Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (43) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00336

Ingrida Lukošiutė, Laura Petrauskaitė-Senkevič

EVALUATION OF LITHUANIAN CONSUMERS’ ATTITUDES TO GENETICALLY MODIFIED FOOD

Ocena postaw konsumentów litewskich wobec żywności genetycznie modyfikowanej

Abstract:

The aim of this investigation is to present the results obtained during the survey of Lithuanian consumers in order to identify their attitudes towards food with genetically modified organisms (GMO). Investigating the consumers approach to genetically modified (GM) food, the following were considered: consumers’ opinions on GMO were analyzed, their knowledge about the presence of food containing GMO on the Lithuanian market, the mandatory GM food labelling, the behavior to a transgenic product while shopping, as well as consumers’ willingness to purchase such products. Data were gathered through a survey of 1000 Lithuanian residents. The empirical results indicated that the majority of the respondents’ attitudes towards food containing GMO are negative. The older consumers with less income are more against GM food compared to younger, wealthier households. 72% of consumers know that if the food contains GMO it must be indicated on the label. However, many consumers who oppose GMO do not try to avoid paying attention to the components of the product listed on its label. Only about a quarter of consumers while buying a product look for such information. This indicates that consumers are not really interested in whether or not the product contains GMO

Abstract in polish:

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wyników badań na temat nastawienia litewskich konsumentów do żywności genetycznie modyfikowanej (GMO). W ramach powyższych badań przeanalizowano opinie konsumentów na temat GMO, wiedzę o dostępności artykułów spożywczych zawierających GMO na litewskim rynku, znajomość obowiązkowych etykiet na żywności modyfikowanej genetycznie, zachowanie wobec produktów transgenicznych podczas zakupów oraz chęć nabywania takich produktów. Dane zgromadzono na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród tysiąca mieszkańców Litwy. Z wyników empirycznych można wnioskować, że większość respondentów jest negatywnie nastawiona do artykułów spożywczych zawierających GMO, przy czym osoby starsze oraz konsumenci o niższych dochodach częściej odnoszą się niechętnie do takiej żywności niż osoby młodsze z bardziej zamożnych gospodarstw domowych. Grupa 72% konsumentów wie, że na opakowaniu żywności zawierającej GMO musi znajdować się etykieta z informacją na ten temat. Wielu konsumentów niechętnych wobec GMO nie stara się jednak unikać takich artykułów i nie zwraca uwagi na składniki wyszczególnione na etykiecie. Tylko jedna czwarta badanych sprawdza takie informacje przy zakupie. Oznacza to, że ewentualna zawartość GMO nie jest przedmiotem szczególnego zainteresowania ze strony konsumentów.

Keywords: genetically modified organisms, genetically modified food, consumers’ attitudes

Keywords in polish: organizmy genetycznie modyfikowane, żywność genetycznie modyfikowana, postawy konsumenckie

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol43/issue1/art_11.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00336
For citation:

MLA Luko&scaroniut&#, Ingrida, and Laura Petrauskait&#-Senkevi&#. "EVALUATION OF LITHUANIAN CONSUMERS’ ATTITUDES TO GENETICALLY MODIFIED FOOD." J. Agribus. Rural Dev. 43.1 (2017): 103-111.
APA Ingrida Lukošiutė, Laura Petrauskaitė-Senkevič (2017). EVALUATION OF LITHUANIAN CONSUMERS’ ATTITUDES TO GENETICALLY MODIFIED FOOD. J. Agribus. Rural Dev. 43 (1), 103-111
ISO 690 LUKO&SCARONIUT&#, Ingrida, PETRAUSKAIT&#-SENKEVI&#, Laura. EVALUATION OF LITHUANIAN CONSUMERS’ ATTITUDES TO GENETICALLY MODIFIED FOOD. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 43.1: 103-111.
Corresponding address:
M.Sc. Ingrida Lukošiutė, Lithuanian Institute of Agrarian Economics, Division of Market Research of Agricultural Products,V. Kudirkos St. 18–2, 03105 Vilnius, Lithuania
Authors email:
ingrida.lukosiute@laei.l

