Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (43) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00282

Anna Bieniasz, Paweł Krysztofiak

CREDIT ACTIVITIES OF COOPERATIVE BANKS IN POLAND

Działalność kredytowa banków spółdzielczych w Polsce

Abstract:

The aim of the study was to analyze the lending activities of cooperative banks in Poland in the years 2010– 2014, in a size of banks. Elaboration is a review, based on the data of the Polish Financial Supervision Authority. Research indicates that the value of own funds of the cooperative banks was reflected in both the volume of lending, and in the structure of loans. Banks with capital of 5 million euro loans for primarily farmers, individuals, and individual entrepreneurs. In turn, the banks with capital of more than 5 million euro were most involved in the financing of small and medium enterprises and individual farmers. Regardless of the size of banks, the most important in lending loans were investment and operating

Abstract in polish:

Celem pracy była analiza działalności kredytowej banków spółdzielczych w Polsce w latach 2010–2014, w układzie wielkości banków wyznaczonej przez wartość funduszy własnych. Opracowanie ma charakter przeglądowy, oparty na danych Komisji Nadzoru Finansowego. Przeprowadzone badania wskazują, że wartość funduszy własnych banków spółdzielczych przekładała się zarówno na wielkość akcji kredytowej, jak i na strukturę kredytów według podmiotów. Banki o kapitałach do 5 mln euro w największym stopniu kredytowały rolników indywidualnych, osoby prywatne oraz przedsiębiorców indywidualnych. Z kolei banki o kapitałach powyżej 5 mln euro najbardziej zaangażowane były w kredytowanie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolników indywidualnych. Niezależnie od wielkości banków największe znaczenie w akcji kredytowej miały kredyty inwestycyjne i operacyjne, a największe problemy z obsługą zadłużenia miały duże przedsiębiorstwa, firmy z sektora MSP oraz przedsiębiorcy indywidualni.

Keywords: cooperative banks, credit, non-performing loans

Keywords in polish: banki spółdzielcze, kredyty, kredyty zagrożone

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol43/issue1/art_4.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00282
For citation:

MLA Bieniasz, Anna, and Paweł Krysztofiak. "CREDIT ACTIVITIES OF COOPERATIVE BANKS IN POLAND." J. Agribus. Rural Dev. 43.1 (2017): 35-44.
APA Anna Bieniasz, Paweł Krysztofiak (2017). CREDIT ACTIVITIES OF COOPERATIVE BANKS IN POLAND. J. Agribus. Rural Dev. 43 (1), 35-44
ISO 690 BIENIASZ, Anna, KRYSZTOFIAK, Paweł. CREDIT ACTIVITIES OF COOPERATIVE BANKS IN POLAND. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 43.1: 35-44.
Corresponding address:
dr Anna Bieniasz, Katedra Finansów i Rachunkowości, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
bieniasz@up.poznan.pl

References

 • Bagieński, S., Perek, A. (2012). Sytuacja ekonomiczna banków spółdzielczych w Polsce w latach 2005-2010. Rocz. Ekon. Rol. Rozw. Obsz. Wiej., 99,2, 124-136.
 • Bagieński, S., Perek, A. (2013). Wartość aktywów banków spółdzielczych a ich sytuacja finansowa. Rocz. Ekon. Rol. Rozw. Obsz. Wiej., 100(2), 37-52.
 • Kaszubski R., Tupaj-Cholewa A., 2010, Prawo bankowe, Wolters Kluwer Polska, Sp. z o.o., Warszawa.
 • Kozak, S. (2013). Ewolucje strukturalne w sektorze banków spółdzielczych w latach 1996-2011. Zesz. Nauk. Uniw. Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, 23, 119-128.
 • Kozak, S. (2013a). Kryzys finansowy a działalność kredytowa banków spółdzielczych w Polsce. Rocz. Nauk. SERiA, 15(4), 224-230.
 • NBP (2007). Adekwatność kapitału. Fundusze własne., Warszawa: Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego. Pobrano 16 maja 2016 r. z: http://bs.net.pl/upload/File/pdf3/13_kapital.pdf
 • NBP (2011). Sytuacja na rynku kredytowym, wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych. Warszawa: NBP. Pobrano 18 maja 2016 r. z: http://www.nbp.pl/systemfinansowy/rynek_kredytowy_2011_3.pdf
 • NBP (2013). Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych. Warszawa: NBP. Pobrano 18 maja 2016 r. z: http://www.nbp.pl/systemfinansowy/rynek_kredytowy_2013_1.pdf
 • NBP (2014). Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 roku. Warszawa: NBP. Pobrano 10 maja 2016 r. z: http://www.nbp.pl/systemfinansowy/rozwoj2013.pdf
 • Polskie Banki Spółdzielcze (2015). Pobrano 16 maja 2016 r. z: http://www.zielonysztandar.com.pl/2015/08/polskie-banki-spoldzielcze/
 • Przyszłość sektora spółdzielczego (2012). Pobrano 16 maja 2016 r. z: http://www.zielonysztandar.com.pl/2012/08/przyszlosc-sektora-spoldzielczego/
 • Pyka, I., Cichorska, J., Cichy, J. (2012). Portfele aktywów bankowych. Analiza teoretyczno-empiryczna. Warszawa: Wyd. CeDeWu.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (2008). Dz. U. Nr 235, poz. 1589.
 • Siudek, T. (2008). Wpływ poziomu rozwoju rolnictwa na wartość udzielanych kredytów dla gospodarstw rolnych w Polsce. Zesz. Nauk. SGGW Warsz., 69, 5-15.
 • Siudek, T., Drabarczyk, K. (2015). Efektywność działania wybranych banków spółdzielczych (na przykładzie województwa mazowieckiego). Zesz. Nauk. SGGW Warsz. Ekon. Org. Gosp. Żywn., 110, 53-65.
 • Szafrańska, M. (2006). Rola banków spółdzielczych w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Probl. Roln. Świat., 15, 213-220.
 • UKNF (2015). Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2014 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Pobrano 10 maja 2016 r. z: http://www.knf.gov.pl/Images/Informacja_o_sytuacji_bankow_spoldzielczych_2014_tcm75-41491.pdf
 • Zuba, M. (2013). Zmiany działalności kredytowej banków spółdzielczych w Polsce iw Europie w latach 2007-2011. Zesz. Nauk. SGGW Warsz. Ekon. Org. Gosp. Żywn., 104, 93-105.