Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (42) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.87

Karolina Pawlak, Małgorzata Kołodziejczak, Yumei Xie

CHANGES IN FOREIGN TRADE IN AGRI-FOOD PRODUCTS BETWEEN THE EU AND CHINA

Zmiany w handlu zagranicznym produktami rolno-żywnościowymi UE z Chinami

Abstract:

The aim of the paper was to identify the changes in bilateral trade in agri-food products between the EU and China, as well as to assess – in mutual relations – ex post competitive advantages of major groups of agri-food products in 2008– 2015. The research is based on data from the Statistical Offi ce of the European Union (Eurostat). The analysis covered the value, trade balance, shares in total trade and commodity structure of trade in agri-food products between the EU and China. Selected indices of revealed comparative advantage (XRCA, MRCA, RTA), Coverage Ratios (CR), Specialization Indicators (SI), and the indices of Intra-Industry Trade (IIT) were calculated for major product groups of the Combined Nomenclature. It was proved that bilateral trade in agri-food products between the EU and China has increased signifi cantly in 2008–2015, and the EU transformed from an importer to a net exporter. Despite the intensifi cation of mutual trade, the importance of China in the EU export of agri-food products remained relatively small. The structure of bilateral trade in agri-food products between the EU and China is consistent with the distribution of comparative advantages obtained by exporters and it is shaped under assumptions of the theory of similarity of preferences, the theory of product diff erentiation of the Armington type, and the Heckscher-Ohlin-Samuelson theorem of resources abundance. It can be considered that the Chinese agri-food sector is still in the stage of a factor-driven economy, while the agriculture and food industry in the EU countries has reached the stage of an innovation-driven economy.

Abstract in polish:

Celem artykułu jest zidentyfi kowanie zmian, jakie dokonały się w bilateralnym handlu produktami rolno-żywnościowymi UE i Chin oraz oszacowanie – w układzie bilateralnym – pozycji konkurencyjnej ex post podstawowych grup produktów rolno-spożywczych w latach 2008–2015. W badaniach wykorzystano dane Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej (Eurostat). Analizie poddano wartość, saldo obrotów, udziały w handlu ogółem oraz strukturę asortymentową bilateralnego handlu artykułami rolno-spożywczymi UE z Chinami. Dla podstawowych grup produktów, wyodrębnionych według Scalonej Nomenklatury Handlu Zagranicznego, wyznaczono wybrane wskaźniki ujawnionych przewag komparatywnych (XRCA, MRCA, RTA), wskaźnik pokrycia importu eksportem (CR), wskaźnik specjalizacji eksportowej (SI) oraz indeks handlu wewnątrzga- łęziowego Grubela-Lloyda (IIT). Z przeprowadzonych analiz wynika, że w latach 2008–2015 bilateralna wymiana handlowa produktami rolno-żywnościowymi UE i Chin uległa istotnemu zwiększeniu, a UE przekształciła się z importera w eksportera netto. Mimo zintensyfi kowania wzajemnych powiązań handlowych, znaczenie Chin w unijnym eksporcie produktów rolno- -spożywczych pozostało stosunkowo niewielkie. Struktura bilateralnego handlu artykułami rolno-żywnościowymi UE i Chin kształtuje się zgodnie z rozkładem przewag komparatywnych uzyskiwanych przez eksporterów na rynkach docelowych oraz w myśl założeń teorii podobieństwa preferencji, zróżnicowania produktów Armingtona i obfi tości zasobów Heckschera-Ohlina- -Samuelsona. Można uznać, że chiński sektor rolno-żywnościowy nadal pozostaje w stadium gospodarki opartej o podstawowe czynniki produkcji (factor-driven economy), podczas gdy rolnictwo i przemysł spożywczy państw UE osiągnęły stadium gospodarki opartej o innowacje (innovation-driven economy).

Keywords: export, import, agri-food products, competitive advantage, the EU, China

Keywords in polish: eksport, import, produkty rolno-spożywcze, przewagi konkurencyjne, UE, Chiny Accepted for

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol42/issue4/art_87.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.87
For citation:

MLA Pawlak, Karolina, et al. "CHANGES IN FOREIGN TRADE IN AGRI-FOOD PRODUCTS BETWEEN THE EU AND CHINA." J. Agribus. Rural Dev. 42.4 (2016): 607-618.
APA Karolina Pawlak, Małgorzata Kołodziejczak, Yumei Xie (2016). CHANGES IN FOREIGN TRADE IN AGRI-FOOD PRODUCTS BETWEEN THE EU AND CHINA. J. Agribus. Rural Dev. 42 (4), 607-618
ISO 690 PAWLAK, Karolina, KOłODZIEJCZAK, Małgorzata, XIE, Yumei. CHANGES IN FOREIGN TRADE IN AGRI-FOOD PRODUCTS BETWEEN THE EU AND CHINA. J. Agribus. Rural Dev., 2016, 42.4: 607-618.
Corresponding address:
dr hab. Karolina Pawlak, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
pawlak@up.poznan.pl

