Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (45) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00363

Jan Polcyn

CORRELATIONS BETWEEN INSTITUTIONAL-POLITICAL GOVERNANCE AND ECONOMIC GOVERNANCE IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Wpływ czynników instytucjonalno-politycznych na ład gospodarczy w kontekście zrównoważonego rozwoju

Abstract:

In this paper, sustainable development is defined
as an undisturbed process of steady growth within four areas.
These areas are also referred to as governances: environmental,
social, economic and institutional-political. When
searching for factors stimulating sustainable development, it
is important to identify correlations between individual governances.
Data for the study were retrieved from the Eurostat
website. Variables were assigned to individual governances
and divided into stimuli and inhibitors according to the description
of variables provided by Eurostat. The collected data
was used to determine the synthetic measure of economic
governance and synthetic measures for groups of variables defining
institutional-political governance. Hellwig’s taxonomic
measure was used as the research tool. This study made it
possible to determine the econometric model indicating statistically
significant correlations for two groups of variables
selected from among five groups characteristic of institutional-
political governance. The group of characteristics relating
to coherence and efficiency policy and the group describing
civil society (openness, participation and active citizenship)
showed a statistically significant and positive direction of impact
on economic governance in the analysed period.

Abstract in polish:

Istotnym problemem w poszukiwaniu czynników stymulujących rozwój zrównoważony jest odkrycie wzajemnych
interakcji między poszczególnymi obszarami rozwoju zrównoważonego, często określanych jako łady. Dane do przeprowadzonych
analiz zaczerpnięto ze strony internetowej Eurostat. Zgromadzone dane posłużyły do wyznaczenia syntetycznego
miernika ładu gospodarczego oraz syntetycznych mierników dla grup zmiennych opisujących ład instytucjonalno-polityczny.
Wykorzystanym w tym celu narzędziem badawczym był taksonomiczny miernik Hellwiga. W wyniku realizacji badania wyznaczono
model ekonometryczny wskazujący na statystycznie istotne zależności dla dwóch grup zmiennych wyselekcjonowanych
spośród pięciu grup charakteryzujących ład instytucjonalno-polityczny. Statystycznie istotny i dodatni kierunek oddziaływania
na ład gospodarczy wykazywał w badanym okresie agregat cech odnoszących się do polityki spójności i efektywności oraz
agregat opisujący społeczeństwo obywatelskie (otwartość i uczestnictwo oraz aktywność obywatelską).

Keywords: economic governance, institutional-political governance, sustainable development, synthetic measure

Keywords in polish: ład gospodarczy, ład instytucjonalno-polityczny, rozwój zrównoważony, miernik syntetyczny

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol45/issue3/art_64.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00363
For citation:

MLA Polcyn, Jan. "CORRELATIONS BETWEEN INSTITUTIONAL-POLITICAL GOVERNANCE AND ECONOMIC GOVERNANCE IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT." J. Agribus. Rural Dev. 45.3 (2017): 665-674.
APA Jan Polcyn (2017). CORRELATIONS BETWEEN INSTITUTIONAL-POLITICAL GOVERNANCE AND ECONOMIC GOVERNANCE IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT. J. Agribus. Rural Dev. 45 (3), 665-674
ISO 690 POLCYN, Jan. CORRELATIONS BETWEEN INSTITUTIONAL-POLITICAL GOVERNANCE AND ECONOMIC GOVERNANCE IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 45.3: 665-674.
Corresponding address:
dr inż. Jan Polcyn, Instytut Ekonomiczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Poland
Authors email:
Jan.Polcyn@pwsz.pila.pl

