Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (45) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00339

Anetta Barska, Magdalena Wojciech

BEHAVIOR ASPECTS OF GENERATION Y CONSUMERS ON THE FOOD MARKET

Wybrane aspekty zachowań konsumentów generacji y na rynku żywności

Abstract:

The goal of this article is to identify the behavior of Generation Y on the food market. The authors used an analysis of the subject literature and results of their own surveys conducted among 364 respondents. The conducted questionnaire surveys indicate criteria for selecting the place of buying of food product. Additionally, it was verified whether these attitudes were related to sex, professional activity, place of residence and assessment of the respodents' income situation. Statistical analysis of relations between the pairs of variables was performed using Pearson's chi-square test of independence. Generation Y consumers tend to accept innovations on the food market much quicker, although purchasing conservatism often occurs there as well.The goal of this article is to identify the behavior of Generation Y on the food market. The authors used an analysis of the subject literature and results of their own surveys conducted among 364 respondents. The conducted questionnaire surveys indicate criteria for selecting the place of buying of food product. Additionally, it was verified whether these attitudes were related to sex, professional activity, place of residence and assessment of the respodents' income situation. Statistical analysis of relations between the pairs of variables was performed using Pearson's chi-square test of independence. Generation Y consumers tend to accept innovations on the food market much quicker, although purchasing conservatism often occurs there as well.

Abstract in polish:

Pokolenie Y jest traktowane jako unikalna i wpływowa grupa konsumentów, których postawy nabywcze są
kształtowane głównie pod wpływem zmian zachodzących w makrootoczeniu. Przedstawiciele pokolenia Y wywierają coraz
większą presję na otoczenie rynkowe, inicjując ewolucję wielu sektorów gospodarki, w tym również żywnościowego. Celem
artykułu jest omówienie zachowań nabywczych pokolenia Y na rynku żywności. W postępowaniu badawczym wykorzystano
analizę literatury oraz wybrane wyniki własnych badań empirycznych, zrealizowanych metodą ankietową w grupie 364 konsumentów.
Do oceny rzetelności skal wykorzystano test Alfa Cronbacha. W wyniku przeprowadzonych badań zidentyfikowano
kryteria wyboru produktów żywnościowych oraz miejsca ich zakupu. Dodatkowo zweryfikowano, czy postawy i zachowania
konsumentów z pokolenia Y były związane z płcią, aktywnością zawodową, dochodami z pracy własnej, subiektywną oceną
sytuacji finansowej oraz miejscem zamieszkania respondentów. Ustalono również, że pokolenie to charakteryzuje otwartość na
innowacje.

Keywords: consumer behavior, survey, Generation Y consumers, food product, independence test, correspondence analysis

Keywords in polish: zachowania konsumentów, konsumenci pokolenia Y, produkt żywnościowy, badania ankietowe, test niezależności, analiza korespondencji

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol45/issue3/art_49.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00339
For citation:

MLA Barska, Anetta, and Magdalena Wojciech. "BEHAVIOR ASPECTS OF GENERATION Y CONSUMERS ON THE FOOD MARKET." J. Agribus. Rural Dev. 45.3 (2017): 497-505.
APA Anetta Barska, Magdalena Wojciech (2017). BEHAVIOR ASPECTS OF GENERATION Y CONSUMERS ON THE FOOD MARKET. J. Agribus. Rural Dev. 45 (3), 497-505
ISO 690 BARSKA, Anetta, WOJCIECH, Magdalena. BEHAVIOR ASPECTS OF GENERATION Y CONSUMERS ON THE FOOD MARKET. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 45.3: 497-505.
Corresponding address:
dr inż. Anetta Barska, Katedra Makroekonomii i Finansów, Uniwersytet Zielonogórski, ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra, Poland.
Authors email:
A.Barska@wez.uz.zgora.pl