References

 • Cieślik, E. (2013). Rolnictwo w Chinach: rozwój, wyzwania i problemy. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie „Problemy Rolnictwa Światowego”, Tom 13(XXVIII), Zeszyt 2, 19-28.
 • ComExt-Eurostat (2016). Pobrane 28 lipca 2016 z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb.
 • Dorjee, K., Broca, S., Pingali, P. (2003). Diversification in South Asian Agriculture: Trends and Constraints. ESA Working Paper No. 03-15. Rome: FAO.
 • Dunning, J.H. (1992). The Global Economy, Domestic Governance, Strategies and Transnational Corporations: Interactions and Policy Implications. Transnational Corporations, 1(3), 7-45.
 • Gawlikowski, K., Ławacz, M. (red.). (2004). Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. Tom I: Przemiany polityczne i społeczne. Warszawa: TRIO.
 • Hoering, U. (2011). Agriculture in China: Between self-sufficiency and global integration. Essen: Asienstiftung, German Asia Foundation.
 • Honma, M. (1991). Growth in Japan’s Horticultural Trade with Developing Countries: An Economic Analysis of the Market. Research Report 89. Washington DC: International Food Policy Research Institute.
 • Huang, J., Rozelle, S. (2009). Agricultural Development and Nutrition: the Policies behind China’s Success. Occasional Paper No. 19. Beijing: World Food Programme.
 • Huan-Niemi, E., Niemi, J. (2009). China’s growing food imports from the EU. Contributed Paper prepared for presentation at the International Association of Agricultural Economists Conference, Beijing, China, August 16-22. Pobrane 28 lipca 2016 z: http://purl.umn.edu/51541.
 • Huan-Niemi, E., Niemi. J. (2008). Empirical analysis of agricultural trade between EU and China: Explanation behind China’s growing agrifood imports. Contributed Paper prepared for presentation at 12th Congress of the European Association of Agricultural Economists, Ghent, Belgium, August 26-29. Pobrane 28 lipca 2016 z: http://purl.umn.edu/43962.
 • Jing, W., Leitão, N.C., Faustino, H. (2010). Intra-Industry Trade in Agricultural Products: The Case of China. Working Paper WP 06/2010/DE/SOCIUS. Lisbon: Technical University of Lisbon, School of Economics and Management, Department of Economics.
 • Kędzierska, E. (2015). Współczesne relacje ekonomiczne pomiędzy Unią Europejską a Chinami. Studia i materiały, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, 1(18), 59-71.
 • Kita, K. (2014). Konkurencyjność polskiego handlu rolno-spożywczego na rynkach krajów spoza Unii Europejskiej. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
 • Kowalik, T. (2005). Systemy gospodarcze. Efekty i defekty reform i zmian ustrojowych. Warszawa: Fundacja Innowacja.
 • Nosecka, B., Pawlak, K., Poczta, W. (2011). Wybrane aspekty konkurencyjności rolnictwa. Raport PW nr 7. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Pawlak, K. (2013). Międzynarodowa zdolność konkurencyjna sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej. Rozprawy Naukowe nr 448. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 • Pawlak, K., Poczta, W. (2011). Międzynarodowy handel rolny. Teorie, konkurencyjność, scenariusze rozwoju. Warszawa: PWE.
 • Porter, M.E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. New York: The Free Press, A Division of Macmillan Inc.
 • Puślecki, Z.W. (2012). Relacje Unii Europejskiej z Chińską Republiką Ludową wobec wyzwań gospodarki globalnej. Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego „Wyzwania gospodarki globalnej”, 31, 316-330.
 • Qiao, J., Wang, J. (2007). The Obstacles of and the Countermeasures for the Transformation of the Agricultural Sci-Tech Achievements. Sci-Tech Information Development & Economy, 13, 204-205.
 • Trade Policy Review: China (2012). Geneva: WTO.
 • Xie, J. (2010). Empirical Analysis of China – Eastern Europe Agricultural Trade: Gravity Model Approach. Contributed Paper prepared for presentation at International Conference on Network and Finance Development, Wuhan, China, June 6. Pobrane 28 lipca 2016 z: http://file.scirp.org/pdf/13-1.73.pdf.
 • Yusoff, M., Salleh, M. (1987). The Elasticities of Supply and Demand for Malaysian Primary Commodity Exports. The Malaysian Journal of Agricultural Economics, 4, 59-72.
 • Zhang, J. (2011). The EU-China relationship arriving at a bottleneck - A look at the ongoing negotiation of the PCA. EU-China Observer, 4, 2-8.
 • Zysk, W., Gromala, P. (2013). Stosunki handlowe Unii Europejskiej z państwami trzecimi na przykładzie USA, Chin i Rosji. Warszawa: CeDeWu Sp. z o.o.
 • Żmuda, M. (2009). Przyczyny wejścia Chińskiej Republiki Ludowej na ścieżkę przyspieszonego wzrostu gospodarczego. W: W. Michalczyk (red.), Wybrane problemy gospodarki światowej pierwszej dekady nowego wieku (s. 93-101). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.