Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (43) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00267

Bartosz Mickiewicz, Sebastian Lisiak

POLISH ORGANIC FARMING ON THE BACKGROUND OF THE EUROPEAN UNION IN LIGHT OF NEW REGULATIONS

Polskie rolnictwo ekologiczne na tle Unii Europejskiej w świetle nowych regulacji prawnych

Abstract:

The theme of the development of organic farming in the EU and in Poland was taken up in the study, pointing out that organic production is an element of the EU agricultural product quality schemes. In this sense, organic production pursues the same objectives under the Common Agricultural Policy which are an integral part of all the EU systems of quality agricultural production. Within the EU, the number of organic farms increased from 124.8 thousand in 2004 to 186.2 thousand in 2010 (49.2%), while the level of organic crops increased respectively from 5.9 million hectares to 9.2 million hectares (55.9%). In Poland in 2013, there were 19,900 certified organic farms adding 6.7 thousand ones which were to undertake organic production during the so-called transition (adaptation) period. The average area of an organic farm was twice larger than that of the average size in the country. These farms occupied 1.4% of the total area of agricultural land including farms which are in the stage of transition. This area accounted for 2.0% of arable land in the country. An important part of the functioning of such farms was their certification, which implied products with logos and mandatory labelling. Financial support for organic farming was carried out within the framework of agri-environmental programmes with participation of farmers in the food quality scheme of the RDP. Between 2014–2020, additional actions related to organic farming were undertaken.

Abstract in polish:

W badaniach podjęto temat rozwoju rolnictwa ekologicznego w UE i w Polsce. Wskazano, że produkcja ekologiczna stanowi element unijnych systemów jakości produktów rolnych. W tym sensie produkcja ekologiczna realizuje te same cele w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, które stanowią nieodłączny element wszystkich unijnych systemów jakości produkcji rolnej. W ramach UE liczba gospodarstw ekologicznych wzrosła ze 124,8 tys. w 2004 r. do 186,2 tys. w 2010 r. (49,2%), natomiast poziom upraw ekologicznych odpowiednio z 5,9 mln ha do 9,2 mln ha (55,9%). W Polsce w 2013 r. było 19,9 tys. gospodarstw ekologicznych z certyfikatem oraz dodatkowo 6,7 tys. w okresie przejściowym – przystosowywania do podjęcia produkcji ekologicznej. Średnia powierzchnia gospodarstwa ekologicznego była dwukrotnie większa niż przeciętna wielkość dla całego kraju. Gospodarstwa te zajmowały 1,4% ogólnej powierzchni użytków rolnych, a łącznie z gospodarstwami będą- cymi w fazie przejściowej stanowiło to 2,0% użytków rolnych kraju. Istotną częścią funkcjonowania tego typu gospodarstw była ich certyfikacja, a produkty musiały mieć logo i obowiązkowe oznakowanie. Wsparcie finansowe dla rolnictwa ekologicznego realizowano w ramach programów rolnośrodowiskowych i uczestnictwa rolników w systemie jakości żywności PROW, a w okresie 2014–2020 podjęto dodatkowe działania związane z rolnictwem ekologicznym.

Keywords: organic farming, certification, agri-environmental measures, financial support

Keywords in polish: gospodarstwo ekologiczne, certyfikacja, działania rolnośrodowiskowe, wsparcie finansowe

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol43/issue1/art_13.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00267
For citation:

MLA Mickiewicz, Bartosz, and Sebastian Lisiak. "POLISH ORGANIC FARMING ON THE BACKGROUND OF THE EUROPEAN UNION IN LIGHT OF NEW REGULATIONS." J. Agribus. Rural Dev. 43.1 (2017): 125-132.
APA Bartosz Mickiewicz, Sebastian Lisiak (2017). POLISH ORGANIC FARMING ON THE BACKGROUND OF THE EUROPEAN UNION IN LIGHT OF NEW REGULATIONS. J. Agribus. Rural Dev. 43 (1), 125-132
ISO 690 MICKIEWICZ, Bartosz, LISIAK, Sebastian. POLISH ORGANIC FARMING ON THE BACKGROUND OF THE EUROPEAN UNION IN LIGHT OF NEW REGULATIONS. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 43.1: 125-132.
Corresponding address:
dr hab. inż Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw. ZUT, Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ochrony Środowiska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Żołnierska 47, 70-210 Szczecin, Poland
Authors email:
Bartosz.Mickiewicz@zut.edu.pl

References

 • Commission Regulation (EU) No 702/2014 of 25 June 2014 Declaring Certain Categories of Aid in the Agricultural and Forestry Sectors and in Rural Areas to be Compatible with the Internal Market Pursuant to Article. 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union. (2014). Official Journal of the European Union. L.193/1. European Committee, Brussels, p. 344.
 • Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on Organic Production and Labelling of Organic Products and Repealing Regulation (EEC) No 2092/91. (2007). European Committee, Brussels, p. 122.
 • Facts and Figures on Organic Agriculture in the European Union. (2013). DG Agriculture and Rural Development. Unit Economic Analysis of the EU Agriculture. Brussels, p. 46
 • Framework Action Plan for Food and Farming in Poland for the Years 2014-2020. (2014). Ministry of Agriculture and Rural Development, Warsaw, p. 271
 • Lampkin, N. (1999). Organic Farming in the European Union – Overview, Policies and Perspectives. Organic Farming in the European Union – Perspectives for the 21st Century, Vienna, pp. 1-8
 • Lockeretz, W. (2007). Organic Farming: an International History. Friedman School of Nutrition Science and Policy, Tufts University, Boston, Massachusetts, USA, p. 295
 • Meredith, S., Willer, H. (2014). Organic in Europe. Prospects and Developments, IFOAM the EU Group, Brussels, p. 212
 • Moschitz, H., Stolze, M., Michelsen, J. (2004). Further Development of Organic Farming Policy in Europe with Particular Emphasis on the EU Enlargement. European Organic Farming Policy, University of Southern Denmark, p. 92
 • Regulation of the European Parliament and of the Council of 2014 on Organic Production and Labelling of Organic Products and Amending Parliament and Council Regulation (EU) No XXX / XXX (the Regulation on official controls) and Repealing Council Regulation (EC) No 834/2007. (2014). EUR-Lex - 2014_100 – EN, Brussels, p. 184
 • Report on the State of Organic Farming in Poland in 2011-2012. (2013). Quality Inspection of Agricultural Food Products, Warsaw, p. 192
 • Willer, H. (2009). Organic Farming in Europe – A Brief Overview. Organic Food and Farming in Times of Climate Change, Biodiversity loss and Global Food Crisis. Brussels, pp. 1-19