Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (42) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.74

Olubunmi Olanike Alawode, Isaac Busayo Oluwatayo, Olubunmi Adeola Adebowale

EFFECT OF CATFISH PRODUCTION ON WELFARE OF SMALLHOLDER FARMERS IN OSUN STATE, NIGERIA

Wpływ produkcji suma afrykańskiego na dobrobyt rolników prowadzących małe gospodarstwa w Stanie Osun w Nigerii

Abstract:

The study examined the effect of catfish production on smallholder farmers’ welfare in Osun State, Nigeria using the Odo-Otin Local Government Area of Osun State as a case study. A purposive sampling technique was used in selecting 109 farmers and a structured questionnaire was used to collect data. Descriptive statistics, gross margin analysis and a multiple regression model were used to analyse data. Results show that the majority (67.9%) of the catfish farmers were male, married (64.2%), with s mean age of 44 years (±13.1), and more than three-quarters (78.9%) had tertiary education. The majority of the catfish farmers (85.3%) raised fish to table size (grow-out) and 55.0% used static renewal technology. The average gross margin of ₦172,246 ($545) per production season (5–6 months) and BCR of 1.66 indicate that catfish farming is profitable and feasible. Regression results indicate that cost of feed and quantity of catfish harvested significantly increase the quantity of catfish sold, and quantities of catfish harvested and sold significantly increase food expenditure by farmers. Therefore, farm inputs (especially feed) should be subsidised by governments to encourage effective use of inputs to increase catfish production and subsequently, the welfare of farmers. Also, effort should be intensified at building the capacity of the farmers through education so as to enhance the adoption of technology which would invariably translate to better yields and income.

Abstract in polish:

 Na potrzeby niniejszego artykułu zbadano wpływ produkcji suma afrykańskiego na dobrobyt rolników z małych gospodarstw w stanie Osun w Nigerii. Jako studium przypadku przyjęto lokalny obszar administracyjny Odo-Otin w stanie Osun. Techniką doboru celowego wyłoniono 109 respondentów, przy zbieraniu danych posłużono się kwestionariuszem ustrukturyzowanym. W celu przeanalizowania danych skorzystano ze statystyki opisowej, analizy marży brutto oraz modelu regresji wielorakiej. Wykazano, że większość badanych rolników stanowili mężczyźni (67,9%) i osoby pozostające w związku mał- żeńskim (64,2%); średnia ich wieku wynosiła 44 lata (±13,1), a trzy czwarte (78,9%) miało wykształcenie wyższe. Większość hodowców (85,3%) hodowała ryby do osiągnięcia przez nie długości charakterystycznej dla ryb towarowych, a 55% respondentów do oceny wody wykorzystywało testy semistatyczne. Średnia marża brutto wynosząca 172 246 ₦ (545 USD) na sezon produkcyjny (5–6 miesięcy) oraz wskaźnik BCR (B/C) na poziomie 1,66 wskazują, że hodowla suma afrykańskiego jest opłacalna i efektywna. Analiza regresji wykazała, że koszty żywienia oraz liczba poławianych ryb znacząco zwiększają ich sprzedaż, natomiast liczba poławianych i sprzedawanych ryb znacząco zwiększa wydatki rolników na karmę. Zatem nakłady (szczególnie na żywienie) powinny być subsydiowane przez władze w celu wsparcia efektywnego wykorzystania tych nakładów dla wzrostu produkcji sumów afrykańskich, a w efekcie dla poprawy dobrobytu rolników. Należy również zintensyfikować starania ukierunkowane na rozwój umiejętności rolników przez kształcenie ułatwiające przyswojenie nowych technologii przekładających się na zwiększenie produkcji i dochodu.

Keywords: benefit-cost ratio, catfish production, gross margin, food expenditure, Nigeria, production technology, welfare

Keywords in polish: wskaźnik BCR, produkcja suma afrykańskiego, marża brutto, wydatki na karmienie, Nigeria, technologia produkcji, dobrobyt

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol42/issue4/art_74.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.74
For citation:

