Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (43) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00259

Maria Grzybek, Marta Kawa

EXPECTATIONS OF PODKARPACIE RESIDENTS WITH REGARD TO OFFERS OF ORGANIC FOOD PRODUCTS OF REGIONAL ORIGIN

Oczekiwania mieszkańców podkarpacia w zakresie oferty ekologicznych produktów spożywczych pochodzenia regionalnego

Abstract:

 The aim of the study was to present the conditions for development of food production and distribution of organic products in Podkarpackie voivodeship and to present the opinions of consumers representing various local communities from this part of the country about purchased eco-food. To achieve this objective, a survey was conducted using direct interview method. The study involved a total of 700 residents of Podkarpackie gathered through a purposive sample. The market of organic food products is a future-oriented segment of the food market. Consumers from Podkarpackie voivodeship are of the opinion that increasing the supply of eco-products on the market in this part of the country should apply especially to dairy products, fruits and vegetables, honey, herbs, meat, and bread. The development of the organic food market will be stimulated by, among other things, the increase in demand that results from raising the level of consumer awareness of quality of organic food and its impact on health.

Abstract in polish:

Celem opracowania było zaprezentowanie warunków rozwoju produkcji i dystrybucji spożywczych produktów ekologicznych w woj. podkarpackim oraz opinii konsumentów reprezentujących różne środowiska lokalne tej części kraju, na temat nabywanych ekoproduktów żywnościowych. Dla realizacji powyższego celu przeprowadzono badania ankietowe, a jako narzędzia badawczego użyto kwestionariusza ankiety. Objęto nimi łącznie 700 mieszkańców woj. podkarpackiego. Dobór pró- by do badania był doborem celowym. Rynek ekologicznych produktów żywnościowych to przyszłościowy segment rynku artykułów spożywczych. Konsumenci z woj. podkarpackiego są zdania, że zwiększenie podaży ekoproduktów wytwarzanych i oferowanych w tej części kraju powinno dotyczyć zwłaszcza nabiału, owoców i warzyw, miodu, ziół, wędlin oraz pieczywa. Rozwój rynku żywności ekologicznej będzie stymulowany między innymi wzrostem popytu, który wynika z podnoszenia poziomu wiedzy konsumentów na temat jakości żywności ekologicznej i jej wpływu na stan zdrowia

Keywords: organic food, consumers, market, supply

Keywords in polish: ekologiczne produkty spożywcze, konsumenci, rynek, podaż

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol43/issue1/art_8.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00259
For citation:

MLA Grzybek, Maria, and Marta Kawa. "EXPECTATIONS OF PODKARPACIE RESIDENTS WITH REGARD TO OFFERS OF ORGANIC FOOD PRODUCTS OF REGIONAL ORIGIN." J. Agribus. Rural Dev. 43.1 (2017): 79-85.
APA Maria Grzybek, Marta Kawa (2017). EXPECTATIONS OF PODKARPACIE RESIDENTS WITH REGARD TO OFFERS OF ORGANIC FOOD PRODUCTS OF REGIONAL ORIGIN. J. Agribus. Rural Dev. 43 (1), 79-85
ISO 690 GRZYBEK, Maria, KAWA, Marta. EXPECTATIONS OF PODKARPACIE RESIDENTS WITH REGARD TO OFFERS OF ORGANIC FOOD PRODUCTS OF REGIONAL ORIGIN. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 43.1: 79-85.
Corresponding address:
dr hab. Maria Grzybek, prof. UR, Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości, Uniwersytet Rzeszowski, ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, Poland
Authors email:
marka@ur.edu.pl

References

 • Ankiel – Homa, M. (2014). Wyznaczniki wartości informacyjnej opakowań produktów mleczarskich, Marketing i Rynek 8, s. 313-319.
 • Bartoshuk, L., Beauchamp, G. (1997). Tasting and Smelling, Handbook of Perception and Cognition (s.22-23). Academic Press, United States.
 • Dżugan, M. (2014). Czy wiemy co jemy? Gazeta Uniwersytecka, 3, (s. 40-42). Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Grzybowska-Brzezińska, M. (2004). Szanse rozwoju rynku produktów ekologicznych pochodzenia zwierzęcego. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie 415, Seria Ekonomika 30,
 • s. 61-70.
 • Hulten, B. (2011). Sensory Marketing: The Multi – Sensory Brend – experience Concept, Europen Business Review 3, s. 256-273.
 • Jeznach, M. (red.). (2007). Podstawy marketingu żywności (s. 151). Wyd. SGGW, Warszawa.
 • Kociszewski, K. (2014). Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w świetle wyników badań gospodarstw konwencjonalnych. J. Agribus. Rural Dev., 1(31), s. 59-68.
 • Komorowska, D. (2006). Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Prob. Rol. Świat., s. 15-46.
 • Komorowska, D. (2015). Znaczenie rolnictwa ekologicznego w Polsce. Rocz. Nauk. SERiA, XVII, 2, s. 119-126.
 • Lemanowicz, M. (2014). Żywność ekologiczna-innowacyjny trend w zachowaniu konsumentów. Marketing i Rynek, 8, s. 1110-1115.
 • Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes (s. 140-155). Archives of Psychology.
 • Łuczka – Bakuła, W. (2013). Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce po przystąpieniu do UE w aspekcie wsparcia PROW 2004 – 2006. Rocz. Nauk. SERiA, 15, 1, s. 135-141.
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski. (2014). GUS. Warszawa.
 • Megicks, Ph., Memery, J., Angel, R. J. (2012). Understanding local food shopping: Unpacking the ethical dimension, Journal of Marketing Management, vo. 28, nos. 3-4, March, s. 264-289.
 • Pearson, D., Henryks, J., Trott, A., Jones, P., Parker, G., Dumaresq, D., Dyball, R. (2011). Local food: Understanding consumer motivations in innovative retail formats, British Food Journal, Vol. 113, No. 7.
 • Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014-2020. (2014). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warszawa.
 • Rogala, A. (2015). Zainteresowanie żywnością lokalną wśród polskich konsumentów na tle polityki rolnej Unii Europejskiej, Handel Wewnętrzny 3(356), s. 227-238.
 • Schnell, S. M. (2013). Food Miles, local heating and community supported agriculture: putting local food In its place, Agriculture and Human Valnes. Vol. 30, iss 4, s. 615-638.
 • Urban, S. (2008). Marketing produktów spożywczych, Wyd. Uniw. Ekon. Wrocław.
 • The Word of Organic Agriculture-Statistics and Emerging Trends. (2014). Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick, Switzerland i International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), Bonn, Germany.
 • Żakowska-Biemans, S. (2011). Bariery zakupu żywności ekologicznej w kontekście rozwoju rynku żywności ekologicznej. J. Res. Appl. Agri. Eng., 56(4), s. 216-220.