Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (43) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00208

Adam Czudec, Dariusz Zając

NON-FARMING ENTREPRENEURSHIP IN THE FARM ACTIVITY DIVERSIFICATION PROCESS

Przedsiębiorczość pozarolnicza w procesach dywersyfikacji działalności gospodarstw rolnych

Abstract:

The article shows the scale and reasons of regional disparities in the development of selected activities in multifunctional farmers in Poland, which are a an example of the diversification of farm activities. Moreover, they presented the benefits for farmers as a result of taking up and pursuit of selected multifunctional activities. Empirically, the paper is based on primary and secondary data. The primary data is derived from the findings of a survey carried out among farmers (interview with a questionnaire), whereas the secondary data comes from the Central Statistical Office of Poland. The findings of the research show high regional diversification of the development level of farmers’ nonfarming activity. The highest discrepancy was observed in the case of the percentage of organic farms in the total number of farms. Less intense were those in the case of the share of agritourism farm households, whereas the lowest regional differences were recorded for the farm households holding its own direct sales scheme of farm produce. Another important finding from the survey of the farmers running nonfarming economic activity is that the highest advantages of such activity are the increase in farm household income and improvement of the farm family living standard. However, farmers found it difficult to observe any advantages of nonfarming economic activity in rural areas.

Abstract in polish:

W artykule pokazano skalę i przyczyny regionalnego zróżnicowania poziomu rozwoju wybranych form dzia- łalności wielofunkcyjnej rolników w Polsce, będących przejawem dywersyfikacji działalności gospodarstw rolnych. Ponadto zaprezentowano korzyści, jakie uzyskują rolnicy w wyniku podejmowania i prowadzenia wybranych form działalności wielofunkcyjnej. Materiał empiryczny artykułu stanowią dane pierwotne oraz wtórne. Pierwotny materiał pozyskano w drodze badań ankietowych gospodarstw rolnych (wywiad z kwestionariuszem z rolnikami), zaś materiał wtórny stanowią dane z Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono duże regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju analizowanych w artykule form działalności wielofunkcyjnej rolników w Polsce. Największe różnice występują w przypadku odsetka gospodarstw ekologicznych, mniejsze w przypadku odsetka gospodarstw rolnych z pozarolniczą działalnością gospodarczą, w tym agroturystycznych, najmniejsze zaś w przypadku odsetka gospodarstw rolnych prowadzących sprzedaż bezpośrednią. Z badań ankietowych przeprowadzonych wśród rolników wynika, że w wyniku prowadzenia analizowanych w artykule form działalności wielofunkcyjnej uzyskują oni szereg rozmaitych korzyści zarówno dla gospodarstwa domowego i rodziny rolniczej, jak i dla gospodarstwa rolnego. Z opinii rolników wynika przy tym, że nie dostrzegają oni większych korzy- ści z tego tytułu dla obszarów wiejskich.

Keywords: nonfarming entrepreneurship, farmers, multifunctional agriculture

Keywords in polish: przedsiębiorczość pozarolnicza, rolnicy, wielofunkcyjność rolnictwa

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol43/issue1/art_7.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00208
For citation:

MLA Czudec, Adam, and Dariusz Zając. "NON-FARMING ENTREPRENEURSHIP IN THE FARM ACTIVITY DIVERSIFICATION PROCESS." J. Agribus. Rural Dev. 43.1 (2017): 69-78.
APA Adam Czudec, Dariusz Zając (2017). NON-FARMING ENTREPRENEURSHIP IN THE FARM ACTIVITY DIVERSIFICATION PROCESS. J. Agribus. Rural Dev. 43 (1), 69-78
ISO 690 CZUDEC, Adam, ZAJąC, Dariusz. NON-FARMING ENTREPRENEURSHIP IN THE FARM ACTIVITY DIVERSIFICATION PROCESS. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 43.1: 69-78.
Corresponding address:
prof. dr hab. Adam Czudec, Katedra Polityki Gospodarczej, Uniwersytet Rzeszowski, ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów,Poland
Authors email:
aczudec@ur.edu.pl, dzajac@ur.edu.p

References

 • Alsos G.A., Carter S., Ljungren E., Welter F. (ed.) (2011). The Handbook of Research on Entrepreneuership in Agriculture and Rural Development. Edward Elgar, Cheltenham UK, Northampton, MA, USA.
 • Czudec A. (2009). Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania, nr 6, Rzeszów.
 • Czudec A. (2013). Ekonomiczne, środowiskowe i społecznie funkcje drobnych gospodarstw rolnych. Wieś i Rolnictwo nr 2 (159), 90-105.
 • Czyżewski A., Smędzik-Ambroży K. (2013). Intensywne rolnictwo w procesach specjalizacji i dywersyfikacji produkcji rolnej. Ujęcie regionalne i lokalne, PWN, Warszawa, 25-28.
 • Czyżewski A., Stępień S. (2013). Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania zmian paradygmatu rozwoju rolnictwa drobnotowarowego w świetle ewolucji Wspólnej Polityki Rolnej. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych nr 2, 25-39.
 • Gołębiewska B. (2014). Przestrzenne zróżnicowanie powiązań rolnictwa z otoczeniem w latach 2004 – 2012. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 360, Wrocław, 141-150.
 • Huylenbroeck G. Van, Durand G. (editor) (2005). Multifunctional Agriculture – A New Paradigm for European Agriculture and Rural Development. Ashgate.
 • Kondratowicz - Pozorska J. (2014). Wsparcie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2004-2013 i w perspektywie 2014-2020. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 361, Wrocław, 109-116.
 • Majewski D., Radzikowska E. (2001). Znaczenie działań dywersyfikacyjnych dla polskiego rolnictwa, [w:] Różnicowanie produkcji rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów o trudnych warunkach rolniczych. Polska Wieś 2000. Raport o stanie wsi, FDPA, Warszawa, 1-8.
 • Michna W. (1999). Założenia do polityki regionalnej państwa w sferze rolnictwa i obszarów wiejskich w pierwszej dekadzie XXI wieku. Roczniki Naukowe SERiA, Tom 1, Zeszyt 1, Rzeszów, 25-35.
 • Niewęgłowska G. (2014). Gospodarstwa ekologiczne – szansą czy zagrożeniem dla polskiego rolnictwa? Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 361, Wrocław, 169-176.
 • Nurzyńska I. (2011). Przedsiębiorczość jako szansa rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Teraźniejszość i przyszłość drobnych gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej – materiały konferencyjne. Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, Kraków, 35-37.
 • Tyran E. (2010). Dywersyfikacja jako proces dostosowawczy gospodarstw województwa małopolskiego. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G – Ekonomika rolnictwa, Tom 97, Zeszyt 4, Warszawa, 200-209.
 • Zając D. (2014). Znaczenie pozarolniczej działalności gospodarczej rolników w procesie rozwoju wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów wiejskich. Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego Seria: Monografie i Opracowania nr 17. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.