Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (45) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00347

Joanna Kaczorowska, Krystyna Rejman, Ewa Halicka

PURCHASING BEHAVIORS AND IN-HOME FOOD MANAGEMENT OF MILLENNIALS IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE FOOD CONSUMPTION

Zachowania zakupowe i gospodarowanie żywnością w domach pokolenia Millenialsów w kontekście zrównoważonej konsumpcji

Abstract:

The study investigates pro-environmental behaviors of the Millennials (Generation Y) in the area of grocery shopping, in-house food management and consumption. Data was collected using CATI methodology among 124 young people belonging to the Millennial generation (born between 1977 and 1994), residents of the eight largest cities of the Polish Mazovia Region. Results demonstrated that consumers were not homogenous in terms of environmental consciousness however generally were aware of various negative consequences of in-house food consumption practices. Despite this, during grocery shopping the majority of respondents focused on the determinants typically linked to food (taste, quality, healthy eating), not their environmental and social values. Additionally they did not express readiness to make their diets more sustainable and decrease consumption of meat (half of the group) and other animal products (2/3 of respondents). Millennials accept sustainable products and services if they are directly beneficial to them (fitness, health, economics, convenience) and suit their preferences and expectations.

Abstract in polish:

Prezentowane badania dotyczyły pro-środowiskowych zachowań konsumentów z pokolenia milenialsów (pokolenia Y) w obszarze zakupów żywności, gospodarowania nią w domach i konsumpcji. Dane zebrano metodą CATI wśród 124 młodych osób, urodzonych między 1977 a 1994 rokiem, mieszkających w ośmiu największych miastach województwa mazowieckiego.Badania wykazały, że choć respondenci charakteryzowali się zróżnicowanym poziomem świadomości pro-środowiskowej, na ogół zdawali sobie sprawę z różnych negatywnych konsekwencji postępowania z żywnością w domach i jej konsumpcji na środowisko naturalne. Mimo tego, podczas zakupów spożywczych większość kierowała się determinantami typowymi dla produktów żywnościowych, jak smak, jakość, oddziaływanie prozdrowotne,  a nie względami środowiskowymi czy społecznymi. Respondenci ponadto nie wyrazili gotowości zmiany sposobu żywienia na bardziej zrównoważony, zarówno przez ograniczenie spożycia mięsa (połowa grupy), jak i innych produktów zwierzęcych (2/3 badanych). Milenialsi zadeklarowali akceptację dla produktów i usług właściwych dla zrównoważonej konsumpcji, o ile te oznaczałyby dla nich bezpośrednie korzyści (lepsza kondycja fizyczna, zdrowie, oszczędność, wygoda) oraz odpowiadałyby ich preferencjom i oczekiwaniom.

Keywords: Millennials, consumer behavior, sustainable food consumption, food market, innovations

Keywords in polish: milenialsi, zachowania konsumentów, zrównoważona konsumpcja żywności, rynek żywności, innowacje

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol45/issue3/art_56.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00347
For citation:

MLA Kaczorowska, Joanna, et al. "PURCHASING BEHAVIORS AND IN-HOME FOOD MANAGEMENT OF MILLENNIALS IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE FOOD CONSUMPTION ." J. Agribus. Rural Dev. 45.3 (2017): 573-581.
APA Joanna Kaczorowska, Krystyna Rejman, Ewa Halicka (2017). PURCHASING BEHAVIORS AND IN-HOME FOOD MANAGEMENT OF MILLENNIALS IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE FOOD CONSUMPTION . J. Agribus. Rural Dev. 45 (3), 573-581
ISO 690 KACZOROWSKA, Joanna, REJMAN, Krystyna, HALICKA, Ewa. PURCHASING BEHAVIORS AND IN-HOME FOOD MANAGEMENT OF MILLENNIALS IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE FOOD CONSUMPTION . J. Agribus. Rural Dev., 2017, 45.3: 573-581.
Corresponding address:
dr inż. Joanna Kaczorowska, Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa, Poland
Authors email:
joanna_kaczorowska@sggw.plpl

References

 • DAGEVOS H., VOORDOUW J., 2013. Sustainability and meat consumption. Is reduction realistic? Sustainability: Science, Practice & Policy, 9, 60–69.
 • DESPAIN D., 2015. The rise of food renegates. Food Technology, 2, 45-51.
 • ENRD (European Network for Rural Development), 2012. Lokalna żywność i krótkie łańcuchy dostaw. Przegląd Obszarów Wiejskich UE, 12, 54.
 • EUROMONITOR INTERNATIONAL, 2015. The impact of Millennials’ consumer behaviour on global markets. Euromonitor Research. Available online 10.10.2016 at http://blog.euromonitor.com/2015/12/the-impact-of-millennials-consumer-behaviour-on-global-markets.html.
 • FAO, 2011. Final Report of International Scientific Symposium Biodiversity and Sustainable Diets United Against Hunger, 3-5 Nov. 2010, FAO, Rome.
 • GUS, 2016. Demographic Yearbook of Poland 2016. GUS, Warszawa.
 • http://odrolnika.pl, Available online 10.10.2016.
 • https://www.pola-app.pl, Available online 10.10.2016
 • MINTEL, 2015. The Millennial Impact: Food Shopping Decisions - US - September 2015. Available online 10.10.2016 at http://academic.mintel.com/display/716922/#.
 • REISCH L., EBERIE U., LOREK S., 2013. Sustainable food consumption. An overview of contemporary issues and policies. Sustainability: Science, Practice, & Policy, 9, 7–21.
 • ROTHGERBER H., 2014. A comparison of attitudes toward meat and animals among strict and semi-vegetarians. Appetite, 72, 98–105.
 • SLOAN A.E., 2015. Generational role. Food Technology, 7, 31-42.
 • SZCZEPAŃSKA M., 2016. Ile warta jest żywność bezglutenowa. Puls Biznesu, Available online 10.10.2016 at http://www.pb.pl/4015553,60703,ile-warta-jest-zywnosc-bezglutenowa.
 • VERAIN M.C., DAGEVOS H., ANTONIDE G., 2015. Sustainable food consumption. Product choice or curtailment? Appetite, 9, 375-384.
 • VOGEL D., 2005. The Market for Virtue: The Potential and Limits of Corporate Social Responsibility. Washington: Brookings Institute Press. Available online 04.11.2016 at http://www.untag-smd.ac.id/files/Perpustakaan_Digital_1/CORPORATE%20SOCIAL%20RESPONSIBILITY%20The_Market_for_Virtue_The_Potential_and_Limits_of_Corporate_Socia.pdf.