Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (45) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00364

Barbara Hadryjańska

COMPETITIVENESS OF DAIRY INDUSTRY COMPANIES OPERATING IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONDITIONS

Konkurencyjność przedsiębiorstw branży mleczarskiej działających w warunkach zrównoważonego rozwoju

Abstract:

The aim of this study is to present issues connected with introduction of the sustainable development concept in range of the environmental aspect in companies operating in the dairy industry, and to show how such activities affect competitiveness of those subjects. A description of environmental measures taken in companies the dairy industry situated in the entire country was made. These activities have been related to reducing water consumption and sewage production, reducing the amount of waste produced and reducing the amount of dust and gaseous pollutants. This study attempts to find relations describing those measures including change in the competitive position of investigated companies. It turned out, that those relations are not equal with reference to all environmental changes introduced in the manufacturing companies. Some part of pro-environmental measures have beneficial effects on the financial result or in company’s market share, and some of those measures do not show any relation or they even sometimes show a negative relation.

Abstract in polish:

Celem pracy jest zaprezentowanie zagadnień związanych z wdrażaniem aspektu środowiskowego koncepcji zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach branży mleczarskiej oraz pokazanie, jak takie działania wpływają na konkurencyjność tych podmiotów. Opisano działania środowiskowe podejmowane w przedsiębiorstwach mleczarskich usytuowanych na terenie całego kraju. Działania te były związane z ograniczaniem zużycia wody i produkcji ścieków, zmniejszaniem ilości produkowanych odpadów oraz zmniejszaniem ilości zanieczyszczeń pyłowych i gazowych. Podjęto próbę znalezienia relacji tych działań ze zmianą pozycji konkurencyjnej badanych zakładów. Okazało się, że relacja ta nie jest jednakowa w stosunku do wszystkich zmian środowiskowych wprowadzanych w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Część działań prośrodowiskowych korzystnie wpływa na wynik finansowy lub na udział w rynku przedsiębiorstwa, a niektóre z tych działań nie wykazują żadnej relacji, lub niekiedy relacja ta jest ujemna.

Keywords: environmental protection, dairy companies, sustainable development

Keywords in polish: ochrona środowiska, przedsiębiorstwa mleczarskie, zrównoważony rozwój

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol45/issue3/art_53.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00364
For citation:

MLA Hadryjańska, Barbara. "COMPETITIVENESS OF DAIRY INDUSTRY COMPANIES OPERATING IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONDITIONS." J. Agribus. Rural Dev. 45.3 (2017): 543-552.
APA Barbara Hadryjańska (2017). COMPETITIVENESS OF DAIRY INDUSTRY COMPANIES OPERATING IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONDITIONS. J. Agribus. Rural Dev. 45 (3), 543-552
ISO 690 HADRYJAńSKA, Barbara. COMPETITIVENESS OF DAIRY INDUSTRY COMPANIES OPERATING IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONDITIONS. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 45.3: 543-552.
Corresponding address:
dr hab. Barbara Hadryjańska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28 60-637 Poznań
Authors email:
hadryjanska@up.poznan.pl

References

 • Cavey A. (1998). Ochrona środowiska w przemyśle mleczarskim. Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa.
 • Hadryjańska B. (2015). Ekologizacja procesy produkcji a kształtowanie konkurencyjności w przedsiębiorstwach przetwórstwa mleczarskiego. Poznań: Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Poznaniu.
 • Ionescu C., (2011). Sustainable development as result of new economy, Hyperion International Journal of Econophysics and New Economy, vol. 4, issue 2, 360-369.
 • Kasztelan A. (2012). Wpływ przemysłu spożywczego na środowisko w Polsce. Przemysł Spożywczy, tom 66, 12-16.
 • Kośmicki E. (2010). Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.
 • Pawłowski A. (2006). Wielowymiarowość rozwoju zrównoważonego, Problemy Ekorozwoju, vol. 1, nr 1, 23-32.
 • Pessoa A., Rui Silva M. (2009). Environment based innovation. Policy questions, Finisterra, XLIV, 88: 53-78.
 • Rogall H. (2010). Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka .
 • Sӧderbaum P. (2011). Sustainability economics as a contested concept, Ecological Economics 70: 1019-1020.
 • Volkery A., Swanson D., Jacob K., Bregha F., Pintér L. (2006): Coordination, challenges, and innovations in 19 National Sustainable Development Strategiea, World Development, vol. 34, issue 12, December: 2047-2063.
 • Witek-Crabb A. (2001). Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw jako droga do konkurencyjności. W: M. Moszkowicz (red.), Strategie i konkurencyjność przedsiębiorstw po dziesięciu latach transformacji, Wrocław: Instytut Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, Komisja Nauk Ekonomicznych PAN oddział we Wrocławiu.