References

 • Aleksejeva, I. (2014). Latvian consumers’ knowledge about genetically modified organisms. Management of Organizations: Systematic Research, 72, 7-16.
 • Al-Khayri, J. M. (2012). Socio–Demographic Factors Influencing Public Perception of Genetically Modified. American Journal of Food Technology, 7(3), 101-112.
 • Azadi, H., Ho, P. (2010). Genetically modified and organic crops in developing countries: A review of options for food security. Biotechnology Advances, 28(1), 160-168.
 • Bakr, S. A., Ayinde, O. L. (2014). Consumer Attitude Towards Consumption of Genetically Modified Foods in Arab Countries. Middle-East Journal of Scientific Research, 21(10), 1710-1717.
 • Barrows, G., Sexton, S., Zilberman, D. (2014). Agricultural biotechnology: the promise and prospects of genetically modified crops. The Journal of Economic Perspectives, 28(1), 99-119.
 • Domingo, J. L. (2016). Safety assessment of GM plants: An updated review of the scientific literature. Food and Chemical Toxicology, 95, 12-18.
 • Evenson, R.E., Gollin, D. (2003). "Assessing the Impact of the Green Revolution: 1960-1980." Science. 2 May 2003, Volume 300, 758-762.
 • Gilbert, N. (2013). A hard look at GM crops. Nature, 497(7447), 24-26.
 • Herdt, R. (2005). The State of Food and Agriculture, 2003–2004: Agricultural Biotechnology: Meeting the Needs of the Poor? Agricultural Economics, 32(1), 109-110.
 • Hilbeck, A., Binimelis, R., Defarge, N., Steinbrecher, R., Székács, A., Wickson, F., Novotny, E. (2015). No scientific consensus on GMO safety. Environmental Sciences Europe, 27(1), 1.
 • James, C. (2015). 20th Anniversary (1996 to 2015) of the global commercialization of biotech crops and biotech crop highlights in 2015. ISAAA Brief, 51.
 • Klümper, W., Qaim, M. (2014). A meta-analysis of the impacts of genetically modified crops. PLoS One, 9(11), e111629.
 • Kramkowska, M., Grzelak, T., Czyzewska, K. (2013). Benefits and risks associated with genetically modified food products. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 20(3).
 • Lithuanian consumer institute (2007). Public attitudes to genetically modified organisms and genetically modified foods. Accessed 10 September 2016, available from: http://www.vartotojai.lt/index.php?id=157.
 • Moses, V. (2012). European consumers and GM-foods. BioTechnologia. vol. 93(3), 277-283.
 • Paarlberg, R. (2010). GMO foods and crops: Africa's choice. New biotechnology, 27(5), 609-613.
 • Pandey, A., Ashfaque, M. (2011). Genetically Modified Food: Its uses, Future Prospects and Safety Assessments. Biotechnology, 1(5), 473-487.
 • Pandey, A., Kamle, M., Yadava, L. P., Muthukumar, M., Kumar, P., Gupta, V., Pandey, B. K. (2010). Genetically Modified Food: Its uses, Future Prospects and Safety Assessments. Biotechnology, 9(4), 444-458.
 • Public opinion and market research company “Spinter test” (2007). Research of citizens’ attitudes to genetically modified organisms.
 • Public opinion and market research company “Spinter test” (2009). Research of citizens’ attitudes to genetically modified organisms.
 • Public opinion and market research company “Spinter test” (2010). Research of citizens’ attitudes to genetically modified organisms.
 • Public opinion and market research company “Spinter test” (2012). Research of citizens’ attitudes to genetically modified organisms.
 • Rao, N. C. (2013). Biotechnology for second green revolution in Indian agriculture. Productivity, 54(1), 1.
 • Sisea, C. R., Pamfil, D. O. R. U., Pop, J., Petricele, I., Raica, P., Ciuzan, O. (2010). GMO testing for the presence of Roundup ready soybean. Rom Biotechnol Lett, 15(1), 34-44.
 • Stone, G. D. (2002). Both sides now: fallacies in the genetic modification wars, implications for developing countries, and anthropological perspectives. Curr. Anthropol. 43:611–630; 2002.
 • Wesseler, J. (2014). Biotechnologies and Agrifood Strategies: Opportunities, Threats and Economic Implications. Accessed 10 September 2016, available from: http://www.aieaa.org/sites/default/files/Wesseler.pdf.