MLA Alawode, Olubunmi Olanike, et al. "EFFECT OF CATFISH PRODUCTION ON WELFARE OF SMALLHOLDER FARMERS IN OSUN STATE, NIGERIA." J. Agribus. Rural Dev. 42.4 (2016): 471-481.
APA Olubunmi Olanike Alawode, Isaac Busayo Oluwatayo, Olubunmi Adeola Adebowale (2016). EFFECT OF CATFISH PRODUCTION ON WELFARE OF SMALLHOLDER FARMERS IN OSUN STATE, NIGERIA. J. Agribus. Rural Dev. 42 (4), 471-481
ISO 690 ALAWODE, Olubunmi Olanike, OLUWATAYO, Isaac Busayo, ADEBOWALE, Olubunmi Adeola. EFFECT OF CATFISH PRODUCTION ON WELFARE OF SMALLHOLDER FARMERS IN OSUN STATE, NIGERIA. J. Agribus. Rural Dev., 2016, 42.4: 471-481.
Corresponding address:
prof. Isaac Busayo Oluwatayo, Department of Agricultural Economics and Animal Production, University of Limpopo, South Africa, e-mail:
Authors email:
isaac.oluwatayo@ul.ac.za

References

 • Alawode, O.O. and A.O. Jinad (2014). Evaluation of Technical Efficiency of Catfish Production in Oyo State: A Case Study of Ibadan Metropolis. J. of Emerging Trends in Educational Research and Policy studies (JETERAPS) 5(2): 223 - 231.
 • Dagtekin, M., O. Ak and F. Emeksiz (2007). Socio-economic analysis and marketingpatterns of the fish farming industry in Trabzon, Turkey. Assessed online fromwww.fao.org/docrep/012/i1373e92.pdf.
 • Federal Ministry of Agriculture and Rural Development (2011). Agricultural Transformation
 • Agenda Document, FCT, Abuja, Nigeria. 92pp.
 • Federal Government of Nigeria (2011). National stakeholders’ workshop on development of
 • aquaculture value chain under the agricultural transformation agenda.www.w3.org/1999/xhtml.
 • Food and Agricultural Organizations (2005). Report of the FAO-World Fish Center Workshop on Small-Scale Aquaculture in Sub-Saharan Africa: Revisiting theAquaculture Target Group Paradigm. FAO Rome Publication.
 • Food and Agriculture Organization, (2007). . The state of World Fisheries and Aquacutlure
 • 2006. FAO Fisheries Department, Rome Italy, 30pp.
 • Gabriel, U.U., O.A. Akinrotimi, D.O. Bekibele, D.N. Onunkwo and P.E. Anyanwu (2007). Locally produced fish feed: potentials for aquaculture development in sub-Saharan Africa. African J. of Agric. Research (AJAR) 2(7): 287-295.
 • Mwangi, M.H. (2007). A Comparative Economic Evaluation of Farming of three important
 • Aquaculture Species in Kenya. A Project submitted to the United Nations University Fisheries Training Programme. 65pp.
 • National Bureau of Statistics (NBS) (2013): Third Quarter 2013 Gross Domestic Product Report.15pp.
 • Okechi, J.K. (2004). Profitability Assessment: A Case Study of African Catfish (Clarias gariepinus) Farming in the Lake Victoria Basin, Kenya. Project submitted United Nations University Iceland. 70pp.
 • Oladejo, A.J. (2010). Economic analysis of small scale catfish farming in Ido Local Government Area of Oyo State, Nigeria. Agric. J., 5 (6): 318–321.
 • Olagunju, F.I., I.O. Adesiyan and A.A. Ezekiel (2007). Economic viability of catfishproduction in Oyo state, Nigeria. J. of Human Ecology. 21(2): 121 – 124.
 • Olasunkanmi, J.B. (2012): “Economic Analysis of Fish Farming in Osun State, Southwestern
 • Nigeria”, Proceedings of the International Institute of Fisheries Economics and Trade, Tanzania, pp. 1-10.
 • Oyinbo,O. and G.Z. Rekwot (2013). Fishery Production and Economic Growth in Nigeria: Pathway For Sustainable Economic Development. 15(2).
 • Ravallion, M. (1996). Issues in Measuring and Modelling Poverty. Economic Journal.106:1328-43.
 • Umeh, J.C. and Asogwa, B.C. (2012). Determinants of Farm Households’ Food Expenditure: Implications for Food Security in Rural Nigeria. Paper Presented at the International Conference on Ecology, Agriculture and Chemical Engineering (ICEACS), 18-19 December, 2012 at Phuket, Thailand, pp.6.
 • United States Agency for International Development, (2010). Best Management Practice for Fish Farmers in Nigeria. USAID Markets Programme – Nigeria. Pp. 1 – 38.