Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (43) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00270

Małgorzata Juchniewicz, Katarzyna Łukiewska

ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY AND INNOVATIVENESS IN THE FOOD INDUSTRY COMPANIES – SELECTED ISSUES

Rozwój gospodarczy kraju a innowacyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego – zagadnienia wybrane

Abstract:

The purpose of the article was to assess the innovation of the food industry in the EU Member States. Innovation of the food industry was compared with the level of economic development of countries, innovative enterprises in general, and the importance of the food industry of individual countries in the domestic economy and the EU. The analyzes were based on data from the Eurostat database. The results indicate the occurrence of the relationship between the level of innovation of enterprises of the food industry and the level of economic development of countries and the overall innovation performance of enterprises in the manufacturing sector. In this regard, we observed it in general as a priority for countries of the old EU. In the case of Germany, Italy, Belgium and the UK, it was also heavily associated with countries in the EU food industry. Estonia, Lithuania, the Czech Republic and Portugal were characterized by high levels of innovation of the food industry despite the relatively low level of GDP per capita and overall enterprise innovation.

Abstract in polish:

Celem artykułu jest próba oceny innowacyjności przemysłu spożywczego w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Innowacyjność przemysłu spożywczego zestawiono z poziomem rozwoju gospodarczego krajów, innowacyjnością przedsiębiorstw ogółem oraz znaczeniem przemysłu spożywczego poszczególnych państw w gospodarce krajowej i unijnej. Analizę przeprowadzono na podstawie danych pochodzących z bazy danych Eurostat. Wyniki badań wskazują na występowanie zależności między poziomem innowacyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego a stopniem rozwoju gospodarczego krajów oraz ogólną innowacyjnością przedsiębiorstw sektora wytwórczego. W tym zakresie można było zaobserwować ogólne pierwszeństwo krajów starej UE. W przypadku Niemiec, Włoch, Belgii i Wielkiej Brytanii było to związane także z dużym znaczeniem tych krajów w przemyśle spożywczym UE. Wysoką innowacyjnością przemysłu spożywczego – mimo relatywnie niskiego poziomu PKB per capita i ogólnej innowacyjności przedsiębiorstw – wyróżniały się Estonia, Litwa, Czechy i Portugalia.

Keywords: innovation, food industry, European Union

Keywords in polish: innowacyjność, przemysł spożywczy, Unia Europejska

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol43/issue1/art_9.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00270
For citation:

MLA Juchniewicz, Małgorzata, and Katarzyna Łukiewska. "ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY AND INNOVATIVENESS IN THE FOOD INDUSTRY COMPANIES – SELECTED ISSUES." J. Agribus. Rural Dev. 43.1 (2017): 87-94.
APA Małgorzata Juchniewicz, Katarzyna Łukiewska (2017). ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY AND INNOVATIVENESS IN THE FOOD INDUSTRY COMPANIES – SELECTED ISSUES. J. Agribus. Rural Dev. 43 (1), 87-94
ISO 690 JUCHNIEWICZ, Małgorzata, ŁUKIEWSKA, Katarzyna. ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY AND INNOVATIVENESS IN THE FOOD INDUSTRY COMPANIES – SELECTED ISSUES. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 43.1: 87-94.
Corresponding address:
dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. nadzw. UWM, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 4, 10-957 Olsztyn, Poland
Authors email:
katarzyna.lukiewska@uwm.edu.pl

References

 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 1998–2000. (2002). GUS, Warszawa.
 • Grzelak M. (2011). Innowacyjność przemysłu spożywczego w Polsce. Ocena. Uwarunkowania. Rozwój. Łódź. Wyd. UŁ.
 • Grzybowska B. (2012). Innowacyjność przemysłu spożywczego w Polsce – ujęcie regionalne. Olsztyn, Wyd. UWM.
 • Janasz W. (red.) 2006. Zarys strategii rozwoju przemysłu. Warszawa. Difin.
 • Juchniewicz M. (2015). The level and diversity of innovativeness in food industry of European Union countries. Proceedings of MAC-EMM 2015 in Prague, ISBN 978-80-88085-03-4, 1-7.
 • Juchniewicz M., Łukiewska K. (2014). Konkurencyjność wybranych branż polskiej gospodarki na rynku Unii Europejskiej, Olsztyn, Wyd. PTE.
 • Kociszewski M., Szwacka-Mokrzycka J. (2011). Uwarunkowania rozwoju przemysłu spożywczego po przystąpieniu Polski do UE. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 11(26) 2, 67-77.
 • Kowalik J. (2012). Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce – analiza regionalna. Logistyka, 5, 100-104.
 • Kowalski A. (2011). Innowacyjność przemysłu przetwórczego w Polsce. w Polska, raport o konkurencyjności 2011. W: M. A. Weresa (red.), Konkurencyjność sektora przetwórstwa przemysłowego. Wyd. Instytut Gospodarki Światowej. SGH. Warszawa.
 • Limański A. (2011). Rola innowacyjności w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / Uniwersytet Rzeszowski, 23, 135-147.
 • Niedzielski P., Rychlik K. (2006). Innowacje i Kreatywność, Szczecin, Wyd. US.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. (2006). Warszawa.
 • Schumpeter J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa, Wyd.PWE.
 • Szopik Depczyńska, K., Depczyński R. (2012). Aktywność innowacyjna sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w aspekcie konkurencyjności przedsiębiorstw. Studia i Prace WNEiZ, 25, 373-392.
 • Tylżanowski R. (2012). Wpływ innowacji na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Studia i Prace WNEiZ, 25, 393-406.
 • Wściubiak Ł. (2015). Innowacyjność przedsiębiorstw jako warunek rozwoju społeczno-gospodarczego w okresie zawirowań makroekonomicznych. Przykład małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce. Przedsiębiorczość – Edukacja, 11, 218-231.
 • http://ec.europa.eu/eurostat