Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (45) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00342

Dominika Jakubowska, Tomasz Wierzejski

ASPECTS OF THE INNOVATIVE ACTIVITY OF TRADITIONAL FOOD MANUFACTURERS AS ILLUSTRATED BY THE EXAMPLE OF THE WARMIŃSKO-MAZURSKIE VOIVODESHIP

Wybrane aspekty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw wytwarzających żywność tradycyjną na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego

Abstract:

Research on the innovation activities of enterprises in Poland are carried out in different directions, but there is little information from the traditional food sector. Given the growing consumer interest in traditional food and the importance of innovation to gain a competitive edge in the market it is important to know the circumstances of the situation. Consequently, in 2016 the research was conducted using qualitative research methods - Individual Depth Interview. The aim of the study was to determine the level of innovation and the innovative activity of  companies from the Warmia and Mazury province producing traditional products entered in the List of Traditional Products. The scale of innovation activities of enterprises, its barriers and stimulants and the needs and expectations of entrepreneurs in supporting innovative activities were analyzed.

Abstract in polish:

Badania nad działalnością innowacyjną przedsiębiorstw w Polsce prowadzone są wielokierunkowo, jednakże brakuje analiz dotyczących sektora żywności tradycyjnej. Biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie konsumentów żywnością tradycyjną oraz znaczenie innowacji w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej na rynku ważnym jest poznanie uwarunkowań tej sytuacji. W związku z powyższym w 2016 roku rozpoczęto realizację badań z wykorzystaniem metody badań jakościowych – indywidualny wywiad pogłębiony. Celem badania było określenie stanu innowacyjności oraz uwarunkowań aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw z Warmii i Mazur wytwarzających produkty tradycyjne wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych. Analizie poddano skalę działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, jej bariery i stymulatory oraz potrzeby i oczekiwania przedsiębiorców w zakresie wspierania działań innowacyjnych.

Keywords: innovation, traditional food, producers, qualitative research

Keywords in polish: innowacje, żywność tradycyjna, producenci, badania jakościowe

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol45/issue3/art_55.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00342
For citation:

MLA Jakubowska, Dominika, and Tomasz Wierzejski. "ASPECTS OF THE INNOVATIVE ACTIVITY OF TRADITIONAL FOOD MANUFACTURERS AS ILLUSTRATED BY THE EXAMPLE OF THE WARMIŃSKO-MAZURSKIE VOIVODESHIP." J. Agribus. Rural Dev. 45.3 (2017): 563-571.
APA Dominika Jakubowska, Tomasz Wierzejski (2017). ASPECTS OF THE INNOVATIVE ACTIVITY OF TRADITIONAL FOOD MANUFACTURERS AS ILLUSTRATED BY THE EXAMPLE OF THE WARMIŃSKO-MAZURSKIE VOIVODESHIP. J. Agribus. Rural Dev. 45 (3), 563-571
ISO 690 JAKUBOWSKA, Dominika, WIERZEJSKI, Tomasz. ASPECTS OF THE INNOVATIVE ACTIVITY OF TRADITIONAL FOOD MANUFACTURERS AS ILLUSTRATED BY THE EXAMPLE OF THE WARMIŃSKO-MAZURSKIE VOIVODESHIP. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 45.3: 563-571.
Corresponding address:
Dr Dominika Jakubowska, Katedra Mikroekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, pl. Cieszyński 1, 10-957 Olsztyn, Polska
Authors email:
dominika.jakubowska@uwm.edu.pl

References

 • Banterle, A., Cavaliere, A., Stranieri, S., Carraresi, L. (2009). European traditional food producers and marketing capabilities: An application of marketing management process, Appl. Studies Agribusiness Commerce, 3 (5), 41‐46.
 • Cayot, N. (2007). Sensory quality of traditional foods. Food Chemistry, 101(1), 154–162.
 • De Jong, J. P. J, Marsili, O. (2006). The fruit flies of innovations: a taxonomy of innovative small firms. Res. Policy, 35, 213‐229.
 • Gellynck X., Kühne B., Robert D. (2011). Weaver Relationship Quality and Innovation Capacity of Chains: The Case of the Traditional Food Sector in the EU, Int. J. Food System Dynamics 2 (1), 1-22
 • Gellynck, X., Kühne, B. (2008). Innovation and collaboration in traditional food chain networks. J. Chain and Network Science, 8(2), 121–129.
 • Guerrero, L., Guardia, M. D., Xicola, J., Verbeke, W., Vanhonacker, F., Zakowska- Biemans, S. (2009). Consumer-driven definition of traditional food products and innovation in traditional foods. A qualitative cross-cultural study. Appetite, 52(2), 345–354.
 • Juchniewicz M., Grzybowska B. (2010). Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce. PARP, Warszawa 2010, 96.
 • Kühne B., Vanhonacker F., Gellynck X., Verbeke W. (2010) Innovation in traditional food products in Europe: Do sector innovation activities match consumers’ acceptance? Food Qual. Prefer. 21, 629–638
 • Laforet, S, Tann, J. (2006). Innovative characteristics of small manufacturing firms. J. Small Bus. Enterprise Development, 13(3), 363‐380.
 • Linnemann, A. R., Benner, M., Verkerk, R., van Boekel, M. A. J. S. (2006). Consumer driven food product development. Trends Food Sci. Tech., 17(4), 184–190.
 • Oslo Manual. (2008) Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. OECD, Wyd. 3, Warszawa, 118.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami
 • Steinerowska-Streb I. (2014). Innowacje w polskich mikroprzedsiębiorstwach, Studia Ekonomiczne 183, 256-266.
 • Trichopoulou, A., Vasilopoulou, E., Georga, K., Soukara, S., Dilis, V., (2006). Traditional foods: Why and how to sustain them. Trends Food Sci. Tech., 17: 498-504.
 • Verbeke, W., Frewer, L. J., Scholderer, J., De Brabander, H. F. (2007). Why consumers behave as they do with respect to food safety and risk information. Anal. Chim. Acta, 586(1–2), 2–7.
 • Żywność wysokiej jakości – raport końcowy, (2015) Badanie potencjału innowacyjnego i rozwojowego przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego (Red.) Dziemianowicz W., Peszat K., Charkiewicz J., Warszawa