Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (43) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00275

Magdalena Zubrzycka, Janusz Wojdalski, Karol Tucki, Mariusz Zubrzycki

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL BIOGAS SECTOR IN POLAND

Uwarunkowania rozwoju sektora biogazu rolniczego w Polsce

Abstract:

This article presents the legal regulations relating to Renewable Energy Sources, including the biogas sector. It discusses biogas production technologies, the current state and perspectives of agricultural biogas production in Poland, the production capabilities of Polish biogas plants and factors contributing to the attractiveness of the biogas sector. The following economic and ecological aspects of biogas production were considered in the study: profitability and environmental impacts, including reduction in carbon dioxide emissions. Despite numerous problems, the Renewable Energy Sources Act provides an opportunity for the growth and development of the biogas industry in Poland.

Abstract in polish:

Przedstawiono aspekty prawne regulujące problematykę odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym dotyczące sektora biogazu. Scharakteryzowano technologie produkcji biogazu oraz aktualną sytuację sektora biogazu rolniczego w Polsce, z uwzględnieniem zdolności produkcyjnych i stopnia ich wykorzystania, oraz czynniki wpływające na atrakcyjność sektora. Uwzględniono ekonomiczne i ekologiczne aspekty związane z produkcją biogazu, takie jak opłacalność i oddziaływanie na środowisko, w tym również redukcję emisji CO2.Stwierdzono, że pomimo wielu problemów realną szansę na poprawę sytuacji sektora biogazu w Polsce stwarza wejście w życie ustawy o OZE

Keywords: biogas, renewable energy sources, attractiveness of the biogas sector, biomass

Keywords in polish: biogaz, odnawialne źródła energii, atrakcyjność sektora, biomasa

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol43/issue1/art_23.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00275
For citation:

MLA Zubrzycka, Magdalena, et al. "PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL BIOGAS SECTOR IN POLAND." J. Agribus. Rural Dev. 43.1 (2017): 227-237.
APA Magdalena Zubrzycka, Janusz Wojdalski, Karol Tucki, Mariusz Zubrzycki (2017). PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL BIOGAS SECTOR IN POLAND. J. Agribus. Rural Dev. 43 (1), 227-237
ISO 690 ZUBRZYCKA, Magdalena, et al. PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL BIOGAS SECTOR IN POLAND. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 43.1: 227-237.
Corresponding address:
prof. dr hab. inż. Janusz Wojdalski, Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Poland
Authors email:
janusz_wojdalski@sggw.p

