Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (43) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00325

Anna Mijal

DETERMINANTS OF EDUCATIONAL ADVANCEMENT OF RURAL AREAS IN POLAND

Uwarunkowania awansu edukacyjnego polskiej wsi

Abstract:

 The article is an aimed attempt at the diagnosis and evaluation of the educational level (character) of rural population in Poland perceived as educational advancement as well as of its environment (background). Growing importance of education in improving professional opportunities, changing educational aspirations and parents’ support as well as positive internal migration trends were emphasised. Rural regions are still lagging behind urban areas, though optimistic characteristics indicate receding stigmatisation and marginalisation of the Polish country with internal migration of young and educated individuals, including affluent ones (potential luxury goods buyers), to rural areas. In the semi urbanisation and suburbanisation processes the increase of rural population involves mostly areas adjacent to big agglomerations rather than peripheral villages. The study is based on analysis of public statistical Central Statistical Office of Poland data including the National Population and Housing Censuses of 1988, 2002, 2011, supplemented and deepened the Public Opinion Research Center (CBOS) opinion poll results in Poland and global reports from the area of urbanization and education.

Abstract in polish:

 Celem artykułu jest próba diagnozy i oceny stanu (postaci) wykształcenia ludności na obszarach wiejskich w Polsce, określanego mianem awansu edukacyjnego oraz uwarunkowań jego kształtowania (tło). Szczególną uwagę zwrócono na wzrost znaczenia wykształcenia w kształtowaniu sukcesu zawodowego, zmiany aspiracji edukacyjnych dzieci i ich wsparcia ze strony rodziców, a także korzystne dla wsi dodatnie saldo migracji wewnętrznych. Wprawdzie porównania w tym obszarze z sytuacją w miastach są nadal dla wsi mniej korzystne, ale poprawa charakterystyk staje się wyznacznikiem destygmatyzacji wiejskości i ograniczania marginalizacji polskiej wsi, zwłaszcza w warunkach wewnętrznych migracji na obszary wiejskie ludzi młodych i wykształconych, w tym także zamożnych (potencjalnych nabywców dóbr luksusowych). W procesach semiurbanizacji i suburbanizacji wzrost populacji ludności na obszarach wiejskich dotyczy jednak głównie terenów sąsiadujących z dużymi aglomeracjami miejskimi, a nie obszarów peryferyjnych wsi. W opracowaniu wykorzystano analizę danych statystyki publicznej, w tym z NSP 1988, 2002 i 2011, uzupełnioną i pogłębioną wynikami badania opinii publicznej CBOS.

Keywords: rural areas, education level, internal migrations

Keywords in polish: obszary wiejskie, poziom wykształcenia, migracje wewnętrzne

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol43/issue1/art_14.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00325
For citation:

MLA Mijal, Anna. "DETERMINANTS OF EDUCATIONAL ADVANCEMENT OF RURAL AREAS IN POLAND." J. Agribus. Rural Dev. 43.1 (2017): 133-142.
APA Anna Mijal (2017). DETERMINANTS OF EDUCATIONAL ADVANCEMENT OF RURAL AREAS IN POLAND. J. Agribus. Rural Dev. 43 (1), 133-142
ISO 690 MIJAL, Anna. DETERMINANTS OF EDUCATIONAL ADVANCEMENT OF RURAL AREAS IN POLAND. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 43.1: 133-142.
Corresponding address:
dr Anna Mijal, Katedra Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Opolski, ul. Ozimska 46a, 45-058 Opole, Poland
Authors email:
anna.mijal@uni.opole.pl

References

 • Bański J., (red.). (2009). Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku, „Studia Obszarów Wiejskich”, tom XVI, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa .
 • Berry B.J.L. (1976). The counterurbanisation process: urban America since 1970 (w:) Urbanization and counterurbanisation, , ed. B.J.L. Berry, „Urban Affairs Annual Review” vol. 11, Sage Publications, Beverly Hills–London.
 • Biskup B. (2011). Młodzież na obszarach wiejskich w Polsce na tle młodzieży wybranych krajów Unii Europejskiej - kapitał ludzki, kapitał społeczny - stan obecny, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Cybulska A. (2013). Prestiż zawodów, BS/164/2013, Fundacja CBOS, Warszawa.
 • Czapiński J., Panek T. (red.). (2011). Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Federowicz M., Sitek M. (red.). (2011). Społeczeństwo w drodze do wiedzy. Raport o systemie edukacji 2010, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 • Gorlach K. (red.). (2000). Raport o rozwoju społecznym - Polska 2000. Rozwój obszarów wiejskich, UNDP, Warszawa.
 • Hipsz N.(2013). Wykształcenie ma znaczenie?, BS/96/2013, Fundacja CBOS, Warszawa.
 • Kapitał ludzki w Polsce w 2014 r. (2015), GUS, US w Gdańsku, Gdańsk.
 • Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011(2013), GUS, Warszawa.
 • Ładysz J., Jabłoński W. (2014). Ruralizacja jako metoda przeciwdziałania problemom kurczących się miast na przykładzie Görlitz, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, Nr II/3/2014, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie.
 • Migracje wewnętrzne ludności na pobyt stały według województw w latach 1974-2015 (2016). GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-wewnetrzne-ludnosci/ migracje-wewnetrzne-ludnosci-na-pobyt-staly-wedlug-wojewodztw-w-latach-1974-2015,3,1.html.
 • Obszary wiejskie. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 (2015). ISBN 978-83-63285-08-1, GUS, US w Olsztynie, Warszawa-Olsztyn.
 • OECD. Education at a Glance 2015: OECD Indicators (2015), OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/eag-2015-en.
 • Okuniewski J. (1996). Rynek, prognozy i strategiczne uwarunkowania rozwoju wsi i rolnictwa, „Strategiczne Problemy Rozwoju Polskiego Rolnictwa”, nr 5.
 • Prognoza ludności na lata 2014-2050 (2014a), GUS, Warszawa.
 • Roczniki Demograficzne 2013, 2014. (2013, 2014), GUS, Warszawa.
 • Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja 2014 (2014), KPMG, www. kpmg.com/PL/pl/ IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/2014/Raport%20KPMG-Rynek-dobr-luksusowych-w-Polsce-2014-czesc-I.pdf.
 • Strzelecki Z. (red.). (2003). Procesy demograficzne u progu XXI wieku. Polska a Europa, Rządowa Rada Ludnościowa Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa.
 • Strzemińska A., Wiśnicka M.(2011). Młodzież na wsi, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Warszawa.
 • Szafraniec K. (red.). (2006). Jednostkowe i społeczne zasoby wsi, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
 • Szymańska D., Biegańska J. (2011). Obszary podmiejskie dużych miast w Polsce w świetle migracji stałych (w:) Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej, red. M. Soja, A. Zborowski, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.
 • Wasielewski K. (2015). Funkcje szkolnictwa wyższego dla obszarów wiejskich – wybrane zagadnienia z perspektywy socjologa, „Studia Obszarów Wiejskich”, nr 40.
 • World Urbanization Prospects (highlights) (2014). Department of Economic and Social Affairs United Nations.
 • Wybory ścieżki kształcenia a sytuacja zawodowa Polaków (2013). GUS, US Gdańsk, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.