Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (43) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00280

Magdalena Mądra-Sawicka, Mirosław Wasilewski

THE SIGNIFICANCE OF FINANCING FARMS WITH PERSONAL EQUITY IN THE OPINION OF INDIVIDUAL FARMERS IN POLAND

Znaczenie finansowania kapitałem własnym gospodarstw w opinii rolników indywidualnych w Polsce

Abstract:

The aim of this research was to present the role and significance of financing with equity capital on individual farms in Poland. The research was carried out with the use of an interviewer questionnaire on a group of 100 farmers running individual farms as well as keeping the agricultural accounts in the FADN system. The research was conducted in the Mazowsze. Limitation of financing of the operational and investment activity only to the equity capital, in the opinion of farmers, contributes to less dynamic development of agricultural production due to a lack of sufficient equity resources for the purchase of machines and devices. The farmers included no requirements concerning warranties and guarantees in the situation of financing with a loan as the most significant advantages of financing with equity capital. Most farmers allocated the saved financial surplus to current or planned investments, assessing such financial strategy as the average level of risk. Such approach to self-financing of the activity was assessed by farmers as average in the context of the effectiveness of using equity capital.

Abstract in polish:

Celem badań jest przedstawienie roli i znaczenia finansowania kapitałem własnym w indywidualnych gospodarstwach rolniczych w Polsce. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu na grupie 100 rolników prowadzących indywidualne gospodarstwa rolnicze oraz prowadzących rachunkowość rolną w systemie FADN. Badania przeprowadzono w 2011 r. w województwie mazowieckim. Ograniczenie finansowania działalności operacyjnej i inwestycyjnej jedynie do kapitału własnego w opinii rolników przyczynia się do mniej dynamicznego rozwoju produkcji rolnej, z uwagi na brak wystarczających środków własnych na zakup maszyn i urządzeń. Do najistotniejszych zalet finansowania kapitałem własnym rolnicy zaliczyli brak konieczności spełniania wymagań dotyczących poręczeń i gwarancji w sytuacji finansowania kredytem. Większość rolników wygospodarowaną nadwyżkę pieniężną przeznaczała na bieżące bądź planowane inwestycje, oceniając, że jest to strategia finansowania o średnim stopniu ryzyka. Takie podejście do samofinansowania działalności było przez samych rolników oceniane jako średnie w kontekście efektywności wykorzystania kapitału własnego.

Keywords: equity capital; farms; FADN; sources of financing

Keywords in polish: gospodarstwa rolnicze, nadwyżka pieniężna, finansowanie wewnętrzne

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol43/issue1/art_12.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00280
For citation:

MLA Mądra-Sawicka, Magdalena, and Mirosław Wasilewski. "THE SIGNIFICANCE OF FINANCING FARMS WITH PERSONAL EQUITY IN THE OPINION OF INDIVIDUAL FARMERS IN POLAND." J. Agribus. Rural Dev. 43.1 (2017): 113-124.
APA Magdalena Mądra-Sawicka, Mirosław Wasilewski (2017). THE SIGNIFICANCE OF FINANCING FARMS WITH PERSONAL EQUITY IN THE OPINION OF INDIVIDUAL FARMERS IN POLAND. J. Agribus. Rural Dev. 43 (1), 113-124
ISO 690 MąDRA-SAWICKA, Magdalena, WASILEWSKI, Mirosław. THE SIGNIFICANCE OF FINANCING FARMS WITH PERSONAL EQUITY IN THE OPINION OF INDIVIDUAL FARMERS IN POLAND. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 43.1: 113-124.
Corresponding address:
dr Magdalena Mądra-Sawicka, Katedra Finansów, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Poland
Authors email:
magdalena_madra@sggw.pl

References

 • Alińska, A. Grzywacz, J. Latoszek, E. Proczek, M. Zawiślińska, I. (2008). Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw, (ed.) Latoszek, E. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 • Bojańczyk, M. (2012). Finanse przedsiębiorstw. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 • Chojnacka, E. (2012). Struktura kapitału spółek akcyjnych w Polsce - w świetle teorii hierarchii źródeł finansowania. Wydawnictwo Fachowe CeDeWu, Warszawa.
 • Daskalakis, N. Jarvis, R. Schizas, E. (2013). Financing practices and preferences for micro and small firms. Journal of Small Business and Enterprise Development, 20(1), 80-101.
 • Dobbins, R. Frąckowiak, W. Witt, S.F. (1992). Praktyczne zarządzanie kapitałami firmy. Wydawnictwo Paanpol, Poznań.
 • Dudycz, T. (1999). Analiza finansowa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Działo, J. Mielewski, R. (2005). Podstawy teorii podziału i rynki czynników produkcji [w:] Podstawy ekonomii R. Mielewski E. Kwiatkowski (ed.), PWN, Warszawa.
 • Dziawgo, D. Zawadzki, A. (2011). Finanse przedsiębiorstwa - istota - narzędzia - zarządzanie. Wydawnictwo Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Floriańczyk, Z. Mańko, S. Osuch, D. Płonka, R. (2014). 2012 Standard results of agricultural holdings. Institute of Agricultural and Food Economics National Research Institute, Warszawa.
 • Frelinghaus, A. Mostert, B. Firer, C. (2005). Capital structure and the firm's life stage. South African Journalof Business Management, 36(4), 9-18.
 • Gołaś, Z. (2009). Czynniki determinujące rentowność kapitału własnego. Journal of Agribusiness and Rural Development, 1(11).
 • Gołaś, Z. Paszkowski, S. (2010). Struktura i determinanty rentowności kapitału własnego w rolnictwie krajów europy środkowo-wschodniej. Acta Oeconomia, 9 (1), 75-91.
 • Gos, W. (2012). Kapitał oraz finansowanie działalności gospodarczej. Difin, Warszawa.
 • Hamilton, R.T. Fox, M.A. (1998). The financing preferences of small firm owners. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 4(3), 239-248.
 • Hazell. P. Poulton, C. Wiggins. S. Dorward, A. (2010). The Future of Small Farms: Trajectories and Policy Priorities. World Development, vol. 38(10), 1349-1361.
 • Jaskowska, K. (2005). Finanse przedsiębiorstw w praktyce. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów.
 • Jerzemowska, M. (1996). Analiza teorii kształtowania struktury kapitału w spółkach akcyjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Kulawik, J. (1995). Kapitał w rolnictwie. Studia i Monografie. Wydawnictwo IERiGŻ, Warszawa.
 • Lee, W.F. Boehlje, M.D. Nelson, A.G. Murray, W.G. (1988). Agriculture finance. Iowa State Univeristy Press, Ames.
 • Mielechowicz, S.K. (2003). Teoria dźwigni finansowej a realia funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw. In: Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw (ed.) E. Orechwa-Maliszewska, A. Kopczuk. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 • Osuch, D. Goraj, L. Skarżyńska, A, Grabowska K. (2004). Plan wyboru próby gospodarstw rolnych polskiego FADN, www.fadn.pl.
 • Ou, C. Haynes, G.W. (2006). Acquistion of Additional Equity capital by small firms – findings from the National Survey of Small Business Finances. Small Business Economics Journal, vol 27, 157-168.
 • Poulton, C. Dorward, A. Kydd, J. (2010). The future of small farms: New directions for services, institutions, and Intermediation. World Development, vol 38(10), 1413-1428.
 • Walczyk, M. (2007). Źródła finansowania MSP oraz zakres ich wykorzystania w Unii Europejskiej (ed.) S. Lachniewicz, M. Matejun. In: Problemy współczesnej praktyki zarządzania, part II. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 65-74.
 • Websites: www.fadn.pl