Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (45) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00365

Joanna Smoluk-Sikorska

PRICING POLICY IN ORGANIC FOOD RETAIL TRADE

Polityka cenowa w handlu detalicznym żywnością ekologiczną

Abstract:

Imperfection of the Polish organic market, particularly
in the area of distribution channels fosters high level of
organic food prices, which in turn reduces the demand. Therefore,
recognition of price determinants, pricing strategies, activities
and tools applied in frames of pricing policy in organic
food retail is very important. This paper presents the results of
research on pricing policy conducted in retail outlets offering
organic food. The investigation was carried out between 2011
and 2012 in three types of outlets, i.e. specialist shops, groceries
and retail networks. Price-promotional and price-quality
strategy as well as adaptive and innovative pricing strategy
were the most often indicated pricing strategy. Retailers mainly
fix prices based on costs and apply periodical discounts.

Abstract in polish:

Niedoskonałość polskiego rynku żywności ekologicznej, zwłaszcza pod względem kanałów dystrybucji, sprzyja
wysokiemu poziomowi cen ekoproduktów, co z kolei ogranicza popyt. Dlatego istotne jest rozpoznanie strategii, działań i instrumentów
stosowanych w polityce cenowej dotyczącej żywności ekologicznej. W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących
polityki cenowej prowadzonej w sklepach detalicznych oferujących żywność ekologiczną. Badanie przeprowadzono
w trzech typach placówek, tj. placówkach specjalistycznych, ogólnospożywczych i sieciach detalicznych w latach 2011–2012.
Najczęściej wskazywana przez badanych detalistów była strategia cenowo-promocyjna i cenowo-jakościowa oraz adaptacyjna
i innowacyjna strategia cen. Handlowcy najczęściej ustalają cenę na podstawie kosztów i w większości stosują okresowe obniżki
cen.

Keywords: prices, organic food, pricing policy, pricing strategies

Keywords in polish: ceny, żywność ekologiczna, polityka cenowa, strategie cenowe

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol45/issue3/art_65.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00365
For citation:

MLA Smoluk-Sikorska, Joanna. "PRICING POLICY IN ORGANIC FOOD RETAIL TRADE." J. Agribus. Rural Dev. 45.3 (2017): 675-683.
APA Joanna Smoluk-Sikorska (2017). PRICING POLICY IN ORGANIC FOOD RETAIL TRADE. J. Agribus. Rural Dev. 45 (3), 675-683
ISO 690 SMOLUK-SIKORSKA, Joanna. PRICING POLICY IN ORGANIC FOOD RETAIL TRADE. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 45.3: 675-683.
Corresponding address:
dr Joanna Smoluk-Sikorska, Katedra Ekonomii, WUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
smoluk@up.poznan.pl

References

 • Aertsens J. (2011). Organic food as an emerging market: personal determinants of consumption, supply governance and retail strategies. PhD thesis, Gent: Department of Agricultural Economics, University of Gent.
 • Aschemann J., Zielke S. (2014). Income and price as a barrier to organic food choice. In: G. Rahmann, U. Aksoy (Eds.), Proceedings of the 4th ISOFAR Scientific Conference. Building Organic Bridges, Organic World Congress 2014, 13-15 Oct., Istanbul.
 • Bennet P.D. (1998). Dictionary of marketing terms. Chicago: American Marketing Association.
 • Dykiel M., Sokołowicz Z., Ślusarczyk B., Gargała-Polar M., Pisarek M. (2016). Asortyment i ceny żywności ekologicznej na lokalnym rynku. W: K. Melski, D. Walkowiak-Tomczak (red.), Żywność dla świadomego konsumenta. Poznań: Wyd. UP w Poznaniu.
 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W. (2008). Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, Warszawa: PWE.
 • Grzybowska-Brzezińska M. (2005). Szanse rozwoju rynku żywności ekologicznej. Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, Nr 19. Kilcher L.; Willer H.; Huber B.; Frieden C.; Schmutz R., Schmid O. (2011). The Organic Market in Europe. Overview and Market Access Information for Producers and International Trading Companies. Fourteen Country Examples in the European Free Trade Association and the European Union, with a Special Focus on Switzerland. Frick, Zürich: FiBL Sippo.
 • Koreleska E. (2009). Cena produktów rolnictwa ekologicznego w opinii rolników i przetwórców ekologicznych oraz konsumentów. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, Nr 54 (3).
 • Kotler Ph. (1994). Marketing: analiza planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Gebether i Ska.
 • Łuczka-Bakuła W., Smoluk-Sikorska J. (2010). Poziom cen produktów ekologicznych w handlu detalicznym. Zeszyty Naukowe WSHiU w Poznaniu, Nr 20.
 • Nessim H., Dodge M.R. (1999). Kształtowanie cen. Strategie i procedury, Warszawa: PWE.
 • Nestorowicz R., Pilarczyk B., Jerzyk E., Rogala A., Disterheft A (2016). Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu „Postawy etnocentryczne konsumentów (w ujęciu lokalnym) a szanse i bariery rozwoju rynku żywności ekologicznej”. Poznań.
 • Padel S. (2016). Introduction to global markets and marketing of organic food. In: I. Karaklas, D. Muehling (eds.), Deciphering Organic Foods: A Comprehensive Guide to Organic Food Consumption. New York: Nova Science Publishers, Inc. (NOVA) Hauppauge. Rogoda B. (2003). Decyzje cenowe przedsiębiorstw: pomocnicze materiały dydaktyczne. Kraków: Wyd. UE w Krakowie.
 • Śmigielska G. (2004). Efektywność handlu detalicznego. W: J. Szumilak (red.), Handel detaliczny funkcjonowanie i kierunki rozwoju. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Urban S. (2002). Marketing produktów spożywczych. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
 • Żakowska-Biemans S., Orzeszko-Rywka A., Jankowski P., Lipińska E. (2012). Czynniki warunkujące popyt na żywność ekologiczną w kontekście przeobrażeń rynku żywności ekologicznej w Polsce i innych krajach Europy. W: Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego w 2011 roku. Warszawa-Falenty: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.