Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (44) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00287

Hanna Adamska

ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY AS THE MAIN FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS - A CASE STUDY

Ocena stanu jakości środowiska jako głównego czynnika zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich – studium przypadku

Abstract:

The protection of the environment is a priority in all of the development activities and it bases on the concept of sustainable development which aims to improve standard and quality of living in the society taking into account the environmental conditions and possibility of using of its resources by the future generations.

In the study was presented the activities that influence on the environment quality of rural areas on the example of Lower Silesia. Indicators of sustainable development for four spheres were used: ecologization of the spatial planning, protection and sustainable development of forests, trending the water proportions and the water quality. The study included 78 rural communes of Lower Silesia. The analysis was made in the period from 2008 to 2014. The results showed an increase in the value of indicators of environmental quality in rural areas of Lower Silesia.

Abstract in polish:

Ochrona środowiska przyrodniczego jest priorytetem we wszystkich działaniach rozwojowych i ma podłoże w koncepcji zrównoważonego rozwoju, której celem jest poprawa poziomu i jakości życia społeczeństwa ze szczególną troską o stan środowiska oraz możliwością korzystania z niego przyszłych pokoleń.

W pracy dokonano oceny stanu jakość środowiska obszarów wiejskich na przykładzie województwa dolnośląskiego. Wykorzystano wskaźniki zrównoważonego rozwoju w ramach 4 dziedzin; ekologizacji planowania przestrzennego, ochrony i zrównoważonego rozwoju lasów, kształtowania stosunków wodnych, jakości wód. Badaniami objęto 78 gmin wiejskich województwa dolnośląskiego. Analizy dokonano w okresie 2008-2014. Uzyskane wyniki wykazały wzrost wartości wskaźników oceniających jakość środowiska na obszarach wiejskich.

Keywords: rural areas, condition of the environment, sustainable development, sustainable development indicators

Keywords in polish: obszary wiejskie, stan środowiska, zrównoważony rozwój, wskaźniki zrównoważonego rozwoju

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol44/issue2/art_25.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00287
For citation:

MLA Adamska, Hanna. "ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY AS THE MAIN FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS - A CASE STUDY." J. Agribus. Rural Dev. 44.2 (2017): 255-262.
APA Hanna Adamska (2017). ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY AS THE MAIN FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS - A CASE STUDY. J. Agribus. Rural Dev. 44 (2), 255-262
ISO 690 ADAMSKA, Hanna. ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY AS THE MAIN FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS - A CASE STUDY. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 44.2: 255-262.
Corresponding address:
dr inż. Hanna Adamska Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Pl. Grunwaldzki 24 a
Authors email:
hanna.adamska@up.wroc.pl

References

  • Adamska H., 2015. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na przykładzie Dolnego Śląska. Wyd. UP we Wrocławiu, 242.
  • Borys T., 2005: Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Wyd. Ekonomia i Środowisko. Warszawa – Białystok, ss.347.
  • Dubel K., 2000. Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok, Wyd. II, ss. 87.
  • Pawłowski A., Pawłowski L., 2008. Zrównoważony rozwój we współczesnej cywilizacji. Część 1. Środowisko a zrównoważony rozwój. Wyd. Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development, vol. 3, No 1, 53-65.
  • Studia nad rozwojem Dolnego Śląska, 2001. Wyd. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, nr 5, Wrocław, 21-22.
  • Ustawa dn. 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska
  • Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego w latach 1999-2007-2013. Kompendium wg regionów funkcjonalnych. 2015. Wyd. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, ss.56.