Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (43) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00262

Piotr Uciechowski

OBTAINING INCOME FROM THE PLANT BREEDER’S RIGHT IN POLAND

Uzyskiwanie dochodów z tytułu prawa do odmiany w Polsce

Abstract:

The aim of this article is to present the legal aspects of the usage, trade, and production of certified seed in Poland. It does not exhaust the subject, but merely presents formal organization of seed market in Poland. These issues are important for Polish agriculture because of the strategic importance of the seeds. Seed market understand as a breeding varieties, production and distribution of seeds is the core of modern rural production. Indirectly is also important for non rural sectors. Despite the importance of plant breeding, this sector is dependent on funding from the income market, in particular royalties and FSS (Farm Saved Seed). Because the low recoverability of these fees and the low use of certified seed compared to the EU, it is a problem and a threat to the Polish biological progress.

Abstract in polish:

Celem artykułu jest ocena prawnych aspektów stosowania i obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym w Polsce, w tym szczególnie wynikających z tego możliwości pozyskiwania dochodów. W pracy oparto się na analizie kluczowych ustaw i rozporządzeń stanowiących prawny filar obrotu i stosowania kwalifikowanego materiału siewnego. Obliczenia własne oparto na danych historycznych oraz wynikach badań innych autorów. Pomimo strategicznego znaczenia hodowli roślin jest ona zdana na finansowanie z przychodów rynkowych, szczególnie opłat licencyjnych i opłat od rozmnożeń własnych. Jest to typowa organizacja rynku, która funkcjonuje w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. W Polsce, przy niskiej ściągalności i niewielkim na tle Unii Europejskiej poziomie stosowania kwalifikowanego materiału siewnego, może to prowadzić do problemów z finansowaniem hodowli i stanowi zagrożenie dla postępu biologicznego. Świadczy o tym fakt, że w latach 2011–2015 tylko 6 z około 150 odmian pszenicy ozimej posiadało udział rynkowy liczony w kwalifikacji polowej wystarczający, aby z opłat licencyjnych pokryć koszty wyhodowania odmiany w zadowalającym 5-letnim okresie.

Keywords: certified seeds, plant breeders right

Keywords in polish: kwalifikowany materiał siewny, wyłączne prawo hodowcy

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol43/issue1/art_21.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00262
For citation:

MLA Uciechowski, Piotr. "OBTAINING INCOME FROM THE PLANT BREEDER’S RIGHT IN POLAND." J. Agribus. Rural Dev. 43.1 (2017): 209-215.
APA Piotr Uciechowski (2017). OBTAINING INCOME FROM THE PLANT BREEDER’S RIGHT IN POLAND. J. Agribus. Rural Dev. 43 (1), 209-215
ISO 690 UCIECHOWSKI, Piotr. OBTAINING INCOME FROM THE PLANT BREEDER’S RIGHT IN POLAND. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 43.1: 209-215.
Corresponding address:
mgr Piotr Uciechowski, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
piotr.uciechowski@gmail.com

References

 • Arseniuk, E., Oleksiak, T. (2013). Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego a efekty produkcji zbóż. AgroSerwis. 6 maj 2013.
 • Jerzak, A.M., Mikulski, M. (2005). Nowoczesny i sprawny rynek nasienny warunkiem efektywności działania spółek hodowli zbóż w Polsce. Poznań. Hodowla Roślin i Nasiennictwo - kwartalnik Polskiej Izby Nasiennej, 3.
 • Korzycka-Iwanow, M., (1990). Wyłączne prawo do nowej odmiany rośliny uprawnej. Warszawa. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. str.24.
 • Mazurek, J., (1993). Biologia i agrotechnika owsa. IUNG. Puławy. str 183.
 • Marciniak, K. (2005). Warunki kontynuacji krajowej hodowli roślin rolniczych w Polsce. Hodowla Roślin i Nasiennictwo - kwartalnik Polskiej Izby Nasiennej, 4.
 • Marciniak K. (2008). Stan polskiej hodowli roślin. Materiały konferencyjne z konferencji nt. Stan i perspektywy polskiej hodowli roślin i nasiennictwa. Warszawa. SGGW.
 • Podgórski, B. (2004). Unormowania prawno-ekonomiczne funkcjonowania postępu biologicznego w produkcji roślinnej w Unii Europejskiej. Hodowla Roślin i Nasiennictwo - kwartalnik Polskiej Izby Nasiennej, 2.
 • Podgórski, B. (2005). Przyszłość hodowli zbóż w Polsce. Hodowla Roślin i Nasiennictwo - kwartalnik Polskiej Izby Nasiennej, 4.
 • Podlaski, S. (2008). Model funkcjonowania firmy hodowlano-nasiennej w Polsce. Roczniki Nauk Rolniczych seria G, tom 95, zeszyt 1.
 • Oleksiak, T. (2015). Rynek środków produkcji dla rolnictwa. J. Seremak-Bulge, A. Zalewski (red.), Rynek środków produkcji dla rolnictwa. Warszawa. IERiGŻ-PIB.
 • Wicki L. (2008) Wartość rynku nasion w Polsce a dochody hodowców. Warszawa. Roczniki Nauk Rolniczych seria A, tom X, zeszyt 4.
 • Wicki, L. (2009). Zmiany w zużyciu nasion kwalifikowanych w Polsce. Rocznik Nauk Rolniczych, seria G, tom 96, zeszyt 4.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 roku o ochronie prawnej odmian roślin Dz.U. poz. 1300 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych Dz.U. poz. 386 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej Dz.U. poz 1635 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 9 listopada 2012 roku o nasiennictwie Dz.U. poz. 1512 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 25 listopada 2010 roku o Centralnym Ośrodku Badania Roślin Uprawnych Dz.U. poz. 1591 z późn. zm.
 • Rozporządzenie (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin Dz.U. L 227 z 1.9.1994, str. 1 z późn. zm.
 • Agencja Nasienna (2016). Dostęp 12 maja 2016 z: http://agencjanasienna.pl.
 • COBORU (2015). Badania odrębności, wyrównania i trwałości. Dostęp 1 sierpnia 2015 z: http://www.coboru.pl/Polska/Badania_OWT/badania_owt.aspx.
 • Właściciele odmian i Udziałowcy Agencji Nasiennej Sp. z o.o. w Lesznie (2012). List otwarty Hodowców Roślin Rolniczych. Dostęp 6 października 2015 z: http://www.ppr.pl/artykul-list-otwarty-hodowcow-roslin-rolniczych-168367.php.
 • Polska Izba Nasienna (2015). Korzyści wynikające ze stosowania kwalifikowanego materiału siewnego. Dostęp 2 luty 2016 z: http://www.pin.org.pl/asp/pliki/Aktualnosci/korzysci_wynikajace_ze_stosowania_kwalifikowanego_materialu_siewnego_31_07_15.pdf.