Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (43) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00258

Magdalena Kozera-Kowalska

THE FOOD SECURITY AND SAFETY IN THE CASE OF PORK PRODUCTION IN POLAND

Bezpieczeństwo żywnościowe i żywności w Polsce na przykładzie produkcji żywca wieprzowego

Abstract:

The purpose of the research study is to present the principles of pork production in Poland especially in the context of national food security and safety. The article presents a synthetic view of the Polish pig sector situation after the UE integration. The author highlights the problems of pig producers as the basic element of the food chain. The study was based on the data of national statistics, industry reports, and national and international literature review related to the issue of pig market problems in Poland. In this paper, the importance of exogenous and endogenous factors and their implications for the pig supply chain in Poland and the role of it in the high and constantly improving level of food safety in the country was also emphasized

Abstract in polish:

 W opracowaniu podjęto problem zmian w produkcji wieprzowiny w Polsce. Rozważano go w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego kraju oraz bezpieczeństwa żywności. W artykule dokonano syntetycznej prezentacji sytuacji polskiego sektora wieprzowiny po integracji z UE. Wskazano na sytuację producentów trzody chlewnej jako podstawowego ogniwa łańcucha żywności. Badania oparto na danych krajowej statystyki publicznej, raportach branżowych krajowych i zagranicznych oraz przeglądzie literatury związanej z zagadnieniem problemów sektora produkcji trzody chlewnej w Polsce. Podkreślono znaczenie czynników zarówno o charakterze egzogenicznym, jak i endogenicznym, a także wskazano na potencjalnie nowe potrzeby w zakresie wsparcia bezpieczeństwa żywności i życia mieszkańców obszarów wiejskich w Polsce.

Keywords: food self-sufficiency in Poland, food safety, supply chain of pigs and pork

Keywords in polish: samowystarczalność żywnościowa w Polsce, krajowy łańcuch dostaw trzody chlewnej i wieprzowiny, bezpieczeństwo żywności

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol43/issue1/art_10.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00258
For citation:

MLA Kozera-Kowalska, Magdalena. "THE FOOD SECURITY AND SAFETY IN THE CASE OF PORK PRODUCTION IN POLAND." J. Agribus. Rural Dev. 43.1 (2017): 95-102.
APA Magdalena Kozera-Kowalska (2017). THE FOOD SECURITY AND SAFETY IN THE CASE OF PORK PRODUCTION IN POLAND. J. Agribus. Rural Dev. 43 (1), 95-102
ISO 690 KOZERA-KOWALSKA, Magdalena. THE FOOD SECURITY AND SAFETY IN THE CASE OF PORK PRODUCTION IN POLAND. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 43.1: 95-102.
Corresponding address:
dr inż. Magdalena Kozera-Kowalska, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,Ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
mkozera@up.poznan.pl