References

 • Antonides, G., van Raaij, F. (2003). Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.
 • Babicz-Zielińska, E., Jeżewska-Zychowicz, M., Tańska, M. (2013). Neofobia a zachowania konsumentów na rynku nowej żywności. W: A. Olejniczuk-Merta (red.), Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce. Handel Wewnętrzny, styczeń.
 • Babicz-Zielińska, E., Jeżewska-Zychowicz, M. (2015). Wpływ czynników środowiskowych na wybór i spożycie. Handel Wewnętrzny, nr 2 (355).
 • Barska, A. (2014). Attitudes of young consumers towards innovations on the food market. Management, 18 (1), 419-432.
 • Barska, A., Wojciech, M. (2014). Innovations of the food products from the perspective of the gen. Y consumers. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 13(3), 17-27.
 • Bartosik -Purgat, M. (2011). Kulturowe uwarunkowania zachowań konsumentów na przykładzie młodych Europejczyków. Poznań: Wydawnictwo UE.
 • Cyran, K., Dybka, S. (2014). Dystrybucja produktów na tle pozostałych obszarów wykorzystania Internetu w przedsiębiorstwach sektora żywnościowego (np. woj. podkarpackiego). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 347 (Ekonomia), 75-85.
 • Figiel, A. (2004). Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne, Warszawa: PWE.
 • Garbarski, L. Rutkowski, I., Wrzosek, W. (2001). Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. Warszawa: PWE.
 • Gracia, A. (2013). Consumers’ preferences for a local food product: a real choice experiment. Empirical Economics. Pobrane w dniu 20 września 2016 z http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00181-013-0738-x.
 • Gutkowska, K. (2011). Innowacyjność konsumentów wobec produktów żywnościowych jako warunek rozwoju rynku żywności. Konsumpcja i Rozwój, 1, 108-110.
 • Gutkowska, K., Ozimek, I. (2005). Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności- kryteria zróżnicowania. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Hinton, P. R., McMurray, I., & Brownlow, C. (2014). SPSS explained. Routledge.
 • Keith, M. (2011). Mobile and online marketing communications: An exploratory investigation and typology of mobile information search, perceived credibility and WOM behavior amongst generation Y. AMA Summer Educators’ Conference Proceedings, 22, 27-28.
 • Kicińska, J. (2009). Psychologiczno-społeczne determinanty zachowań młodych nabywców na rynku dóbr konsumpcyjnych. Journal of Agribusiness and Rural Development, 4 (14), 85-94.
 • Kopertyńska, M. W. (2012). Czynniki determinujące motywację pracowników pokolenia Y. Organizacja i Kierowanie, 1A, 149.
 • Kowalczuk, I. (2011). Innowacyjna żywność w opinii konsumentów i producentów. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Krzakiewicz, K., Cyfert, S. (2013). Przywództwo sensualne w procesie zarządzania organizacją. Przegląd Organizacji, nr 6.
 • Mazurek-Łopacińska, K., Sobocińska, M. (2014). Nowe spojrzenie na konsumenta jako uczestnika życia gospodarczego. Handel Wewnętrzny, 4 (351),189-201.
 • Michałowska, M. (2010). Zachowania konsumentów na rynku artykułów żywnościowych i nieżywnościowych. W: G. Rosa, A. Smalec (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania nabywców-wczoraj, dziś i jutro. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 594 (54), 67-77.
 • Mruk, H. (2011). Związki konsumpcji z rozwojem społeczno-gospodarczym. Konsumpcja i Rozwój, 1, 16-25.
 • Reisenwitz, T.H., Iber, R. (2009). Differences in generation X and generation Y: Implications for the organization and marketers. Marketing Management Journal, 19 (2), 91-103.
 • Solomon, M. R. (2014). Consumer behavior: Buying, having, and being. Engelwood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 • Sojkin, B., Małecka, M., Olejniczak, T., Bakalarska, M. (2009). Konsument wobec innowacji produktowych na rynku żywności. Poznań: Wydawnictwo UE.
 • Sojkin, B. (2016). Zakupy w sklepach sieci detalicznych mieszkańców dużych miast w Polsce. Handel Wewnętrzny, 2 (361), 374-385.
 • Szwacka-Mokrzycka, J. (2013). Tendencje rozwojowe popytu i podaży żywności w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo SGGW,
 • Woszczyk, P., Czernecka, M. (red.). (2013). Człowiek to inwestycja. Podręcznik do zarządzania wiekiem w organizacjach. Łódź: Wydawnictwo HRP Group.
 • Patrzałek, W. (red.). (2002). Zachowania konsumenckie. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum.
 • Walesiak, M., Gatnar, E. (2009). Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R. Warszawa: PWN.
 • Wojciechowska-Solis, J., Soroka A. (2016). Kryteria zakupu żywności ekologicznej przez polskich konsumentów w odniesieniu do konsumpcji światowej. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, tom 16 (XXXI), zeszyt 2.