References

 • Budzianowski, W. M. (2012). Sustainable biogas energy in Poland: Prospects and challenges. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 1, 16, 342-349.
 • Chmielewski, A. G., Urbaniak, A., Wawryniuk, K. (2013). Membrane enrichment of biogas from two-stage pilot plant using agricultural waste as a substrate. Biomass and Bioenergy, 58, 219-228.
 • Chodkowska-Miszczuk, J., Szymańska, D. (2013). Agricultural biogas plants—A chance for diversification of agriculture in Poland. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 20, 514-518.
 • Czyżyk, F., Strzelczyk, M., Steinhoff-Wrześniewska, A., Godzwon, J., Rajmund, A., Kołdras, J., Kaca, E. (2010). Wytyczne w zakresie wykorzystania produktów ubocznych oraz postępowania zalecanego postępowania w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym, (s.74-89), Falenty-Warszawa: MR i RW, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy. ISBN 978-83-62416-06-6.
 • Dach, J., Boniecki, P., Przybył, J., Janczak, D., Lewicki, A., Czekała, W., Witaszek, K., Rodríguez Carmena, P. C., Cieślik, M. (2014). Energetic efficiency analysis of the agricultural biogas plant in 250 kWe experimental installation. Energy, 69, 34-38.
 • De Witt, (2007). REFUEL Project http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/iee-projects/files/projects/documents/refuel_planning_the_road_ahead_for_biofuel.pdf
 • Fugol, M., Prask, H. (2011). Porównanie uzysku biogazu z trzech rodzajów kiszonek: z kukurydzy, lucerny i trawy. Inżynieria Rolnicza, 9(134), 31-39.
 • Gołaszewski, J. (2011). Wykorzystanie substratów pochodzenia rolniczego w biogazowniach w Polsce. Postępy Nauk Rolniczych, 2, 64-94.
 • IEO, (2007). Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce do roku 2020 . Pobrane 17 czerwca 2015 z: https://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/AC0AF2CE-748F-4BD7-9DC9-10E94257B732/48364/MozliwosciwykorzystaniaOZE2020.pdf
 • IEO, (2011). Podręcznik dla inwestorów zainteresowanych inwestycją w biogazownie rolniczą, Pobrane 16 czerwca 201 z: www.chronmyklimat.pl/download.php?id=67
 • IERE (2008). Innowacyjna energetyka, rolnictwo energetyczne. Pobrane 15 czerwca 2015 z: www.handelbiomasa.pl/fileadmin/user_upload/PDF_Dateien_Polen/Gesetze/Ustawy_biomasa/Program_INNOWACYJNA_ENERGETYKA_ROLNICTWO_ENERGETYCZNE.pdf
 • Igliński, B., Buczkowski, R., Iglińska, A., Cichosz, M., Piechota, G., Kujawski, W, (2012). Agricultural biogas plants in Poland: Investment process, economical and environmental aspects, biogas potential. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16, 4890-4900.
 • KAPE, (2013). Mapa Drogowa Rozwoju Rynku Biometanu w Polsce. Pobrane 20 kwietnia 2015 z: http://www.greengasgrids.eu/fileadmin/greengas/media/Markets/Roadmaps/D4.1_Roadmap_Poland_polish.pdf
 • Klimiuk, E., Pokój, T., Budzyński, W., Dubis, B. (2010). Theoretical and observed biogas production from plant biomass of different fibre contents. Bioresource Technology, 24, 101, 9527-9535.
 • Kosewska, K., Kamiński, J. R. (2008). Analiza ekonomiczna budowy i eksploatacji biogazowi rolniczych w Polsce. Inżynieria Rolnicza, 1(99), 189-194.
 • Markowski, M., Białobrzewski, I., Zieliński, M., Dębowski, M., Krzemieniowski, M. (2014). Optimizing low-temperature biogas production from biomass by anaerobic digestion Renewable Energy, 69, 219-225.
 • Mirowski, T., Szurlej, A., Wielgosz, G. (2005). Kierunki energetycznego wykorzystania biomasy w Polsce. Polityka Energetyczna, 8(2), 55-75.
 • Myczko, A., Myczko, R., Kołodziejczyk, T., Golimowska, R., Lenarczyk, J., Janas, Z., Kliber, A., Karłowski, J., Dolska, M. (2011). Budowa i eksploatacja biogazowi rolniczych, (s.57-73), Poznań-Warszawa: Wyd. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy. ISBN 978-83-62416-23-3.
 • Oleszek, M., Król, A., Tys, J., Matyka, M., Kulik, M. (2014).Comparison of biogas production from wild and cultivated varieties of reed canary grass. Bioresource Technology, 156, 303-306.
 • Popczyk, J. (2011). Energetyka rozproszona. Od dominacji energetyki do zrównoważonego rozwoju, od paliw kopalnych do energii odnawialnej i efektywności energetycznej, (s.72-84), Warszawa: Wyd. Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki.
 • Rutkowski, K. (2011). Analiza wydajności oraz składu biogazu w biogazowi o mocy 1MW. Inżynieria Rolnicza, 6(131), 173-178.
 • Sławiński, K., Piskier, T., Bujaczek, R. (2012). Ocena przydatności kalkulatorów biogazowni przy planowaniu budowy biogazowni rolniczej. Inżynieria Rolnicza, 4(139), 369-375.
 • Sołowiej, P., Neugebauer, M. (2008). Energetyczne wykorzystanie gazu wysypiskowego na podstawie wybranego obiektu. Inżynieria Rolnicza, 6(104), 181-185.
 • Szlachta, J., Fugol, M. (2009). Analiza możliwości produkcji biogazu na bazie gnojowicy oraz kiszonki z kukurydzy. Inżynieria Rolnicza, 5(114), 275-280.
 • Szwarc M, Kupczyk, A., Borowski P., Sikora, M.. Będkowski W. (2015). Stan aktualny, atrakcyjność i perspektywy sektora biogazu rolniczego w Polsce. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 4, 2-13.
 • Śliż-Szkliniarz, B., Vogt, J. (2012). A GIS-based approach for evaluating the potential of biogas production from livestock manure and crops at a regional scale: A case study for the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 1, 752-763.
 • Turowski, S., Nowowiejski, R. (2009). Analiza układu kogeneracyjnego jako źródła ciepła i energii elektrycznej w modelowym gospodarstwie rolnym. Inżynieria Rolnicza, 1(110), 331-338.
 • Zdeb M. (2013). An Efficiency of H2S Removal from Biogas via Physicochemical and Biological Methods – a Case Study. Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska, 15, 551–563.
 • Ziemiński, K., Kowalska-Wentel, M. (2015). Effect of enzymatic pretreatment on anaerobic co-digestion of sugar beet pulp silage and vinasse. Bioresource Technology, 180, 274-280.
 • www.arr.gov.pl (16.06.2015)
 • www.nfosigw.gov.pl (10.06.2015)
 • www.arimr.gov.pl (16.06.2015)