References

 • Baer-Nawrocka A. (2013). Zmiany w spożyciu i stopniu samowystarczalności żywnościowej w Unii Europejskiej. Agrobiznes 2014, problemy ekonomiczne i społeczne. (red.) A. Olszańska i J. Szymańska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, Nr 360, (s. 19-28). Wrocław.
 • Białek M., Borowski A., Szarek J., Lisiowska M., (2012). Postępowanie administracyjne w przypadku klasycznego pomoru świń. Medycyna Weterynaryjna, 68(8). 475 -478.
 • Blicharski T., Hammermeister A. (2012). Prace nad Strategią odbudowy i rozwoju produkcji trzody chlewnej w Polsce do roku 2030. Trzoda Chlewna nr 12, vol.50. 25-28.
 • Global food security index 2014, An annuala measure of the state of global food security. A report from The Economist Intelligence Unit, pp. -14-15;
 • Gołaś Z., Kozera M., (2004). Ekologiczne konsekwencje rozwoju produkcji trzody chlewnej. Acta Agraria Et Silvestria, Series Agraria, Sekcja Ekonomiczna, Vol. XLIII/1, (s.237-253) Wyd. Oddział PAN w Krakowie, Kraków.
 • Grębowiec M., (2012). Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na zmiany w podejścia do zapewnienia jakości produktów żywnościowych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2012, 8 (57), 184-192.
 • Krasowicz St., (2008). Relacje człowiek- środowisko przyrodnicze w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Problemy Inżynierii Rolniczej nr1, 20- 27.
 • Leśkiewicz K. (2012): Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności – aspekty prawne. Przegląd Prawa Rolnego, Nr 1(10) str. 179-198
 • Malinowska E. (2012). Jakość i bezpieczeństwo żywności i żywienia w świetle badań jednostek nadzoru. Zarządzanie i Finanse, nr 10(3), cz.2, 71-82.
 • Metodologia bilansów produktów rolniczych (2014). Wyd. GUS, Warszawa, s. 30 – 40.
 • Mikuła A. (2012). Bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, SGGW, Warszawa, T. 99, Z.4, 38- 48.
 • Osek J. (2008). Występowanie chorób odzwierzęcych i ich czynników etiologicznych w 2006r. w świetle raportu Europejskiego Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Żywnościowego. Życie weterynaryjne, nr 83 (3), 192-201.
 • Pawołek J. (2015). Zmiany samowystarczalności żywnościowej krajów unii europejskiej, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, T. 102, z. 2, 2015, 67- 77.
 • Pejsak Z. (2012). Zatrzymanie długotrwałej tendencji spadkowej w produkcji świń w Polsce- kierunki działań. Trzoda Chlewna Vol. 50, nr 4, 12-15.
 • Polskie gospodarstwa trzodowe i drobiarskie na tle gospodarstw wybranych krajów Unii Europejskiej (2014) (red. nauk.) W. Ziętara, IERiGŻ –PIB,Warszawa, Nr 103/2014, 21-23.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2014, Wyd. GUS, Warszawa.
 • Rynek mięsa, stan i perspektywy. Nr 40/2011, Wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Stańko, S. (2012). Tendencje w produkcji i handlu zagranicznym wieprzowiną w Polsce w latach 1990-2011. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, T. 12, z. 2, 77-85;.
 • Stępień, S. (2014). Zmiany strukturalne w sektorze wieprzowiny w wybranych krajach Unii Europejskiej. Journal of Agribusiness and Rural Development, 1(31), 133-141. Poznań: Wyd. UP;
 • Szymańska, E. J. (2014). Zmiany strukturalne na rynku wieprzowiny w Polsce po integracji z Unią Europejską. Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, Nr 361, 249-259.
 • Wilkin J. (2007). Uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa w kontekście europejskim i globalnym. Implikacje teoretyczne i praktyczne. Referat przygotowany na VIII Kongres Ekonomistów Polskich: „Polska w gospodarce światowej – szanse i zagrożenia rozwoju”, 29-30 listopada 2007. Pobrane 08-01-2016 z www.prochem.pte.pl/pliki/0/247/PTE-KongresWilkin.doc
 • Wybrane czynniki wpływające na poziom konsumpcji wieprzowiny w Polsce (1990–2012), Biuletyn informacyjny ARR nr 2/2013, s. 10.
 • Zabrocki R. (2014). Zachowania konsumentów i zjawisko etnocentryzmu na globalnym rynku żywności. [w:] Etnocentryzm konsumencki na rynku produktów żywnościowych. Stan i perspektywy rozwoju, Marketing i Rynek 6(CD), str. 864-877.
 • Zegar J.S. (2012): Gospodarstwa rodzinne wobec wyzwań wyżywienia i ochrony środowiska –ujęcie globalne. Wieś i Rolnictwo, nr 4, 53-74,
 • Żekało, M. (2013). Sytuacja producentów żywca wieprzowego i konsekwencje dla rynku wieprzowiny w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 15(4), 480-484.