Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (43) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00177

Arkadiusz Piwowar, Mirosława Teleszko, Magdalena Rychlik

DRIED VEGETABLES SNACKS – REVIEW OF THE PROCESS TECHNOLOGIES AND CONSUMPTION PREFERENCES AMONG STUDENTS

Suszone przekąski warzywne – zarys technologii wytwarzania i poziom akceptacji wśród studentów

Abstract:

Vegetables are a basic element of each diet and their relatively low consumption in Poland is a stimulus to look for new attractive forms of the products. This paper presents an outline of production technologies of dried vegetable snacks and results of a questionnaire on vegetable consumption and social acceptance of new products in the area as described in this paper. The new processing technologies of vegetable snacks are based on a drying method that generates products attractive in terms of physical and chemical properties. A questionnaire survey shows that interest among respondents to buy snacks made of root vegetables is highest with respect to carrot-based products. The respondents highly assessed visual properties of the new product, primarily the colour and shape. 

Abstract in polish:

Warzywa to podstawowy element diety, a ich relatywnie niskie spożycie w Polsce skłania do poszukiwania nowych, atrakcyjnych form produktów. W niniejszej pracy przedstawiono zarys technologii produkcji suszonych przekąsek z warzyw oraz wyniki badań ankietowych dotyczących spożycia warzyw i akceptacji społecznej dla nowych produktów w zakresie przedmiotowym opisywanym w niniejszej pracy. Nowe technologie produkcji tzw. snacków warzywnych, oparte na metodzie suszenia, pozwalają uzyskać atrakcyjne pod względem właściwości fizyko-chemicznych produkty. Z przeprowadzonych metodą ankietową badań wynika, że skłonność respondentów do zakupu przekąsek z warzyw korzeniowych była największa w przypadku produktów marchwiowych. Respondenci wysoko ocenili walory wizualne nowego produktu, w tym głównie barwę i kształt.

Keywords: vegetables, snacks, consumptions, preferences

Keywords in polish: warzywa, przekąski, spożycie, preferencje

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol43/issue1/art_19.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00177
For citation:

MLA Piwowar, Arkadiusz, et al. "DRIED VEGETABLES SNACKS – REVIEW OF THE PROCESS TECHNOLOGIES AND CONSUMPTION PREFERENCES AMONG STUDENTS." J. Agribus. Rural Dev. 43.1 (2017): 191-199.
APA Arkadiusz Piwowar, Mirosława Teleszko, Magdalena Rychlik (2017). DRIED VEGETABLES SNACKS – REVIEW OF THE PROCESS TECHNOLOGIES AND CONSUMPTION PREFERENCES AMONG STUDENTS. J. Agribus. Rural Dev. 43 (1), 191-199
ISO 690 PIWOWAR, Arkadiusz, TELESZKO, Mirosława, RYCHLIK, Magdalena. DRIED VEGETABLES SNACKS – REVIEW OF THE PROCESS TECHNOLOGIES AND CONSUMPTION PREFERENCES AMONG STUDENTS. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 43.1: 191-199.
Corresponding address:
dr inż. Arkadiusz Piwowar, Katedra Zarządzania i Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul.Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Poland
Authors email:
arkadiusz.piwowar@ue.wroc .pl

