Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (43) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00266

Marta Sylla, Julia Olszewska, Małgorzata Świąder

STATUS AND POSSIBILITIES OF THE DEVELOPMENT OF COMMUNITY SUPPORTED AGRICULTURE IN POLAND AS AN EXAMPLE OF SHORT FOOD SUPPLY CHAIN

Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa wspieranego przez społeczność w Polsce jako przykład krótkiego łańcucha dostaw żywności

Abstract:

This article aims to analyse the current state of Community Supported Agriculture (CSA) as an example of a short food supply chain in Poland in terms of the characteristics of the farms, spatial distribution of the producers and consumers of food, and principles of operation of the CSA groups. The analysis is based on the survey data collected through telephone interviews. The results indicate a rapid increase in the number of CSA groups. CSA groups operate mainly in large cities. Their principles of operation vary; however, the common element is that consumers prepay for organic high-quality produce at the beginning of growing season.

Abstract in polish:

Celem artykułu jest analiza obecnego stanu Rolnictwa Wspieranego przez Społeczność (RWS) jako przykładu krótkiego łańcucha dostaw żywności w Polsce. W artykule dokonano charakterystyki gospodarstw rolnych zaangażowanych w model RWS, oceniono przestrzenne rozmieszczenie producentów i konsumentów żywności oraz omówiono zasady działania grup RWS. Analizy przeprowadzono w oparciu o dane ankietowe zebrane przy wykorzystaniu metody wywiadu telefonicznego. Wyniki badań wskazują na dynamiczny wzrost liczby grup RWS, składających się z grupy konsumentów i rolników w Polsce. Grupy konsumentów funkcjonują przede wszystkim w dużych miastach. Ich zasady działania różnią się, lecz elementem wspólnym są dokonywane przez konsumentów przedpłaty za otrzymywane ekologiczne produkty żywnościowe wysokiej jakości na sezon.

Keywords: short food supply chain, Community Supported Agriculture, local food, organic food production

Keywords in polish: krótki łańcuch dostaw, Rolnictwo Wspierane przez Społeczność, żywność lokalna, żywność ekologiczna

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol43/issue1/art_20.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00266
For citation:

MLA Sylla, Marta, et al. "STATUS AND POSSIBILITIES OF THE DEVELOPMENT OF COMMUNITY SUPPORTED AGRICULTURE IN POLAND AS AN EXAMPLE OF SHORT FOOD SUPPLY CHAIN." J. Agribus. Rural Dev. 43.1 (2017): 201-207.
APA Marta Sylla, Julia Olszewska, Małgorzata Świąder (2017). STATUS AND POSSIBILITIES OF THE DEVELOPMENT OF COMMUNITY SUPPORTED AGRICULTURE IN POLAND AS AN EXAMPLE OF SHORT FOOD SUPPLY CHAIN. J. Agribus. Rural Dev. 43 (1), 201-207
ISO 690 SYLLA, Marta, OLSZEWSKA, Julia, ŚWIąDER, Małgorzata. STATUS AND POSSIBILITIES OF THE DEVELOPMENT OF COMMUNITY SUPPORTED AGRICULTURE IN POLAND AS AN EXAMPLE OF SHORT FOOD SUPPLY CHAIN. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 43.1: 201-207.
Corresponding address:
mgr Marta Sylla, Katedra Gospodarki Przestrzennej, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław, Poland
Authors email:
marta.sylla@upwr.edu.pl

