Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (45) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00331

Usapfa Luvhengo, Joseph Nembo Lekunze

IDENTIFYING FACTORS THAT INFLUENCE SMALL-SCALE FARMERS’ ACCESS TO CREDIT FROM COMMERCIAL BANKS IN GREATER TAUNG MUNICIPALITY, NORTH WEST PROVINCE, SOUTH AFRICA

Czynniki wpływające na dostępność kredytu Udzielanego przez banki komercyjne Małym gospodarstwom rolnym z gminy greater taung W prowincji północno-zachodniej (RPA)

Abstract:

The purpose of this study was to identify factors
that influence access to formal bank credit by small-scale
farmers in the Greater Taung Municipality area. Understanding
factors that determine access to formal credit should help
improve productivity, food security and contribute to GDP
(Gross Domestic Production). A structured questionnaire was
used to sample 110 farmers from a total of 280 using a simple
random approach. SPSS and Logistic regression were
employed to analyse data. The findings revealed that, as the
odds of credit need increases by one unit, access to formal
credit increases more than 4 times and a similar explanation
pertains to land ownership. Also, the perception towards risks,
distance between lender and borrower, loan repayment and
access to extension advice increase by 1 unit while there were
progressive decreases in the odds for the actual need to access
credit. All factors except land ownership was found to contribute
significantly to access to credit in the study area. There
is a need to establish loans offices closer to farms and operated
by officers who understand farmers’ challenges within
the area in order to simplify lending procedures and improve
their perception towards formal credit.

Abstract in polish:

Celem artykułu jest zidentyfikowanie czynników wpływających na dostęp właścicieli małych gospodarstw rolnych
z gminy Greater Taung do kredytu udzielanego przez banki komercyjne. Znajomość warunków udzielania kredytu na zasadach
formalnych powinna przyczynić się do zwiększenia produktywności, poprawy bezpieczeństwa żywnościowego, a ponadto
przełoży się na wzrost PKB. Dane zostały zebrane za pomocą ustrukturyzowanego kwestionariusza. Przy zastosowaniu prostej
metody wyboru losowego z grupy 280 rolników wytypowano 110 respondentów. Do analizy danych użyto oprogramowania
SPSS i metod regresji logistycznej. Na podstawie wyników ustalono, że wraz ze wzrostem potrzeb kredytowych o jedną jednostkę
dostępność kredytu udzielanego na zasadach formalnych wzrasta ponad czterokrotnie, przy czym analogiczna zależność
dotyczy własności gruntów. Ponadto wzrostowi o jedną jednostkę zmiennych określających percepcję ryzyka, odległości pomiędzy
kredytodawcą a kredytobiorcą, obawom o spłatę kredytu i dostępowi do usług upowszechniania wiedzy towarzyszy
stopniowe obniżanie szans na wystąpienie faktycznej potrzeby dostępu do kredytu. Uznano, że w obszarze poddanym badaniu
wszystkie czynniki z wyjątkiem własności gruntów znacznie przyczyniają się do poprawy dostępu do kredytu. Placówki instytucji
kredytowych powinny zatem być lokalizowane bliżej gospodarstw rolnych, a ich prowadzeniem powinni zajmować się
urzędnicy, którzy rozumieją wyzwania stojące przed tutejszymi rolnikami. Pozwoli to uprościć procedury kredytowe i poprawić
sposób postrzegania kredytu.

Keywords: determinants, access to formal credit, logistic regression, Taung, odds ratios, small-scale farmers

Keywords in polish: uwarunkowania, dostęp do kredytu na zasadach formalnych, regresja logistyczna, Taung, iloraz szans, małe gospodarstwa rolne

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol45/issue3/art_59.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00331
For citation:

