się
głównie jej walorami zdrowotnymi. Starsi respondenci przywiązywali większą wagę, by taką żywność spożywali wszyscy
członkowie ich rodzin. Najczęściej kupowanymi produktami ekologicznymi były świeże warzywa i ich przetwory oraz jaja.
Miejscem zakupu żywności ekologicznej były najczęściej sklepy dyskontowe i specjalizujące się w sprzedaży żywności ekologicznej
oraz gospodarstwa ekologiczne. Podkreślano znaczenie umieszczania na opakowaniu takiej żywności nazwy jednostki
certyfikującej produkt, jak również oznakowania, że jest to produkt wytworzony w warunkach ekologicznych.

Keywords: consumption, consumer choices, organic food market, healthy life style

Keywords in polish: konsumpcja, wybory konsumentów, rynek żywności ekologicznej, zdrowy tryb życia

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol45/issue3/art_68.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00346
For citation:

MLA Wojciechowska-Solis, Julia, and Andrzej Soroka. "ORGANIC FOOD CONSUMPTION AS AN INFORMED LIFESTYLE CHOICE OF POLISH POPULATION BY AGE GROUPS." J. Agribus. Rural Dev. 45.3 (2017): 705-713.
APA Julia Wojciechowska-Solis, Andrzej Soroka (2017). ORGANIC FOOD CONSUMPTION AS AN INFORMED LIFESTYLE CHOICE OF POLISH POPULATION BY AGE GROUPS. J. Agribus. Rural Dev. 45 (3), 705-713
ISO 690 WOJCIECHOWSKA-SOLIS, Julia, SOROKA, Andrzej. ORGANIC FOOD CONSUMPTION AS AN INFORMED LIFESTYLE CHOICE OF POLISH POPULATION BY AGE GROUPS. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 45.3: 705-713.
Corresponding address:
dr Andrzej Soroka, Instytut Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland
Authors email:
wachmistrz_soroka@o2.pl

