Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (42) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.89

Stanisława Sokołowska, Paweł Szwiec

CHANGES IN FARMERS’ PARTICIPATION IN RURAL ORGANIZATIONS OF OPOLSZCZYZNA REGION

Zmiany uczestnictwa rolników w wiejskich organizacjach samorządowych Opolszczyzny

Abstract:

The article’s fi ndings referred to and described one of the most important dimensions of social capital of farmers in the Opolszczyzna – self-organization of farmers in the period from 2008 to 2014. Particularly, the popularity of different self-governed organizations among farmers and their effi ciency have been presented. The described fi ndings point to stagnation in the development of self-organization of farmers in the discussed period. 

Abstract in polish:

W artykule podjęto próbę określenia zmian w zakresie samoorganizacji społeczności wiejskiej Opolszczyzny z uwzględnieniem konstruktu kapitału społecznego. W tym celu wykorzystano dane uzyskane od osób kierujących gospodarstwami rolnymi zamieszkałych w wybranych gminach Opolszczyzny. Zostały one zebrane za pomocą kwestionariusza wywiadu. Zawarte w nim pozycje umożliwiły określenie zmian, jakie zaszły w latach 2008–2014, m.in. pod względem: przynależ- ności respondentów do różnych organizacji samorządu wiejskiego, sposobu postrzegania przez rolników efektów działań tych instytucji czy postrzegania przez kierowników gospodarstw rolnych możliwości wywierania wpływu przez różne podmioty na sytuację w gminie. Ujawniły przy tym występowanie kilku negatywnych zjawisk w dziedzinie samorządności wiejskiej, które świadczą o stagnacji w jej rozwoju w latach 2000–2014.

Keywords: social capital, self-organization of farmers, farmers’ social activity

Keywords in polish: kapitał społeczny wsi, samoorganizacja społeczności wiejskiej, aktywność społeczna rolników

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol42/issue4/art_89.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.89
For citation:

MLA Sokołowska, Stanisława, and Paweł Szwiec. "CHANGES IN FARMERS’ PARTICIPATION IN RURAL ORGANIZATIONS OF OPOLSZCZYZNA REGION." J. Agribus. Rural Dev. 42.4 (2016): 629-638.
APA Stanisława Sokołowska, Paweł Szwiec (2016). CHANGES IN FARMERS’ PARTICIPATION IN RURAL ORGANIZATIONS OF OPOLSZCZYZNA REGION. J. Agribus. Rural Dev. 42 (4), 629-638
ISO 690 SOKOłOWSKA, Stanisława, SZWIEC, Paweł. CHANGES IN FARMERS’ PARTICIPATION IN RURAL ORGANIZATIONS OF OPOLSZCZYZNA REGION. J. Agribus. Rural Dev., 2016, 42.4: 629-638.
Corresponding address:
prof. dr hab. Stanisława Sokołowska, Katedra Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Opolski, ul. Ozimska 46a, 45-058 Opole, Poland
Authors email:
stanislawa.sokolowska@uni.opole.pl

References

 • Czudec A., Kata R., Miś T., Zając D. (2008). Rola lokalnych instytucji w przekształceniach rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw. Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Dyngus M. (2005). Grupy producentów na rynku świeżych owoców i warzyw. Biuletyn Informacyjny Agencji Rynku Rolnego, nr 8.
 • Fukuyama F. (1999). The Great Disruption, New York.
 • Gliński P. (2003). Społeczeństwo obywatelskie w Polsce – problemy i nadzieje. W: E. Nycz (red.), Budowa lokalnego społeczeństwa obywatelskiego w perspektywie integracji europejskiej. Opole: Wyd. Instytutu Śląskiego.
 • Górecki J. (2004). Rola czynnika ludzkiego i kapitału społecznego w procesie rozwoju wsi i rolnictwa Polski po jej akcesji do UE. Wieś i Rolnictwo 123 (2).
 • Kożuch A. (1999). Gospodarcze i społeczne funkcje organizacji rolników. Siedlce: Wyd. Akademii Podlaskiej.
 • Lemanowicz M. (2005). Mechanizm udzielania pomocy finansowej grupom producentów rolnych (budżet krajowy i PROW). W: B. Klepacki (red.), Kwestia agrarna w Polsce i na świecie. Warszawa: Wyd. SGGW.
 • Lewenstein B., Palska H. (2004). Organizacje pozarządowe na scenie publicznej Polski okresu transformacji: dynamika rozwojowa i relacje z władzą – analiza badań jakościowych. W: P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński (red.), Samoorganizacja społeczeństwa polskiego. III Sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie. Warszawa: Wyd. IFiS.
 • Paszkowski S. (2001). Ewolucja idei rolnictwa zrównoważonego i rozwoju terenów wiejskich (SARD). Wieś i Rolnictwo, nr 1.
 • Sokołowska S. (1994). Produktywność rolnictwa indywidualnego w okresie dochodzenia do gospodarki rynkowej (na przykładzie badań w województwie opolskim). Opole: Wyd. Uniwersytetu Opolskiego.
 • van Staveren I. (2003). Beyond Social Capital and Poverty Research. Journal of Economic Issues, 37 (2).
 • Szreter S. (2000). Socisl Capital, the Economy, and Education in Historical Perspective. W: S. Baron, J. Field, T. Schuller (red.), Social Capital: Critical Perspectives.Oxford: Oxford University Press.
 • van Staveren I. (2003). Beyond Social Capital and Poverty Research. Journal of Economic Issues, 37 (2).