References

 • Akaike H., (1973). Information theory and an extension of the maximum likelihood principle, in: Second International Symposium on Information Theory, ed. Petrov B. N., Csaki F., Akademiai Kiado, Budapeszt.
 • Atici C., (2009). Carbon Emissions in Central and Eastern Europe: Environmental Kuznets Curve and Implications for Sustainable Development, Sustainable Development, No. 17, 155-160.
 • Berlin D., (2011). Sustainable Consumers and the State: Exploring How Citizens' Trust and Distrust in Institutions Spur Political Consumption, Journal of Environmental Policy & Planning, No 13, 277-295.
 • Bourdieu P., Passeron J. C., (2006). Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Czyzewski B., Polcyn J., (2016). Education Quality and its Drivers in Rural Areas of Poland, Eastern European Countryside, No. 22, 197-227.
 • Dalton G., Allan G., Beaumont N., Georgakaki A., Hacking N., Hooper T., Kerr S., O'Hagan A. M., Reilly K., Ricci P., Sheng W. A., Stallard T., (2016). Integrated methodologies of economics and socio-economics assessments in ocean renewable energy: Private and public perspectives, International Journal of Marine Energy, No. 15, 191-200.
 • Glemarec Y., De Oliveira J. A. P., (2012). The role of the visible hand of public institutions in creating a sustainable future, Public Administration and Development, No. 32, 200-214.
 • Hall J. P., (1999). Remote sensing and criteria and indicators of sustainable forest management. Automated Interpretation of High Spatial Resolution Digital Imagery for Forestry, International Forum, 367-374.
 • Hannan E. J., Quinn, B. G., (1979). The Determination of the Order of an Autoregression. Journal of the Royal Statistical Society, B 41, 190–195.
 • Hausman J. A., 1978, Specification Tests in Econometrics. Econometrica, No. 46, 1251-1271.
 • Hausman J. A., Taylor W. E., (1981). Panel Data and Unobservable Individual Effects, Econometrica, No. 49, 1377-1398.
 • Iannone B., (2015). Sustainability to Improve Knowledge Values and Intangible Capital: A Case Study in Wine Sector, 16th European Conference on Knowledge Management (EKCM), Sep 03-04 2015 Univ Udine, ITALY. NR READING: Acad Conferences Ltd, 367-374.
 • Jackson L., Young L., (2016). When business networks "kill" social networks: A case study in Bangladesh, Industrial Marketing Management, No. 58, 148-161.
 • Jorgensen M. S., Milanez B., (2017). Downstream management practices of transnational companies in institutionally vulnerable countries: Export and use of hazardous products, Journal of Cleaner Production, No. 140, 1095-1104.
 • Kohler J., (2014). Globalization and Sustainable Development: Case Study on International Transport and Sustainable Development, Journal of Environment & Development, No. 23, 66-100.
 • Mahajan S. K., Bandyopadhyay B., (2015). Role of Anti-Corruption Institutions in Sustainable Development - An Opinion Survey on the Impact of Corruption for Effective Governance. Proceedings of 2015 International Conference on Public Administration (11th) Vol I, 293-306.
 • Moldovan N. C., Hatmanu M., Lobont O. R., (2014). Reflections on the romanian fiscal policy-driven election manipulation phenomenon, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, No.48, 91-112.
 • Muller A., Janetschek H., Weigelt J., (2015). Towards a governance heuristic for sustainable development, Current Opinion in Environmental Sustainability, No. 15, 49-56.
 • Olsson L., Hourcade J. C., Kohler J., (2014). Sustainable Development in a Globalized World, Journal of Environment & Development, No. 23, 3-14.
 • Palmi P., (2014). Distrectual models and innovation: when creativity drives sustainable growth for the territory, Ifkad 2014: 9th International Forum on Knowledge Asset Dynamics: Knowledge and Management Models for Sustainable Growth, 910-919.
 • Petrulis V., (2006). The establishment of Lithuania's territorial governance priorities on the base of electoral method, 4th International Conference Citizens and Governance for Sustainable Development, 23-28.
 • Schwarz G., (1978). Estimating the Dimension of a Model, Annals of Statistics, No. 6, 461-464.
 • Srikantia J., (2016). The structural violence of globalization, Critical Perspectives on International Business, No. 12, 222-258.
 • Sun J. X., (2010). Corporate Environmental Responsibility and Sustainable Development, Proceedings of 2010 International Conference on the Growth of Firms and Management Innovation, 77-81.
 • Turczak A., Zwiech P., (2016). Porównanie województw w Polsce na podstawie rozkładu dochodu rozporządzalnego per capita, Optimum Studia Ekonomiczne, Nr 3, 131-147.
 • Varela S. P. R., Rego M. A. S., Moledo M. L., (2015). Women associal capital in the Cape Verde fishing communities. Bordon-Revista De Pedagogia, No. 67, 125-139.