Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (44) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00302

Dominika Malchar-Michalska

THE CONCEPT OF INTEGRATED PROFIT FROM CONTRACTUAL RELATIONSHIP. THE CASE OF TRANSACTIONS BETWEEN AGRICULTURAL PRODUCERS’ GROUPS AND AGRI-FOOD SECTOR

Koncepcja zintegrowanej korzyści z powiązań umownych. Przykład pionowej koordynacji transakcji między grupami producentów rolnych a sektorem rolno-spożywczym

Abstract:

The concept of integrated profit offers a theoretical framework for a holistic analysis of contract goals between agricultural producers’ groups and agri-food sector. The theoretical background applied in this paper is the contract theory. The primary purpose being the identification of vertical coordination forms between producers’ organizations and agri-food sector. Consequently, the specific goal was to recognize price mechanisms in contracts and their analysis in the context of the integrated profit (only in the field of coordination). The research focused on contracts signed in 2014 between groups operating on poultry market and their first buyers. The survey (collection of primary data) was conducted in the period March-May 2015 through the Computer Assisted Telephone Interview. The main first buyer of producers’ groups were processing plants. Almost 50% of groups used to sell their outputs through contracts. The fixed price was the most frequently used price formula in contractual relationship. Consequently, more risk were taken by first buyers. The second most popular price formula was the market price on delivery day which can be treated as an unduly burden for producers’ organizations, although it may also support production coordination through price signals.

Abstract in polish:

Koncepcja zintegrowanej korzyści umożliwia holistyczną analizę celów realizowanych w ramach kontraktów między rolnikami lub organizacjami producentów rolnych a rynkiem przetwórstwa rolno-spożywczego. Wykorzystanym podejściem była teoria kontraktów. Jako cel główny artykułu przyjęto identyfikację form pionowej koordynacji transakcji między grupami producentów rolnych a rynkiem rolno-spożywczym. Celem szczegółowym było zaś rozpoznanie mechanizmu cenowego w umowach i analiza przy wykorzystaniu koncepcji zintegrowanej korzyści (rozważania zawężono do obszaru koordynacji). Przedmiotem badań były kontrakty podpisane w 2014 roku między grupami producentów działającymi na rynku drobiu a pierwszym odbiorcą. Podstawowym narzędziem badawczym był wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny. Badanie przeprowadzono w okresie marzec – maj 2015 roku. Głównym pierwszym odbiorcą surowca od grup producentów były zakłady przetwórcze. Blisko połowa organizacji całość sprzedaży realizowała w ramach powiązań umownych. W analizowanych kontraktach dominowała formuła „cena stała”, co skutkowało większym ryzykiem pierwszego odbiorcy. Drugim często stosowanym mechanizmem była „cena z dnia dostawy”, która z kolei w nadmierny sposób obciążała grupę, choć pozwalało to na koordynację produkcji poprzez sygnały cenowe.

Keywords: contract, integrated profit from contractual relationship, agricultural producers’ groups, agribusiness

Keywords in polish: kontrakt, zintegrowana korzyść z powiązań umownych, grupy producentów rolnych, agrobiznes

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol44/issue2/art_40.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00302
For citation:

MLA Malchar-Michalska, Dominika. "THE CONCEPT OF INTEGRATED PROFIT FROM CONTRACTUAL RELATIONSHIP. THE CASE OF TRANSACTIONS BETWEEN AGRICULTURAL PRODUCERS’ GROUPS AND AGRI-FOOD SECTOR." J. Agribus. Rural Dev. 44.2 (2017): 403-412.
APA Dominika Malchar-Michalska (2017). THE CONCEPT OF INTEGRATED PROFIT FROM CONTRACTUAL RELATIONSHIP. THE CASE OF TRANSACTIONS BETWEEN AGRICULTURAL PRODUCERS’ GROUPS AND AGRI-FOOD SECTOR. J. Agribus. Rural Dev. 44 (2), 403-412
ISO 690 MALCHAR-MICHALSKA, Dominika. THE CONCEPT OF INTEGRATED PROFIT FROM CONTRACTUAL RELATIONSHIP. THE CASE OF TRANSACTIONS BETWEEN AGRICULTURAL PRODUCERS’ GROUPS AND AGRI-FOOD SECTOR. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 44.2: 403-412.
Corresponding address:
dr inż. Dominika Malchar-Michalska, Zakład Studiów Strategicznych i Polityki Społeczno-Ekonomicznej, Uniwersytet Opolski, ul. Ozimska 46a, 45-058 Opole, Poland
Authors email:
dmalchar@uni.opole.pl

References

 • Alston L.J. (2008). The „Case” for Case Studies in New Institutional Economics. W: E. Brousseau, J.M. Glachant (eds.), New Institutional Economics. A Guidebook (s. 103–121). New York: Cambridge University Press.
 • Bogetoft P., Olesen H.B. (2004). Design of Production Contracts. Lessons from Theory and Agriculture (s. 45–70). Copenhagen: Wyd. Copenhagen Business School Press.
 • Chlebicka A., Fałkowski J., Wołek T. (2008). Powstawanie grup producentów rolnych a zmienność cen (s. 1–17). Warszawa: FAPA.
 • Demsetz H. (1968). The Cost of Transaction. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 82, No. 1, s. 33–53.
 • Kodeks Cywilny (2016). Pobrane 20 maja 2016 z: http://kodekscywilny.prv.pl/kodeks-cywilny-13.html.
 • Jerzak M.A. (2008a). Indywidualne instrumenty zarządzania ryzykiem produkcyjnym, dochodowym, cenowym w rolnictwie. W: M. Hamulczyk, S. Stańko (red.), Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizacji dochodów producentów rolnych (s. 59–72). Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, nr 113.
 • Jerzak M.A. (2008b). Zarządzanie ryzykiem jako czynnik stabilizacji dochodów i poprawy konkurencyjności w rolnictwie, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych i Agrobiznesu, t. X, z. 3, s. 245-251.
 • Jerzak M.A., Czyżewski A. (2006). Ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania rynkowych narzędzi stabilizacji cen i zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Poznań: Wydawnictwo AR.
 • MacDonald J., Perry J., Ahearn M., Banker D., Chambers W., Dimitri C., Key N., Nelson K., Southard L. (2004). Contracts, Markets, and Prices. Organizing the Production and Use of Agricultural Commodities, Agricultural Economic Report, No. 837, USDA, November, s. 3–6.
 • Milgrom P., Roberts J. (1990). Bargaining Cost, Influence Cost, and the Organization of Economic Activity. W: J. Alt, K. Shepsle (ed.), Perspectives on Positive Political Economy. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Peterson H.Ch., Wysocki A. (1997). The Vertical Coordination Continuum and The Determinants of Firm–Level Coordination Strategy. Michigan State University, Staff Paper No 97–64, June, 1–18.
 • Schleifer A. (1985). Theory of Yardstick Competition. Rand Journal of Economics, Vol. 16, No 3, s. 319-327.
 • Śmiglak-Krajewska M. (2014). Sposoby ograniczania ryzyka w gospodarstwach rolnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Roczniki Naukowe Ekonomistów Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, T. 101, z. 4, s. 136-143.
 • Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (1964). Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93, art. 613-626.
 • Williamson O.E. (1985). The Economic Institutions of Capitalism (s. 1–14). New York: Free Press.
 • Williamson O.E. (1998). Ekonomiczne Instytucje kapitalizmu (s. 29–55). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wójcik P. (2013). Znaczenie studium przypadku jako metody badawczej w naukach o zarządzaniu, E-mentor, Nr 1(48),. Pobrane 15 maja 2016 z: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/48/id/983.