Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (45) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00377

Magdalena Kozera-Kowalska, Zbigniew Gołaś

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN AGRIBUSINESS: THE ASF CASE

Społeczna odpowiedzialność biznesu w agrobiznesie – przypadek ASF

Abstract:

This paper analyzes the issues of social responsibility of businesses in the agri-food sector, with the applicable requirements being considered in the context of the initial links of the pork supply chain. It describes the production conditions in farms and agricultural holdings with reference to organizational and environmental requirements. Also, it shows the role of cooperation between pork producers and processors which assumes the ability to put in practice the principles of social responsibility in agribusiness. Particular attention was paid to the role of humans as a key entity enabling the implementation of CSR requirements. These issues were presented in the context of Polish experience in dealing with the African swine fever (ASF).

Abstract in polish:

W artykule analizowano kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu sektora rolno-żywnościowego. Jej postulaty
odniesiono do realiów początkowych ogniw łańcucha dostaw wieprzowiny. Opisano uwarunkowania produkcji w gospodarstwach
i przedsiębiorstwach rolnych w aspekcie wymagań organizacyjnych i środowiskowych. Przedstawiono rolę współpracy
między producentami mięsa wieprzowego a jego przetwórcami, zakładającą możliwość praktycznego wdrażania zasad
społecznej odpowiedzialności agrobiznesu. Szczególną uwagę skoncentrowano na roli człowieka jako kluczowej jednostki
realizacji postulatów CSR. Kwestie te przedstawiono na tle dotychczasowych doświadczeń z afrykańskim pomorem świń (ASF)
w Polsce.

Keywords: corporate social responsibility (CSR), agribusiness, pork supply chain, African swine fewer (ASF)

Keywords in polish: społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), agrobiznes, łańcuch dostaw wieprzowiny, afrykański pomór świń (ASF)

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol45/issue3/art_57.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00377
For citation:

MLA Kozera-Kowalska, Magdalena, and Zbigniew Gołaś. "CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN AGRIBUSINESS: THE ASF CASE." J. Agribus. Rural Dev. 45.3 (2017): 583-590.
APA Magdalena Kozera-Kowalska, Zbigniew Gołaś (2017). CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN AGRIBUSINESS: THE ASF CASE. J. Agribus. Rural Dev. 45 (3), 583-590
ISO 690 KOZERA-KOWALSKA, Magdalena, GOłAś, Zbigniew. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN AGRIBUSINESS: THE ASF CASE. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 45.3: 583-590.
Corresponding address:
dr inż. Magdalena Kozera-Kowalska, Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstw, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
mkozera@up.poznan.pl

References

 • Bartkowiak, G. (2011). Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym, (p.15). Warszawa: Difin.
 • Bartz M. (2017). ASF w Polsce- sytuacja do 03-02-2017. Downloaded 10 may 2017 from: www.wodr.poznan.pl.
 • Cyran, K., Dybka, S. (2015). Społeczna odpowiedzialność biznesu jako czynnik ograniczający rozwój przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 14 (63), 7-18.
 • Gołaś, Z., Kozera, M. (2008). Ekologiczne konsekwencje koncentracji trzody chlewnej. JARD, 1(7), 29-42.
 • Informacja NIK z dnia 7 lipca 2015 o zapobieganiu afrykańskiemu pomorowi świń. Downloaded 10 may 2017 from: www.nik.gov.pl.
 • Markowska-Daniel, I, Pejsak, Z. (2014). Afrykański pomór świń. Życie Weterynaryjne, 89(03), 191-195.
 • Markowska-Daniel, I. (2008). Aktualne dane na temat sytuacji epizootycznej w zakresie afrykańskiego pomoru świń. Życie Weterynaryjne, 83, 982-990.
 • Markowska-Daniel, I. (2009). Afrykański pomór świń - realne zagrożenie dla Europy Centralnej. Magazyn Weterynaryjny, Suplement Świnie, 571-573.
 • Markowska-Daniel, I. (2010). Sytuacja epizootyczna afrykańskiego pomoru świń w latach 2007-2010. Życie Weterynaryjne, 85, 736-742.
 • Markowska-Daniel, I., Ziętek-Barszcz, A., Bocian Ł., Kukier, M., Pejsak, Z. (2011). Ocena ryzyka przeniesienia afrykańskiego pomoru świń z Obwodu Kaliningradzkiego do Polski. Życie Weterynaryjne, 86, 427-431.
 • Pejsak, Z. (2016). Afrykański pomór świń (ASF) aktualna sytuacja w Polsce, znaczenie dzików jako wektora choroby, prezentcja. Downloaded 10 may 2017 from: www.e-bip.org.pl.
 • Rudnicka, A. (2011): Odpowiedzialność społeczna w globalnych łańcuchach dostaw na przykładzie certyfikacji Fairtrade. Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomia 258, 163-172.
 • Rudnicka, A. (2012). CSR-doskonalenie relacji społecznych w firmie. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Sroka, R. (2012). CRS w łańcuchu dostaw. Aspekty: ekonomiczne, społeczne, środowiskowe. Downloaded 10 may 2017 from: paiz.gov.pl
 • Witkowska, J. (2016). Społeczna odpowiedzialność biznesu, (ed.) Z. Wysokińska, J. Witkowska: Zrównoważony rozwój. Wybrane aspekty makro- i mikroekonomiczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.