Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (43) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00268

Tomasz Wojewodzic, Mariusz Dacko, Paweł Zadrożny

THE ACTIVITY OF MAŁOPOLSKA AND POGÓRZE FARMERS IN LEVERAGING FUNDS FOR IMPLEMENTING AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL PROGRAMS

Aktywność rolników Małopolski i Pogórza w pozyskiwaniu środków na realizację programów rolno-środowiskowych

Abstract:

The main purpose of the research was to identify factors determining spatial diversity of the activity of farmers in the area of the implementation of agricultural and environmental programs. The research was conducted using Statistica with the application of two research tools: the analysis of Correlation and Classification and Regression Tree (CART) analysis. The number of beneficiaries of the agricultural and environmental programs per 100 area payments’ beneficiaries in a given territorial unit was adopted as a dependent variable. Based on the research, it was found that features of the agrarian structure had the greatest impact on the diversity of the dependent variable within the Małopolska and Pogórze regions. In poviats, characterized by high fragmentation of farms, the farmers’ agricultural and environmental activities were determined by the scale of nature protection area and unemployment rate. Moreover, agricultural and environmental programs were statistically implemented more often at locations where other forms of support were taken advantage of, e.g. support for young farmers.

Abstract in polish:

Głównym celem podjętych badań była identyfikacja czynników determinujących przestrzenne zróżnicowanie aktywności rolników w zakresie wdrażania programów rolno-środowiskowych. Badania przeprowadzono w programie Statistica, wykorzystując dwa narzędzia badawcze: analizę korelacji oraz model drzew klasyfikacyjnych C&RT. Jako zmienną zależną przyjęto liczbę beneficjentów programów rolno-środowiskowych w przeliczeniu na 100 beneficjentów płatności obszarowych w danej jednostce terytorialnej. Wyniki badań wskazywały, że największy wpływ na zróżnicowanie zmiennej zależnej na obszarze Małopolski i Pogórza miały cechy opisujące strukturę agrarną. W powiatach o dużym rozdrobnieniu gospodarstw aktywność rolno-środowiskowa rolników była zdeterminowana skalą obszarowej ochrony przyrody i poziomem bezrobocia. Ponadto wdrażanie programów rolno-środowiskowych było statystycznie częstsze tam, gdzie korzystano z innych form wsparcia, tj. wsparcie dla młodych rolników.

Keywords: Małopolska and Pogórze region, agricultural and environmental programs, classification and regression tree (CART), model

Keywords in polish: Małopolska i Pogórze, programy rolno-środowiskowe, drzewo klasyfikacyjne, model

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol43/issue1/art_22.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00268
For citation:

MLA Wojewodzic, Tomasz, et al. "THE ACTIVITY OF MAŁOPOLSKA AND POGÓRZE FARMERS IN LEVERAGING FUNDS FOR IMPLEMENTING AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL PROGRAMS." J. Agribus. Rural Dev. 43.1 (2017): 217-226.
APA Tomasz Wojewodzic, Mariusz Dacko, Paweł Zadrożny (2017). THE ACTIVITY OF MAŁOPOLSKA AND POGÓRZE FARMERS IN LEVERAGING FUNDS FOR IMPLEMENTING AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL PROGRAMS. J. Agribus. Rural Dev. 43 (1), 217-226
ISO 690 WOJEWODZIC, Tomasz, DACKO, Mariusz, ZADROżNY, Paweł. THE ACTIVITY OF MAŁOPOLSKA AND POGÓRZE FARMERS IN LEVERAGING FUNDS FOR IMPLEMENTING AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL PROGRAMS. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 43.1: 217-226.
Corresponding address:
dr inż. Tomasz Wojewodzic, Instytut Ekonomiczno-Społeczny, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, Poland
Authors email:
rrtwojew@cyf-kr.edu.pl

References

 • Breiman L., Friedman J., Olshen R. A., Stone Ch. J. (1984). Classification and Regression Trees, Monterey, CA: Wadsworth & Brooks/Cole Advanced Books & Software.
 • Dacko M. (2010). Sieć Natura 2000 a stan lokalnej gospodarki obszarów wiejskich Zielonych Płuc Polski – ujęcie modelowe, Wieś i Rolnictwo 1(146), 202-217.
 • Dacko M., Wojewodzic T. (2012). Statystyczna analiza czynników sukcesu indywidualnych gospodarstw rolnych objętych polskim FADN. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XIV, 8., 27-33.
 • Dacko M., Szajdecka K. (2015). Multifaceted analysis of the process of price developments on the local real estate market by means of the regression trees method (CandRT)." Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 14.(2), 27-38.
 • Kopeć B. (1978). Systemy gospodarcze w rolnictwie polskim. PWRiL Warszawa.
 • Kucharczyk K., Różańska E. (2012). Programy rolnośrodowiskowe jako instrument WPR dla ochrony środowiska w UE i Polsce. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 54, 26-38.
 • Kucharska A. (2009). Przewodnik po Programie Rolnośrodowiskowym. Biblioteczka Programu Rolnośrodowiskowego 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • Łapczyński M. (2010). Drzewa klasyfikacyjne i regresyjne w badaniach marketingowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Płonka A., Musiał W. (2012). Reakcje dostosowawcze gospodarstw drobnotowarowych w okresie dekoniunktury gospodarczej na przykładzie woj. małopolskiego. Roczniki Naukowe Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu XIV, 8, 292-296.
 • Rudnicki R. (2013). Zróżnicowanie przestrzenne absorpcji funduszy Unii Europejskiej w rolnictwie polskim jako problem badawczy i aplikacyjny. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 13, 71-92.
 • Satoła Ł. (2009). Przestrzenne zróżnicowanie absorpcji funduszy strukturalnych przeznaczonych na rozwój pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich, Zeszyty Naukowe SGGW, seria Problemy Rolnictwa Światowego, 7(XXII), 133-142.
 • Sroka W., Dacko M. (2010). Ocena czynników rozwoju przodujących gospodarstw rolniczych z wykorzystaniem metody drzew regresyjnych typu C and RT. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2, 100-112.
 • Sroka W., Wojewodzic T. (2015). Stan oraz perspektywy rozwoju rolnictwa w województwie małopolskim ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia środkami Unii Europejskiej. Opracowanie eksperckie na zlecenie Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju w Krakowie.
 • Wigier M., Chmurzyńska K. (2011). Interwencjonizm w agrobiznesie na przykładzie PRO 2007-2013 – teoria i praktyka. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 90, 25-40.