Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (42) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.96

Janusz Żmija, Marta Czekaj

FUNCTIONING OF SMALL AGRICULTURE FARMS IN FARMERS OPINION

Funkcjonowanie drobnych gospodarstw rolnych w opinii rolników

Abstract:

In the article the authors consider the functioning of small farms. The paper focuses on crucial problems connected with the defi nition of small farms and with their traditional and modern functions. The paper presents farmers’ opinions about small agricultural operations, as information was collected from 100 farmers from Kozienicki county, Poland. The farmers had from 1 to 5 ha of agricultural land. Respondents’ declarations indicate that small farms perform mainly social functions. They expressed their defi nition of a small farm as one having from 1 to 10 ha of agricultural land. The majority of respondents were dissatisfi ed with their agriculture income. Their main reason for continuing activity in agriculture was the fact that they were the only successors in the family

Abstract in polish:

W opracowaniu poruszone zostały zagadnienia funkcjonowania drobnych gospodarstw rolnych. Jego celem było wskazanie w jaki sposób funkcjonowanie drobnych gospodarstw w powiecie kozienickim postrzegają ich właściciele. W pracy przedstawiono problemy związane z wyznaczaniem takich podmiotów oraz tradycyjne i nowe funkcje pełnione przez te gospodarstwa. Ponadto zaprezentowane zostały opinie na temat działania drobnych gospodarstw zebrane wśród celowo dobranej próby badawczej składającej się ze 100 rolników z obszaru powiatu kozienickiego. Badani producenci zwracali uwagę, że małe gospodarstwa pełnią głównie funkcje socjalne. Co ciekawe, dominowała wśród nich opinia, że drobnym gospodarstwem rolnym są podmioty posiadające do 10 ha użytków rolnych. Większość badanych nie była zadowolona z wysokości generowanego przez gospodarstwo dochodu, a głównym powodem, dla którego prowadzili gospodarstwo było to, iż przejęli je jako następcy od rodziców.

Keywords: small agriculture farms, functions, farmers’ opinion

Keywords in polish: drobne gospodarstwa rolne, funkcje, opinie rolników

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol42/issue4/art_96.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.96
For citation:

MLA Żmija, Janusz, and Marta Czekaj. "FUNCTIONING OF SMALL AGRICULTURE FARMS IN FARMERS OPINION." J. Agribus. Rural Dev. 42.4 (2016): 703-711.
APA Janusz Żmija, Marta Czekaj (2016). FUNCTIONING OF SMALL AGRICULTURE FARMS IN FARMERS OPINION. J. Agribus. Rural Dev. 42 (4), 703-711
ISO 690 ŻMIJA, Janusz, CZEKAJ, Marta. FUNCTIONING OF SMALL AGRICULTURE FARMS IN FARMERS OPINION. J. Agribus. Rural Dev., 2016, 42.4: 703-711.
Corresponding address:
prof. dr hab. inż. Janusz Żmija, Instytut Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwami, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
Authors email:
m.czekaj@ur.krakow.pl

References

 • www.arimr.gov.pl
 • www.krus.gov.pl
 • www.stat.gov.pl
 • Drygas M. (2014). Możliwości określenia definicji gospodarstwa rodzinnego. Dostęp online: www.senat.gov.pl
 • Makała H. Trendy w produkcji żywności wygodnej i przykłady jej zastosowania w turystyce – wybrane aspekty. Dostęp online: www.infona.pl
 • Matuszczak A. (2013). Regionalne zróżnicowanie zasobowo-produkcyjne bardzo małych gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej w świetle potrzeby zrównoważonego rozwoju. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, Nr 2, (s.83–95).
 • Musiał W. (2013a). Problemy ekonomiczne gospodarstw małych i ich oczekiwania wobec reformy WPR2014-2020. Problemy społeczne i ekonomiczne drobnych gospodarstw rolnych w Europie. (s. 14-28). Kraków:Wyd. CDR.
 • Musiał W. (2013b). Wybrane problemy strukturalne, ekonomiczne i produkcyjne drobnych gospodarstw rolnych w województwie małopolskim. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, Nr 1, (s.83–95). Kraków:Wyd. CDR.
 • Poczta W. (2013). Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej – wpływ WPR (red.) Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • Podstawka M. (2010). Mity i prawdy o Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego [w:] Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia. (s. 7-15). KRUS, Warszawa, nr 37.
 • Prognoza wpływów i wydatków funduszu emerytalnego do 2060 roku. (2013) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych. Warszawa.
 • Powszechny Spis Rolny (2010).
 • Raczkowska M. (2009). Kapitał społeczny na obszarach wiejskich w Polsce [w:] EIOGZ, nr 79, (s.39-47).
 • Sroka W. (2014). Rolnictwo w obrębie miast – wybrane aspekty zmian strukturalnych przed i po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej [w:] Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. (s. 33-44). Zeszyty Naukowe SGGW, nr 108.
 • Wojewodzic T. (2013). Pozorna sukcesja – zaburzenie cyklu życia gospodarstw rolniczych [w:] Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. (s. 141-152). Zeszyty Naukowe SGGW, nr 103.
 • Żmija J., Szafrańska M. (2015). Społeczne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania drobnych gospodarstw rolnych w Polsce. (s. 155-165).Wieś i rolnictwo, nr 1(166.1).