References

 • Dehghan-Shoar Z., Hardacre A. K., Brennan C. S., 2010. The physicochemical characteristics of extruded enriched with tomato lycopene, Food Chemistry, 123(4), 1117-1122.
 • Dias J.S., 2012. Nutritional Quality and Health Benefits of Vegetables: A Review. Food and Nutrition Sciences, 3, 1354-1374.
 • Fernando W.J.N., Thangavel T., 1987. Vaccum drying characteristics of coconut, Drying Technology, 5(3), 363- 372.
 • Fichtali J., van de Voort F.R., Diosady L.L., 1995, Performance evaluation of acid casein neutralization process by twin-screw extrusion, Journal of Food Engineering, 26(3), 301-318.
 • Huang L., Zhang, M., 2012. Trends in Development of Dried Vegetable Products as Snacks, Drying Technology, 30, 448-461.
 • Huang L.L., Zhang M., Mujumdar A.S., Lim, R.X., 2011. Comparison of four drying methods for re-structured mixed potato with apple chips. Journal of Food Engineering, 103(3), 279–284.
 • Joy P., Lada R., 2006. Crack Development in Individually Quick Frozen Cut and Peel Carrots, Journal of Food Science, 71 (9), 392–397.
 • Kajaba I., Dandar A., Surówka K., Cejpek K., Augustin J., 2007. The role of vegetable nutrition sources in the prevention of civilization diseases. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 6(55), 35–47.
 • Kamińska A., Ciesielczyk W., 2011. Kinetyka suszenia mikrofalowego wybranych warzyw i owoców, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 50, 1, 19-20.
 • Kowalski S.J., Szadzińska J., 2003. Suszenie marchwi w warunkach okresowo zmiennych- jakość produktu, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 4, 345-347.
 • Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K., 2005. Tabele składu i wartości odżywczej żywności. Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich. Warszawa.
 • Liu L., 2003. Entry into supermarket of agricultural products after entering WTO. Agricultural Products Processing, 6(5), 4–5.
 • Piwowar A., 2008. Rynek ziemniaków, [w:] Wybrane rynki branżowe produktów rolno-spożywczych, pod red. Stanisława Urbana, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Piwowar A., 2016. Spożycie podstawowych produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w Polsce w latach 2000-2012. Handel Wewnętrzny, 1, 94-103.
 • Prędka A., Gronowska-Senger A., 2009. Właściwości przeciwutleniające wybranych warzyw z upraw ekologicznych i konwencjonalnych w redukcji stresu oksydacyjnego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 4 (65), 9–18.
 • Przetaczek-Rożnowska I., Szuba E., 2014, Mikrofalowe pole do popisu. Agro Przemysł, 2, 66-70.
 • Sikora E., Bodziarczyk I., 2012. Composition and antioxidant activity of kale (Brassica oleracea L. var. acephala) raw and cooked. Acta Sci. Pol. Technol. Aliment., 11 (3), 239-248.
 • Stanisławski, J., 2005. Drying of diced carrot in a combined microwave-fluidized bed dryer, Drying Technology, 23,1711-1721.
 • Steinmetz K.A., Potter J.D., 1996. Vegetables, fruits and cancer prevention: a review. J. Am. Dietet. Assoc., 10 (96), 1027-1039.
 • Stępka G., 2004. Polski handel suszonymi warzywami. Hasło Ogrodnicze, 2, 1-3.
 • Szarycz M., Kramkowski R., Kamiński E., 2002. Zastosowanie mikrofal do suszenia produktów spożywczych – cz. I. Konsekwencje sterowania mocą mikrofal, Problemy Inżynierii Rolniczej, 2, 47–54.
 • Tuley, L., 1996. Swell time for dehydrated vegetables. International Food Ingredients, 4, 23–27.
 • Witrowa-Rajchert D., 2009. Ekspertyza. Nowe trendy w suszeniu żywności. 1-21.
 • Yan W. Q., Zhang M., Huang L. L., Tang J., Mujumdar A. S., Sun J. C., 2010. Study of the optimisation of puffing characteristics of potato cubes by spouted bed drying enhanced with microwave. Journal of Food Science, 90, 1300-1307.
 • Zhang F., Zhang M., Mujumdar A.S., 2011. Effects of drying methods on drying characteristics and quality of re-structured wild cabbage chips. Drying Technology, 29, 682–688.
 • Zhang M., Tang J., Mujumdar A. S., Wang S., 2006. Trends in microwave-related drying of fruits and vegetables, Trends in Food Science and Technology, 17(10), 524 -534.