Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (44) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00293

Marta Guth

DIVERSITY OF MILK PRODUCTION DETERMINANTS IN EU MACRO-REGIONS* WITH A PREDOMINANCE OF INTENSIVE AND EXTENSIVE PRODUCTION IN 2011

Zróżnicowanie determinant produkcji mleka w makroregionach Unii Europejskiej z przewagą produkcji intensywnej i ekstensywnej w 2011 roku

Abstract:

The main objective of this paper is to identify the differentiation of factors determining the variability of milk production in the European Union macro-regions with a predominance of intensive and extensive production. Classification of regions is based on the analysis of the diversity of dairy farms FADN in the regions of the European Union, which was determined by the agglomeration cluster analysis using Ward method. In order to highlight the determinants of production factor analysis was performed. On the basis of the results, there were factors that have a decisive impact on milk production in dairy farms from regions with a predominance of intensive and extensive production model identified. 

Abstract in polish:

Głównym celem rozważań była identyfikacja czynników warunkujących zmienność produkcji mleka w 2011 roku w makroregionach Unii Europejskiej z przewagą produkcji intensywnej i ekstensywnej. Wyboru regionów dokonano na podstawie analizy zróżnicowania gospodarstw mlecznych FADN w regionach Unii Europejskiej, które określono za pomocą aglomeracyjnej analizy skupień metodą Warda. W celu wyróżnienia determinant produkcji dokonano analizy czynnikowej. Na podstawie jej wyników zidentyfikowano czynniki, które miały decydujący wpływ na produkcję mleka w gospodarstwach mlecznych z makroregionów z przewagą produkcji intensywnej i ekstensywnej.

Keywords: milk production, EU macro-regions, production determinants, cluster analysis, factor analysis

Keywords in polish: produkcja mleka, makroregiony Unii Europejskiej, determinanty produkcji, analiza skupień, analiza czynnikowa

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol44/issue2/art_32.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00293
For citation:

MLA Guth, Marta. "DIVERSITY OF MILK PRODUCTION DETERMINANTS IN EU MACRO-REGIONS* WITH A PREDOMINANCE OF INTENSIVE AND EXTENSIVE PRODUCTION IN 2011." J. Agribus. Rural Dev. 44.2 (2017): 329-336.
APA Marta Guth (2017). DIVERSITY OF MILK PRODUCTION DETERMINANTS IN EU MACRO-REGIONS* WITH A PREDOMINANCE OF INTENSIVE AND EXTENSIVE PRODUCTION IN 2011. J. Agribus. Rural Dev. 44 (2), 329-336
ISO 690 GUTH, Marta. DIVERSITY OF MILK PRODUCTION DETERMINANTS IN EU MACRO-REGIONS* WITH A PREDOMINANCE OF INTENSIVE AND EXTENSIVE PRODUCTION IN 2011. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 44.2: 329-336.
Corresponding address:
dr Marta Guth, Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-684 Poznań, Poland
Authors email:
marta.smigla@ue.poznan.pl

References

 • Czyżewski, A., Guth, M. (2016). Zróżnicowanie produkcji mleka w makroregionach Unii Europejskiej z wyróżnieniem Polski, PWN, Warszawa (w druku).
 • Goraj, L., (2005). FADN i Polski FADN, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 • Grontkowska, A. (2012). Zmiany w wynikach produkcyjnych i ekonomicznych gospodarstw mlecznych najsilniejszych ekonomicznie w latach 2004-2009 w krajach Unii Europejskiej, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 99, z. 1, pp. 58–69.
 • Guth, M. (2015). Diversity of FADN milk farms in milk farms in the regions of the European Union in 2011, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu AR w Poznaniu (Roczniki Naukowe SERiA), XVII (3), pp. 119-124.
 • Guth, M. (2016). Determinants of milk production in FADN dairy farms in the regions of the European Union with predominance of intensive production in 2011, Management (w druku)
 • Marcinkowski, J., (2006). Polski FADN w Wielkopolsce, czyli system zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych, Poradnik gospodarski, czerwiec 2006, s. 108-109.
 • Matuszczak, A. (2012). Podobieństwa i różnice w rozwoju regionów rolnych UE-25 – próba określenia czynników prowzrostowych, w: Pająk, K., Różanski, T. (ed.), Determinanty rozwoju regionów w Europie; Społeczeństwo, gospodarka, turystyka, Poli Druk Poznań, Piła 2012, pp. 156–174.
 • Migdał-Najman, 2011. Ocena jakości wyników grupowania – przegląd bibliografii, Przegląd Statystyczny, R. LVIII – z.3-4.
 • Parzonko, A. (2006). Możliwości rozwojowe gospodarstw ukierunkowanych na produkcję mleka, w: Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G Ekonomika Rolnictwa, t. 93, z. 1, pp. 83–91.
 • Parzonko, A. (2013), Globalne i lokalne uwarunkowania rozwoju produkcji mleka, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa.
 • Poczta W., Sadowski A., Średzińska J. (2008), Rola gospodarstw wielkotowarowych w rolnictwie Unii Europejskiej, Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, t. 95, z. 1.
 • Sass, R., (2007), Wielkość stada a dochód z zarządzania w gospodarstwach wyspecjalizowanych w chowie bydła mlecznego, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 93, z. 2, Warszawa, s.71-79
 • Seremak-Bulge, J. (2011), Rynek mleka na progu 2011r., Polska Izba Mleka, Białystok.
 • Świtłyk, M., Ziętara, W. (red.) (2012), Analiza efektywności produkcji mleka i żywca wołowego. Raport 2012, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Wójcik A. (2012), Koszty i dochodowość produkcji mleka w europejskich gospodarstwach utrzymujących do 50 krów, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 99, z.1, pp. 100–107
 • Ziętara W. (2010), Koszty i dochodowość produkcji mleka w polskich gospodarstwach w latach 2006-2008, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G Ekonomika Rolnictwa T. 97, z. 1, pp. 53–66.