Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (45) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00368

Joanna Wiśniewska-Paluszak, Grzegorz Paluszak

SOCIAL RESPONSIBILITY OF POLISH FOOD INDUSTRY LEADERS

Społeczna odpowiedzialność liderów przemysłu spożywczego w Polsce

Abstract:

The purpose of this paper is to assess the sustainable
development measures adopted by food companies. This
paper analyzes the scope of initiatives and programs undertaken
by companies that publish Corporate Social Responsibility
(CSR) reports. It demonstrates the importance of food
companies in reporting social responsibility in Poland. This
paper uses a qualitative method based on a summative content
analysis of reports delivered by food companies. It notes
that most of the reports are drawn up by market leaders affiliated
to international corporations. However, Hortimex Plus
Sp. z o.o. Sp. k., a Polish family-run business, is also among
them. A positive relationship was identified between the number
of implemented social responsibility measures and financial
performance of companies under consideration. The
leaders covered by this study adopt numerous sustainable development
measures such as, in prime place, social initiatives,
including charity and donations. Ranked second are environmental
programs and initiatives, oriented mainly at reducing
the consumption of water, energy products and raw materials.
The third group consist of labor-related measures, primarily
including those focused on ensuring occupational safety and
employee benefits.

Abstract in polish:

Celem artykułu jest ocena działań przedsiębiorstw przemysłu spożywczego na rzecz zrównoważonego rozwoju.
W artykule analizowano zakres inicjatyw i programów podejmowanych przez przedsiębiorstwa sporządzające raporty społecznej
odpowiedzialności (Corporate Social Responsibility, CSR). Wskazano na znaczenie przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
w raportowaniu odpowiedzialności społecznej w Polsce. W artykule zastosowano metodę jakościową, polegającą na sumatywnej
analizie treści raportów przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Wskazano, że raporty są w większości sporządzane
przez liderów rynku należących do międzynarodowych korporacji. Wśród nich znalazło się jednak polskie przedsiębiorstwo
rodzinne Hortimex Plus Sp. z o.o. Sp. k. Wykazano pozytywną zależność między liczbą realizowanych działań w zakresie odpowiedzialności
społecznej a wynikami finansowymi badanych przedsiębiorstw. Badani liderzy podejmują liczne działania na
rzecz równoważenia rozwoju, wśród których pierwsze miejsce zajmują inicjatywy społeczne, w tym działalność charytatywna
i donacja. Na drugim miejscu znajdują się programy i inicjatywy środowiskowe, w tym głównie w zakresie redukcji zużycia
wody, nośników energii i surowców. Na trzecim znajdują się działania związane z pracą, w tym głównie z zapewnieniem bezpieczeństwa
pracy i benefitów pracowniczych.
Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu,

Keywords: social responsibility of business, CSR report, food industry, sustainable development

Keywords in polish: społeczna odpowiedzialność biznesu, raport CSR, przemysł spożywczy, zrównoważony rozwój

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol45/issue3/art_67.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00368
For citation:

MLA Wiśniewska-Paluszak, Joanna, and Grzegorz Paluszak. "SOCIAL RESPONSIBILITY OF POLISH FOOD INDUSTRY LEADERS." J. Agribus. Rural Dev. 45.3 (2017): 693-704.
APA Joanna Wiśniewska-Paluszak, Grzegorz Paluszak (2017). SOCIAL RESPONSIBILITY OF POLISH FOOD INDUSTRY LEADERS. J. Agribus. Rural Dev. 45 (3), 693-704
ISO 690 WIśNIEWSKA-PALUSZAK, Joanna, PALUSZAK, Grzegorz. SOCIAL RESPONSIBILITY OF POLISH FOOD INDUSTRY LEADERS. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 45.3: 693-704.
Corresponding address:
dr Joanna Wiśniewska-Paluszak, Katedra Ekonomii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 22, 60-637 Poznań, Poland,
Authors email:
wisniew@up.poznan.pl

References

 • Adamczyk J., T. Nitkiewicz (2007). Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Warszawa: PWE,
 • Baza Raportów Społecznych (2017). www.raportyspołeczne.pl/biblioteka-raportów/ [Data of access: 17.04.2017].
 • Jerzemowska M. (2004). Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
 • Kochalski C. (2016). Spojrzenie controllingowe i finansowe na kwestie ekologiczne w przedsiębiorstwie. [w:] C. Kochalski (red. nauk.) Zielony controling i finanse. Podstawy teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck.
 • Kronenberg J., Bergier T. (red. nauk.) (2010). Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce. Kraków: Fundacja Sendzimira.
 • Monitor Polski B, DZ.U.RP (2000-2012).
 • Piskalski G. (2015). Corporate Social Responsibility in the Polish Reality. Theory vs. Practice. , Warszawa: CentrumCSR.PL Foundation.
 • Porter M.E., Kramer M.R. (2006). The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility. Harvard Business Review, 84(1-2), 78-92.
 • Poskrobko B. (red.) (2007). Towards the theory of sustainable development. Białystok-Warszawa: Bialystok School of Economics.
 • Rankin A., Gray A.W., Boehlje M.D., C. Alexander (2011). Sustainability Strategies in U.S. Agribusiness: Understanding Key Drivers, Objectives, and Actions. International Food and Agribusiness Management Review, 14(4), 1-19.
 • Rogall H. (2012). Nachhaltige Ökonomie. Ökonomische Theorie und Praxis einer Nachhaltigen Entwicklung. Marburg: Metropolis.
 • Ross R..B., V. Pandey, K.L. Ross (2015). Sustainability and Strategy in U.S. Agri-Food Firms: An Assesment of Current Practices. International Food and Agribusiness Management Review, 18(1), 17-48.
 • Stawicka E. (2011). Agrobiznes a społeczna odpowiedzialność. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XIII, Zeszyt 5, 66-69.
 • Stawicka E. (2012). Praktyka społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach agrobiznesu. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XIV, Zeszyt 1, 478-482.
 • Wołoszyn J., E. Stawicka, M. Ratajczak (2012). Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw agrobiznesu z obszarów wiejskich. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.