References

 • Cheminitz Ch., Santarius T. (2013) Commentary III: Rethinking Food Security Strategies in Times of Climate Change: The Case for Regionalization of Agricultural Trade and Local Markets, in: Trade and Environment Review 2013: Wake up before it is too late: Make agriculture truly sustainable now for food security in a changing climate, United Nations Conference on Trade and Development.
 • Cone, C., Myhre, A. (2000). Community-Supported Agriculture: A Sustainable Alternative to Industrial Agriculture?. Human Organization: Summer 2000, Vol. 59, No. 2, pp. 187-197.
 • David-Leroy, M., Girou S., (2009). AMAP (Association pour le maintien d'une agriculture paysanne): replaçons l'alimentation au coeur de nos sociétés, Dangles.
 • European Food Declaration (2010). Pobrane 20 grudnia 2015 r. z: http://nyelenieurope.net/european fooddeclaration/declaration/pl.html.
 • European CSA Research Group (2016). Overview of Community Supported Agriculture in Europe. Dostęp: http://urgenci.net/the-csa-research-group/.
 • Fieldhouse, P. (1996). Community shared agriculture. Agriculture and Human Values, 1996, Volume 13, Number 3, Page 43-47.
 • Główny Urząd Statystyczny (GUS) (2014), Rocznik Statystyczny Rolnictwa, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • Groh, T., McFadden, S. (1998). “Farms of Tomorrow Revisited: Community Supported Farms, Farm Supported Communities”. Biodynamic Farming and Gardening Association, CA, USA.
 • Henderson, E and VanEn, R (2007). “Sharing the Harvest: A citizens guide to Community Supported Agriculture.” Second edition. Chelsea Green, VT, USA.
 • Japan Organic Agriculture Association (JOAA) (2010). “River basin region self sufficiency and teikei will drive organic agriculture: Teikei networks for forest, homeland and sea-all connected through humans”. Tokyo, Japan: JOAA.
 • Kaczmarczyk, S. (2011). Badania Marketingowe. Podstawy metodyczne. Wydanie IV zmienione. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 242.
 • Kawecka, A., Gębarowski, M. (2015). Krótkie łańcuchy dostaw żywności – korzyści dla konsumentów i producentów żywności. J. Agribus. Rural Dev., 3(37), 1–7.
 • Kazumi, K (2015). "The alternative food movement in Japan: Challenges, limits, and resilience of the teikei system". Agriculture and Human Values 32 (1): 143–153.
 • Komitetu Regionów (2011). Lokalne systemy żywnościowe - Opinia perspektywiczna. Dz. U. UE C 104/6.
 • La Trobe, H. (2001). Farmers' markets: consuming local rural produce. International Journal of Consumer Studies, 2001, Volume 25, Number 3, Page 181.
 • Lyson T.A. (2004), Civic agriculture: Reconnecting Farm, Food and Community, Tufts Univ. Press, Bedford, MA.
 • Olszewska, J., Trzaskowski, P. (red.). (2014). Przewodnik RWS. Instytut Globalnej Odpowiedzialności.
 • Parker, G. (2005) “Sustainable food? Teikei, co-operatives and food citizenship in Japan and the UK”. Working Papers in Real Estate & Planning. 11/05. Working Paper. University of Reading, Reading.
 • Rogala, A. (2015) „Współczesna konsumpcja żywności – w pułapce paradoksu postmodernistycznego świata”. J. Agribus. Rural Dev., 3(37), 513–520.
 • Sproul, T.W., Kropp D. J., Barr D. K. (2015) "The pricing of community supported agriculture shares: evidence from New England", Agricultural Finance Review, Vol. 75 Iss: 3, pp.313 – 329.
 • TEIKEI system, (1993) the producer-consumer co-partnership and the Movement of the Japan Organic Agriculture Association, Country Report for the First IFOAM Asian Conference 19-22. Aug. 1993 in Hanno, Saitama, Japan, Pobrano 19 stycznia 2016 r. z: http://www.joaa.net/english/teikei.htm.
 • Thompson, C. J., Coskuner-balli, G. (2007). Enchanting Ethical Consumerism The case of Community Supported Agriculture. Journal of Consumer Culture. Vol 7(3): 275–303.
 • USDA United States Department of Agriculture, National Census 2012.
 • Welsh R. (2009)Farm and Market Structure Industrial Regulation and Rural Community Welfare: Conceptual and Methodological Issues, “Agriculture and Human Values”, 26: 21-28.
 • Zegar J. (2012) Współczesne wyzwania rolnictwa, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.