MLA Luvhengo, Usapfa, and Joseph Nembo Lekunze. "IDENTIFYING FACTORS THAT INFLUENCE SMALL-SCALE FARMERS’ ACCESS TO CREDIT FROM COMMERCIAL BANKS IN GREATER TAUNG MUNICIPALITY, NORTH WEST PROVINCE, SOUTH AFRICA." J. Agribus. Rural Dev. 45.3 (2017): 601-611.
APA Usapfa Luvhengo, Joseph Nembo Lekunze (2017). IDENTIFYING FACTORS THAT INFLUENCE SMALL-SCALE FARMERS’ ACCESS TO CREDIT FROM COMMERCIAL BANKS IN GREATER TAUNG MUNICIPALITY, NORTH WEST PROVINCE, SOUTH AFRICA. J. Agribus. Rural Dev. 45 (3), 601-611
ISO 690 LUVHENGO, Usapfa, LEKUNZE, Joseph Nembo. IDENTIFYING FACTORS THAT INFLUENCE SMALL-SCALE FARMERS’ ACCESS TO CREDIT FROM COMMERCIAL BANKS IN GREATER TAUNG MUNICIPALITY, NORTH WEST PROVINCE, SOUTH AFRICA. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 45.3: 601-611.
Corresponding address:
Msc, Usapfa Luvhengo, I.T., Taung Agricultural College, Private Bag X532, Taung Main Road, 8584, South Africa
Authors email:
luvhengousapfa@gmail.com

References

 • ABDALLA, E.M. & EBAIDALLA E.M. 2012. Determinants of small farmer’s access to formal credit institutions in Kassala state, East Sudan. University of Kassala Journal, First Issue, April 2012.
 • Chauke, P.K. & Anim F.D.K. 2013. Predicting Access to Credit By Smallholder Irrigation Farmers: A Logistic Regression Approach. Journal of human ecology 42:3 195-202
 • Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (DAFF), 2012. A framework for the development of smallholder farmers through cooperatives development. Directorate Co-operative and Enterprise Development
 • DUBE, L., MARIGA, T. & MREMA, M. 2015. Determinants of Access to Formal Credit by Smallholder Tobacco Farmers in Makoni District, Zimbabwe. Greener Journal of Agricultural Sciences. 5 (1): 34-42.
 • FREEMAN, H.A., EHUI, S.K. & MOHAMMAD A.J. 1998. Credit constraints and smallholder dairy production in the East African Highlands: Application of a switching regression model. J. Agric. Econ. 19:33-44.
 • INGANGA, B.W., NJERU, A., OMBUI, K. & ONDABU, I.T 2014. Factors affecting Customer Demand of Financial Services Offered by Commercial Banks in Nairobi county. Int. J. Sci. Res. Pub. 4(11):1-25.
 • KARANJA, J.G., MWANGI, A.K. & NGIGI, N.S. (2014). Analysis of factors influencing access to credit services by women entrepreneurs in Kenya. Res. J. Fin. Account. 5(11):34-41.
 • KIPLIMO, J.C., NGENOH, E., KOECH. W. & BETT, J. 2015. Determinants of Access to Credit Financial Services by Smallholder Farmers in Kenya. Journal of Development and Agricultural Economics 7(9): 303-313
 • KIRSTEN, J.F. & VAN ZYL, J. 1998. Definition of small scale farmers in the South African context. South Africa. Agrekon, Vol 37, No 4:555.
 • KOMICHA, H.H. & ÖHLMER B.O. 2007. Influence of Credit Constraint on Technical Efficiency of Farm Households in Southeastern Ethiopia. International Conference on African Development Archives. Paper 125. http://scholarworks.wmich.edu/africancenter_icad_archive/125 (Accessed 15 January 2016)
 • ODENDO, M., DE GROOTE, H., ODONGO, O. & OUCHO, P. 2002. Participatory Rural Appraisal of Farmers’ Maize Selection Criteria and Perceived Production Constraints in the Moist Mid-altitude Zone of Kenya.IRMA Socio-Economic Working Paper No.02-01. CIMMYT and KARI, Nairobi.
 • OLAGUNJU, F.I. & AJIBOYE, A. 2010. “Agricultural Lending Decision: A Tobit Regression Analysis.” African Journal of Food Agricultural Nutrition and Development. 10 (5).
 • ORTMAN, G.F. & KING, R.P. 2010. Research on agri-food supply chains in Southern Africa involving small scale farmers: Current status and future possibilities. Agrekon, 49: 397-417.
 • READ. 2015. Department of Rural Environmental Agricultural development, annual provincial report, www.nwpg.gov.za, (accessed 2 January 2016).
 • WOOLDRIDGE, A. 2002. The Role of Financial and Business Development Services (BDS) in Micro and Small Enterprise (MSE) Development in Ethiopia. Addis Ababa: Associations of Ethiopian Microfinance Institutions.
 • WORLD BANK. 2014. “Promoting Opportunity, Growth, and Prosperity” The Challenge of Growth with Inclusion, The World Bank annual report, www.worldbank.org/annual reports, (11 December 2015)