Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (45) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00371

Dominika Kuberska, Mariola Grzybowska-Brzezińska

A RETROSPECTIVE APPROACH ON CLUSTER DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF MARKETING CHAIN IN THE ORGANIC FOOD MARKET IN POLAND

Rozwój klastrów w kontekście funkcjonowania łańcucha marketingowego na rynku żywności ekologicznej w Polsce – ujęcie retrospektywne

Abstract:

The organic food market in Poland is undergoing
constant transformation. Accession to the European Union
was an important accelerator of its development. It can
be analyzed and evaluated by looking at the development of
concentration of organic production and processing activities
in the regional context. The aim of the article is to assess the
degree of cluster development in the organic food market in
Poland in the context of its marketing chain. It was achieved
by using the location quotient through which regions with the
highest potential from the point of view of cluster theory were
identified. Based on the conducted analysis, it was established
that at the level of both organic agricultural production and
organic food processing, one can identify the leading regions
with high concentration and proof of the formation of cluster
structures.

Abstract in polish:

Rynek żywności ekologicznej w Polsce podlega ciągłym przekształceniom. Akcesja do Unii Europejskiej była istotnym akceleratorem jego rozwoju, który może być oceniany w kontek-ście wykształcania się koncentracji działalności związanej z produkcją i przetwórstwem ekolo-gicznym w ujęciu regionalnym. Celem artykułu jest ocena stopnia rozwoju klastrów na rynku żywności ekologicznej w Polsce w kontekście funkcjonującego w jego ramach łańcucha mar-ketingowego. Realizacja tak sformułowanego celu odbyła się przy wykorzystaniu wskaźnika lokalizacji, na podstawie którego wyodrębniono regiony o najwyższym potencjale z punktu widzenia teorii klastrów. W toku przeprowadzonych analiz wykazano, że zarówno na pozio-mie produkcji rolnej, jak i przetwórstwa istnieją przesłanki do zidentyfikowania wiodących regionów, w granicach których zachodzą bardziej intensywne procesy koncentracji, a więc ma miejsce wykształcanie się struktur klastrowych.

Keywords: organic food market, cluster, marketing chain, location quotient

Keywords in polish: rynek żywności ekologicznej, klaster, łańcuch marketingowy, wskaźnik lokalizacji

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol45/issue3/art_58.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00371
For citation:

MLA Kuberska, Dominika, and Mariola Grzybowska-Brzezińska. "A RETROSPECTIVE APPROACH ON CLUSTER DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF MARKETING CHAIN IN THE ORGANIC FOOD MARKET IN POLAND." J. Agribus. Rural Dev. 45.3 (2017): 591-599.
APA Dominika Kuberska, Mariola Grzybowska-Brzezińska (2017). A RETROSPECTIVE APPROACH ON CLUSTER DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF MARKETING CHAIN IN THE ORGANIC FOOD MARKET IN POLAND. J. Agribus. Rural Dev. 45 (3), 591-599
ISO 690 KUBERSKA, Dominika, GRZYBOWSKA-BRZEZIńSKA, Mariola. A RETROSPECTIVE APPROACH ON CLUSTER DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF MARKETING CHAIN IN THE ORGANIC FOOD MARKET IN POLAND. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 45.3: 591-599.
Corresponding address:
dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, Katedra Analizy Rynku i Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 19, 10-720 Olsztyn, Poland
Authors email:
margrzyb@uwm.edu.pl

References

 • Baker, A.D. (2003). The Danish Food Marketing Chain: Developments and Policy Choices. Copenhagen Fodevareokonomisk Institut, FOI Rapport, 154.
 • Carlton, D.W., Perloff, J.M. (2005). Modern Industrial Organization. Boston Pearson Addison Wesley.
 • Chechelski, P. (2015). Evolution of the food chain. in: Szczepaniak, I., Firlej, K. (Eds.). Food industry - macroeconomics, investment, foreign expansion. Warsaw-Krakow: Cracow University of Economics, Institute of Agricultural Economics and Food Economy - National Research Institute.
 • Czyżewski, A. (2001). Contemporary problems of agribusiness in Poland. Poznań Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna in Poznań.
 • Czyżewski, A., Poczta, A., Wawrzyniak, Ł. (2006). The interests of European agriculture in the light of global economic policy. Economist, 3, 349-367.
 • Domańska, K., Komor, A., Krukowski, A., Nowak, A. (2015). Functioning of selected links in the food chain in Poland in the context of the development of the bio-economy. Lublin University of Life Sciences in Lublin.
 • Figiel, S., Kuberska, D., Kufel, J. (2013). The role of clusters in the competitive development of the agri-food sector in Poland. Warsaw: University of Economics, Institute of Agricultural Economics and Food Economy - National Research Institute.
 • Gołębiewski, J. (2010). Effectiveness of marketing systems in the food economy. Warsaw: SGGW Publishing House.
 • Grzybowska-Brzezińska, M. (2008). Distribution channels of organic agricultural production. Academic Yearbook of the Association of Agricultural and Agribusiness Economists, X, 4, 112-116.
 • Hamulczuk, M. (ed.). (2015). Market structures and directions of their changes in the food marketing chain in Poland and in the world. Warsaw: University of Economics, Institute of Agricultural Economics and Food Economy - National Research Institute.
 • Karasiewicz, G. (2001). Distribution systems of agri-food products on the Polish market. Diagnosis and concept of change. Scientific Publishing House, Faculty of Management, Warsaw University.
 • Komorowska, D. (2009). Development of production and marketing of organic food. Academic Yearbook of the Association of Agricultural and Agribusiness Economists, XI, 3, 183-187.
 • Kos, C., Szwacka-Salmonowicz, J. (1997). Marketing of food products. Warsaw: State, Agricultural and Forestry Publishing House.
 • Krugman, P.R. (1991). Geography and Trade. Boston MIT Press.
 • Lambert, D.M., Cooper, M.C. (2000). Issues in Supply Chain Management. Industrial Marketing Management, 29, 1, 65-83.
 • Lazzarini, S., Chaddad, F., Cook, M. (2001). Integrating Supply Chain and Network Analyses: The Study of Netchains. Journal on Network and Network Science, No. 1.
 • Moineddin, R., Beyene, J., Boyle, E. (2003). On the Location Quotient Confidence Interval. Geographical Analysis, No. 35, 3.
 • Porter, M.E. (1998). Clusters and the New Economics of Competition. Harvard Business Review, No. 76, 6.
 • Rembisz, W. (2007). Microeconomic basis for agricultural producers' income growth. Warsaw: Vizja Press & IT.
 • Szymon, J. (2005). Market problems and marketing of organic products in Poland. Nowości Warzywnicze, 41, 65-77.
 • Thrall, G., Fandrich, J., Elshaw-Thrall, S. (1995). Location Quotient: Descriptive Geography for the Community Reinvestment Act. Geo Info Systems, 5, 6, 18-22.
 • Willer, H., Lernoud, J. (eds.). (2017). The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2017. FiBL, IFOAM, Frick.
 • Witkowski, J. (2010). Supply Chain Management. Concepts - Procedures - Experiences. Warsaw: PWE.
 • www 1: http://www.ijhar-s.gov.pl/index.php/raporty-i-analysis.html (accessed 20/02/2017)
 • www 2: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (accessed 20.02.2017).
 • www 3: http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/data/database (accessed 27.02.2017)