Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (44) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00291

Andrzej Czyżewski, Jakub Staniszewski

AGRICULTURAL PRODUCTION FACTORS STRUCTURES IN SELECTED EU-15 COUNTRIES AND POLAND. SIMILARITIES AND DIFFERENCES

Rolnicze struktury wytwórcze wybranych krajów UE-15 i Polski. Podobieństwa i różnice

Abstract:

Aim of the study is to identify, among the EU-15, countries whose agricultural sector is the most competitive in comparison with Polish, and comparing the use of labor and land factor, to indicate the desired path of evolution of production factors structures in Poland. In the study Eurostat data collected in the Farm Structure Survey has been used. Using a statistical analysis of the production structure, Germany, France and Denmark were selected, for comparison with the Polish. Comparative analysis of the concentration of production factors, carried out by Lorenz curves and positional measures of central tendency, leads to the conclusion that within the agrarian structure exist small relative divergence, larger in absolute terms. This means that the agrarian structure in Poland is a representation of the structures of compared countries in correspondingly smaller scale. Much larger discrepancies occur in the case of labor factor, which leads to the much smaller labor productivity in Poland than in compared countries.

Abstract in polish:

Cel badania stanowi wskazanie wśród krajów UE-15 państw, których sektor rolny jest najbardziej konkurencyjny względem rolnictwa polskiego oraz porównanie sposobu wykorzystania czynników pracy i ziemi dla wskazania pożądanej ścieżki ewolucji struktur czynników wytwórczych w Polsce. W badaniu wykorzystano dane Eurostat pozyskane w ramach Badania Struktury Gospodarstw Rolnych. Za pomocą statystycznej analizy struktury produkcyjnej, do porównań z Polską wytypowano Niemcy, Francję i Danię. Analiza porównawcza koncentracji czynników wytwórczych, przeprowadzona za pomocą krzywych Lorenza i pozycyjnych miar średnich prowadzi do wniosków, że w obrębie struktury agrarnej  występuje relatywnie niewielka rozbieżność względną, przy zdecydowanie większej bezwzględnej. Oznacza to, że struktura agrarna Polski stanowi odwzorowanie struktur porównywanych państw w odpowiednio mniejszej skali. Dużo większe rozbieżności występują w przypadku czynnika pracy, co rzutuje również na jego dużo mniejszą produktywność w Polsce niż w porównywanych państwach.

Keywords: production factors structures, inputs concentration, labor productivity, land productivity, comparative analysis

Keywords in polish: struktury czynników wytwórczych, koncentracja zasobów, wydajność pracy, produktywność ziemi, analiza porównawcza

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol44/issue2/art_29.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00291
For citation:

MLA Czyżewski, Andrzej, and Jakub Staniszewski. "AGRICULTURAL PRODUCTION FACTORS STRUCTURES IN SELECTED EU-15 COUNTRIES AND POLAND. SIMILARITIES AND DIFFERENCES." J. Agribus. Rural Dev. 44.2 (2017): 295-304.
APA Andrzej Czyżewski, Jakub Staniszewski (2017). AGRICULTURAL PRODUCTION FACTORS STRUCTURES IN SELECTED EU-15 COUNTRIES AND POLAND. SIMILARITIES AND DIFFERENCES. J. Agribus. Rural Dev. 44 (2), 295-304
ISO 690 CZYżEWSKI, Andrzej, STANISZEWSKI, Jakub. AGRICULTURAL PRODUCTION FACTORS STRUCTURES IN SELECTED EU-15 COUNTRIES AND POLAND. SIMILARITIES AND DIFFERENCES. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 44.2: 295-304.
Corresponding address:
prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland
Authors email:
a.czyzewski@ue.poznan.pl

References

 • Baer-Nawrocka A., Markiewicz N. (2013). Relacje między czynnikami produkcji a efektywność wytwarzania w rolnictwie Unii Europejskiej. Journal of Agribusiness and Rural Development, 3(29), 5-16.
 • Baer-Nawrocka, A. (2006). Struktura gospodarstw rolnych według wielkości ekonomicznej w krajach Europy środkowej i wschodniej należących do Unii Europejskiej, Roczniki Naukowe SERiA, t. VIII, z. 4, 23-27.
 • Baer-Nawrocka, A., Poczta, W. (2016). Polskie rolnictwo na tle rolnictwa Unii Europejskiej. w: Wilkin, J., Nurzyńska, I. (red.), Polska Wieś 2016. Raport o stanie wsi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 81-106.
 • Bukraba-Rylska, I. (2012). Rola drobnych gospodarstw rolnych w tworzeniu kapitału i dziedzictwa kulturowego wsi. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 1, 43-60.
 • Czudec, A. (2013). Ekonomiczne, środowiskowe i społeczne funkcje drobnych gospodarstw rolnych. Wieś i Rolnictwo, 2(159), 90-105.
 • Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A. (2006). Rolnictwo unii europejskiej i polski: Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych, Poznań: Wydawnictwo AE.
 • Dubisz S. (red.), 2008, Słownik języka polskiego. Warszawa: PWN.
 • GUS (2015). Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2014. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 • Komisja Europejska, 2010, WPR do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi. Pobrane 21 stycznia 2016 z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0672&from=PL
 • Kukuła, K. (red.) (2010). Statystyczne studium struktury agrarnej w Polsce. Warszawa: PWN.
 • Majchrzak A., (2015). Ziemia rolnicza w krajach Unii Europejskiej w warunkach ewolucji wspólnej polityki rolnej, Warszawa: PWN.
 • Mruk H. (red.), (2003). Analiza rynku. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Nowak, A. (2012). Przekształcenia strukturalne w rolnictwie Polski i krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 98, 23-37.
 • Pajestka, J., (1981). Czynniki i współzależności rozwoju społeczno-gospodarczego. Determinanty postępu I, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Poczta, W., Czubak, W., Pawlak, K. (2009). Zmiany w wolumenie produkcji i dochodach rolniczych w warunkach akcesji Polski do UE. Zagadnienia ekonomiki rolnej, 4, 40-52.
 • Poczta, W., Pawlak, K., Kiryluk-Dryjska, E., Siemiński, P. (2007). Perspektywy polskich gospodarstw rolnych w Europejskim Modelu Rolnictwa. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 9(2), 288-301.
 • Poczta, W., Sadowski, A., Baer-Nawrocka, A. (2013). Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej–wpływ WPR. Warszawa: GUS.
 • Rowiński, J. (2006). Miejsce rolnictwa polskiego w rolnictwie europejskim. Zagadnienia ekonomiki rolnej, 1, 105-128.
 • Stanisz, A., (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe. Kraków: Statsoft Polska.
 • Sulewski, P. (2008). Powierzchnia użytków rolnych a efektywność gospodarstw rodzinnych. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, 94(2), 130-135.
 • Wąs, A., Małażewska, S. (2012). Przemiany strukturalne w rolnictwie w wybranych krajach europejskich. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 99(4), 75-88.
 • Wilkin, J. (2013). Aksjologia i prakseologia polityki wobec drobnych gospodarstw rolnych w Polsce i w Unii Europejskiej. Wieś i Rolnictwo, 2 (159), 43-54.
 • Zegar, J. S. (2009). Kwestia koncentracji ziemi w polskim rolnictwie indywidualnym. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, 96(4), 256-266.
 • Zegar, J.S. (2012). Rola drobnych gospodarstw rolnych w procesie społecznie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 1, 129-148.
 • Ziętara, W. (2009). Model polskiego rolnictwa wobec aktualnych wyzwań. Zeszyty naukowe SGGW –Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 73, 5-20.