References

 • Amate, J.I, de Molina, M.G. (2013). “Sustainable de-growth” in agriculture and food: an agro-ecological perspective on Spain’s agri-food system (year 2000). Journal of Cleaner Production, 38, 27-35.
 • Annunziata, A., Vecchio, R. (2016). Organic farming and sustainability in food choices: an analysis of consumer preference in Southern Italy. Agriculture and Agricultural Science Procedia, 8, 193-200.
 • Babicz – Zielińska, E., Jeżewska – Żychowicz, M. (2015). Wpływ czynników środowiskowych na wybór i spożycie żywności. Handel Wewnętrzny, 2, 5-18.
 • Barska, A., Wyrwa, J. (2017). Innovations in the Food Packaging Market – Intelligent Packaging – a Review. Czech Journal of Food Science, 35 (1), 1-6.
 • Bulsara, H. P., Trivedi K. G. (2016). An Exploratory study of factors related to Consumer Behaviour towards purchase of Fruits and Vegetables from different Retail Formats. Journal of Research in Marketing. Volume 6(1), 397-406.
 • Buro, B., Gold, A., Contreras, D., Keim, A. L., Mobley, A. R., Oscarson, R., Peters, P., Procter, S., Smathers, C. (2015). An Ecological Approach to Exploring Rural Food Access and Active Living for Families With Preschoolers. Journal of Nutrition Education and Behavior . Volume 47(6), 548-554..
 • Davies, A., Titterington, A. J., Cochrane, C. (1995). Who buys organic food? A profile of the purchasers of organic food in Northern Ireland. British Food Journal, Volume 97(10), 17-23.
 • Demby, E. (1974). Psychographics and from where it came. Life style and psychographics. Chicago, IL: American Marketing Association. 9-30.
 • Fotopoulos, C., Krystallis, A. (2002). Purchasing motives and profile of the Greek organic consumer: A countrywide survey. British Food Journal, 104(9), 730–764.
 • Gracia, A., Barreiro - Hurlé, J., Galán, B.L. (2014). Are local and organic claims complements or substitutes? A consumer preferences study for eggs. Journal of Agricultural Economics, 65(1), 49-67.
 • Haynes-Maslow, L., Auvergne, L., Mark, B., Ammerman, A., Weiner, B.J. (2015). Low-income individuals’ perceptions about fruit and vegetable access programs: a qualitative study. Journal of Nutrition Education and Behavior . Volume 47(4), 317-324.
 • Hjelmar, U. (2011). Consumers’ purchase of organic food products. A matter of convenience and reflexive practices. Appetite 56(2), 336-344.
 • Ingram, J., Ericksen, P., Liverman, D. (2010). Food security and global environmental change. Washington, DC: Earthscan.
 • Kapusta, F. (2015). Bezpieczeństwo żywnościowe jako indykator zrównoważonego spożycia. Journal of Agribusness and Rural Development 4(38), 695-703.
 • Kiviniemi, M. T., Rothman, A. J. (2006). Selective memory biases in individuals’ memory for health-related information and behaviour recommendations. Psychology and Health, 21(2), 247-272.
 • Kuhnlein, H. V., Erasmus, B., Spigelski, D. (2009). Indigenous peoples' food systems: The many dimensions of culture, diversity and environment for nutrition and health. Rome, Italy: FAO.
 • Mamouni Limnios, E., Schilizzi, S.G.M., Burton, M., Ong, A., Hynes, N. (2016). Willingness to pay for product ecological footprint: Organic vs non-organic consumers. Technological Forecasting and Social Change.
 • McGill, C.R., Fulgoni, V.L., Devareddy, L. (2015). Ten-Year Trends in Fiber and Whole Grain Intakes and Food Sources for the United States Population: National Health and Nutrition Examination Survey 2001–2010. Nutrients. 7(2), 1119-1130.
 • Murray E.K., Auld, G., Inglis-Widrick, R., Baker, S. (2015). Nutrition Content in a National Nutrition Education Program for Low-Income Adults: Content Analysis and Comparison With the 2010 Dietary Guidelines for Americans. Journal of Nutrition Education and Behavior. Volume 47(6), 566-573.
 • Nie, C., Zepeda, L. (2011). Lifestyle segmentation of US food shoppers to examine organic and local food Consumption. Appetite. Volume 57(1), 28-37.
 • Phungpracha, E., Kansuntisukmongkon, K., Panya, O. (2016) Traditional ecological knowledge in Thailand: Mechanisms and contributions to food security, Kasetsart Journal of Social Sciences. 37(2), 82-87.
 • Piasecka, A. (2008). Komunikowanie wartości zdrowia w polskich kampaniach społecznych – wymiar edukacyjny, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Siwiński, W., Tauber, R. D., Mucha-Szajek, E. (2008). Współczesne tendencje w rekreacji i turystyce. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii.
 • Soil Association. (2004). Understanding the consumer and increasing sales. http://orgprints.org/10858/1/TNS2004eng.pdf (dostęp 01.08.2016)
 • Sojkin, B., Olejniczak, T. (2012). Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw na rynku artykułów żywnościowych. Przemysł Spożywczy. 1(2), 130-140.
 • Stefańska, M. (2010). Preferencje konsumentów w zakresie wyboru miejsca nabywania żywności ekologicznej. Zeszyty Naukowe Nr 609 Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu Nr 16, 215-226.
 • Urban–Rural Interaction. (2001). Report of the Working Group of Urban–Rural Interaction, Ministry of the Interior, Helsinki.
 • Vanhonacker, F., Verbeke, W., Guerrero, L., Claret, A., Contel, M., Scaveldi, L., Zakowska-Biemans, S., Gutkowska, K., Sulmont-Rossé, C., Raude, J., Granli, B. S., Hersleth, M. (2010), How European consumers define the concept of traditional food: Evidence from a survey in six countries, Agribusiness, 26(4), 453-476.
 • Verdurme, A., Viaene, J. (2003). Consumer beliefs and attitude towards genetically modified food. Basis for segmentation and implications for communication. Agribusiness, 19(1), 91–113.
 • Wilczyńska, A. (2015). Znajomość żywności gwarantowanej jakości i jej oznakowania wśród młodych konsumentów. Handel Wewnętrzny, 2, 420-431.
 • Williams, P.R., Hammitt, J.K. (2001). Perceived risks of conventional and organic produce: pesticides, pathogens, and natural toxins. Risk Analysis, 21(2), 319-330.