Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (45) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00370

Elżbieta Goryńska-Goldmann, Monika Wojcieszak

THE USE OF STRUCTURAL FUNDS IN THE PROCESSING AND MARKETING OF AGRICULTURAL PRODUCTS

Wykorzystanie funduszy strukturalnych w zakresie przetwórstwa i marketingu produktów rolnych

Abstract:

The article includes identification and evaluation of progress in the implementation of Sub-Measure 4.2. Support for investments in processing, marketing and/or development of agricultural products as a source of financing entities’ investments under the RDP 2014-2020. It indicates the number of enterprises receiving support, the amount of funds received by individual branches, cross-sectional goals and the diversification of investment costs. The article shows how the funds allocated for the measure are used. It stresses the importance of investments in processing, marketing and/or development of agricultural products as a factor improving the competitiveness of existing enterprises and offering support to new entities beginning activity in the agri-food sector.

Abstract in polish:

W artykule dokonano identyfikacji i oceny postępów realizacji działania 4.2. Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój jako źródła finansowania inwestycji podmiotów w ramach PROW 2014 – 2020. Wskazano na liczbę przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie, wysokość przyznawanych środków w ujęciu branż, cele przekrojowe oraz zróżnicowanie kosztów realizowanych inwestycji w ramach inwestycji. Przedstawiono stopień wykorzystania środków w ramach działania. Podkreślono znaczenie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój, jako czynnika poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw już istniejących a pomocy podmiotom nowym, rozpoczynającym działania w obrębie sektora rolno-żywnościowego.

Keywords: processing, marketing, RDP 2014–2020, sustainable development, innovation

Keywords in polish: przetwórstwo, marketing, PROW 2014-2020, zrównoważony rozwój, innowacja.

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol45/issue3/art_52.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00370
For citation:

MLA Goryńska-Goldmann, Elżbieta, and Monika Wojcieszak. "THE USE OF STRUCTURAL FUNDS IN THE PROCESSING AND MARKETING OF AGRICULTURAL PRODUCTS." J. Agribus. Rural Dev. 45.3 (2017): 531-541.
APA Elżbieta Goryńska-Goldmann, Monika Wojcieszak (2017). THE USE OF STRUCTURAL FUNDS IN THE PROCESSING AND MARKETING OF AGRICULTURAL PRODUCTS. J. Agribus. Rural Dev. 45 (3), 531-541
ISO 690 GORYńSKA-GOLDMANN, Elżbieta, WOJCIESZAK, Monika. THE USE OF STRUCTURAL FUNDS IN THE PROCESSING AND MARKETING OF AGRICULTURAL PRODUCTS. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 45.3: 531-541.
Corresponding address:
dr Elżbieta Goryńska-Goldmann Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
Authors email:
gorynska-goldmann@up.poznan.pl

References

  • Delshad I., Balakrishnan R. (2015). Why 99.9% of FMCH innovations fail. The Economist Times, http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/46918237.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst [dostęp 16.06.2017].
  • Kozera M. (2013). Rozwój polskiego rolnictwa w realiach gospodarki opartej na wiedzy (Development of the Polish agriculture in the realities of the knowledge economy). Yearbooks of the Agriculture and Rural Development Economics, University of Life Sciences. Warsaw, 100(1), 35-43.
  • Olso Manual (2008). Guidelines for collecting and interpreting innovation data (OECD/Eurostat). Polish online version. Ministry of Science and Higher Education.
  • Ministry of Agriculture and Rural Development, 2014. 2014-2020 Rural Development Program. Warsaw, Ministry of Agriculture and Rural Development, http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020, accessed on May 12, 2017.
  • Nosecka B., Pawlak K. (2014). Wybrane problemy konkurencyjności sektora rolno-spożywczego w Polsce i Unii Europejskiej (Selected competitiveness problems in the Polish and EU agri-food sector). Institute of Agricultural and Food Economics. National Research Institute, Warsaw.
  • Polish Agency for Enterprise Development (2016). Raport o stanie sektora MSP w Polsce (Report on the condition of the SME sector in Poland). http://www.parp.gov.pl/publikacje/ebook/454 [accessed on May 17, 2017].
  • Słodczyk J. (2015). Innowacje w branży rolno-spożywczej.
  • The Challenge Group A. J. Molscy sp.j. Warszawa.
  • http://www.parp.gov.pl/inwestycje-w-innowacje [accessed on May 19, 2017].