Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (45) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00376

Natalia Bartkowiak-Bakun, Luiza Ossowska

AN ATTEMPT TO QUANTIFY THE IDENTIFICATION FACTORS OF SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT – A CASE STUDY OF WIELKPOLSKIE VOIVODESHIP

Identyfikacja czynników zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Próba kwantyfikacji (przykład województwa wielkopolskiego)

Abstract:

Sustainable rural development is a process of positive changes in the economic, social and environmental domain, which enable the development or maintenance of agricultural functions and the simultaneous strengthening of non-agricultural functions. It improves the quality of life of the inhabitants of local communities and manages the environment with due care for the needs of future generations. The aim of the article is to identify the factors of sustainable rural development and to measure the development with the factors identified in this study. The factors of sustainable development were identified by means of factor analysis. Sustainable development was measured with a synthetic measure. The data for analyses came from the Local Data Bank of the Central Statistical Office. The research enabled the identification of major factors of sustainable rural development: the demographic situation, economic and spatial cohesion and the state of environmental infrastructure.

Abstract in polish:

Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich to proces pozytywnych zmian zachodzących w obszarze ładu gospodarczego, społecznego i środowiskowego, pozwalający na rozwój lub podtrzymanie funkcji rolniczych, przy jednoczesnym wzmacnianiu funkcji pozarolniczych, umożliwiając poprawę jakości życia mieszkańców społeczności lokalnych, gospodarując środowiskiem z troską o zaspokojenie potrzeb przyszłych pokoleń. Celem artykułu jest identyfikacja czynników zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego, oraz jego pomiar z wykorzystaniem wyłonionych czynników. Do identyfikacji czynników zrównoważonego rozwoju posłużono się analizą czynnikową. Pomiar zrównoważonego rozwoju wykonano miarą syntetyczną. Dane pozyskano z Banku Danych Lokalnych GUS. Przeprowadzone badania pozwoliły na wyłonienie wiodących czynników zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich: sytuacja ludnościowa (demograficzna), spójność ekonomiczna  i przestrzenna, oraz stan infrastruktury środowiska.

Keywords: sustainable development, rural area, factor analysis, Wielkopolskie voivodeship

Keywords in polish: zrównoważony rozwój, obszary wiejskie, analiza czynnikowa, województwo wielkopolskie

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol45/issue3/art_50.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00376
For citation:

MLA Bartkowiak-Bakun, Natalia, and Luiza Ossowska. "AN ATTEMPT TO QUANTIFY THE IDENTIFICATION FACTORS OF SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT – A CASE STUDY OF WIELKPOLSKIE VOIVODESHIP." J. Agribus. Rural Dev. 45.3 (2017): 507-518.
APA Natalia Bartkowiak-Bakun, Luiza Ossowska (2017). AN ATTEMPT TO QUANTIFY THE IDENTIFICATION FACTORS OF SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT – A CASE STUDY OF WIELKPOLSKIE VOIVODESHIP. J. Agribus. Rural Dev. 45 (3), 507-518
ISO 690 BARTKOWIAK-BAKUN, Natalia, OSSOWSKA, Luiza. AN ATTEMPT TO QUANTIFY THE IDENTIFICATION FACTORS OF SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT – A CASE STUDY OF WIELKPOLSKIE VOIVODESHIP. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 45.3: 507-518.
Corresponding address:
dr Natalia Bartkowiak-Bakun, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 79, 60-625 Poznań, Poland,
Authors email:
natalia.bartkowiak@up.poznan.pl

References

  • Bank Danych Lokalnych Główny Urząd Statystyczny, dostęp dnia 16.03.2017r.
  • Borys, T. (2005). Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Białystok. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.
  • Czyż, T. (1971). Zastosowanie metody analizy czynnikowej do badania ekonomicznej struktury regionalnej Polski. Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN.
  • Parysek, J. J., Wojtasiewicz, L. (1979). Metody analizy regionalnej i metody planowania regionalnego. Warszawa. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
  • Rosner, A. (2012). Zmiany rozkładu przestrzennego zaludnienia obszarów wiejskich. Warszawa. IRWiR PAN.
  • Stanny, M., Czarnecki, M.(2011). Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Zielonych Płuc Polski. Próba analizy empirycznej. Warszawa. IRWiR PAN.