Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (42) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.81

Włodzimierz Kołodziejczak

HIDDEN UNEMPLOYMENT IN POLISH AGRICULTURE IN 1995–2015

Bezrobocie ukryte w polskim rolnictwie w latach 1995–2015

Abstract:

The aim of the paper is to investigate the scale of changes in the labour market in Poland, assuming that the number of persons employed in agriculture would amount to 5% of the total number of people employed in the national economy, i.e. when we eliminate the potential surplus of employment in individual farms. The study was conducted on the basis of the BAEL data from the years 1995–2015. It was shown that there was a steady improvement in the labour market and a reduction of the level of potential hidden unemployment in agriculture, mainly due to economic growth and the absorption of labour force by the non-agricultural sectors. Research results let us assume that achieving the level of employment in the agriculture similar to that specifi ed in the study is possible within a period of several years. 

Abstract in polish:

Celem artykułu jest określenie skali zmian na rynku pracy w Polsce, w sytuacji gdy liczba osób pracujących w rolnictwie byłaby zbliżona do 5% ogólnej liczby pracujących w gospodarce narodowej, a więc w przypadku wyeliminowania potencjalnych nadwyżek zatrudnienia z indywidualnych gospodarstw rolnych. Badania przeprowadzono na podstawie danych BAEL z lat 1995–2015. Uzyskane wyniki wskazują na systematyczną poprawę sytuacji na rynku pracy i zmniejszanie poziomu potencjalnego bezrobocia ukrytego w rolnictwie, głównie na skutek wzrostu gospodarczego i absorbcji siły roboczej przez sektory pozarolnicze. Uzyskane wyniki skłaniają do sformułowania przypuszczenia, że osiągnięcie poziomu zatrudnienia w rolnictwie zbliżonego do określonego w celu badania jest możliwe w ciągu kilku lub kilkunastu lat.

Keywords: hidden unemployment, labour resources, people employed in agriculture

Keywords in polish: bezrobocie ukryte, zasoby pracy, pracujący w rolnictwie

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol42/issue4/art_81.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.81
For citation:

MLA Kołodziejczak, Włodzimierz. "HIDDEN UNEMPLOYMENT IN POLISH AGRICULTURE IN 1995–2015." J. Agribus. Rural Dev. 42.4 (2016): 545-556.
APA Włodzimierz Kołodziejczak (2016). HIDDEN UNEMPLOYMENT IN POLISH AGRICULTURE IN 1995–2015. J. Agribus. Rural Dev. 42 (4), 545-556
ISO 690 KOłODZIEJCZAK, Włodzimierz. HIDDEN UNEMPLOYMENT IN POLISH AGRICULTURE IN 1995–2015. J. Agribus. Rural Dev., 2016, 42.4: 545-556.
Corresponding address:
dr inż. Włodzimierz Kołodziejczak, Katedra Finansów i Rachunkowości, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
Authors email:
kolodziejczak@up.poznan.pl

References

 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski w 2002 roku (2003). GUS. Warszawa
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski w 2009 roku (2010). GUS. Warszawa
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski w 2015 roku (2016). GUS. Warszawa
 • Bank Danych Lokalnych. Pobrano 20.listopada 2016 z: www.stat.gov.pl.
 • Chmieliński, P. (2013). Aktywność ekonomiczna kierowników indywidualnych gospodarstw rolnych, w: Chmieliński, P., Dudek, M., Karwat-Woźniak, B., Krupin, W., Maksymenko, A., Wrzochalska, A. (2013). Cechy społeczno-demograficzne i aktywność ekonomiczna kierowników gospodarstw rolnych. IERiGŻ PIB, Warszawa.
 • Frenkel, I. (2003). Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi. Dekada przemian. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Frenkel, I. (1998). Ludność wiejska. W: A. Woś (red.). Encyklopedia agrobiznesu. Wyd. Fundacja Innowacja, Warszawa.
 • Frenkel, I. (2002). Przemiany ludnościowe w gospodarstwach domowych rolników indywidualnych w latach 1996-2000. Wieś i Rolnictwo 3, 116.
 • Frenkel, I. (2013). Zatrudnienie i struktura dochodów w gospodarstwach rolnych w latach 2005-2010. Inst. Rozw. Wsi i Roln. PAN, Warszawa.
 • Frenkel, I., Rosner, A. (2001). Ludność i wiejski rynek pracy w Polsce. Rynki wiejskie: ziemia-kapitał-praca. Inst. Rozw. Wsi i Roln. PAN, Warszawa.
 • http://ec.europa.eu, Pobrano 10 czerwca 2015.
 • Kołodziejczak, W., Wysocki, F. (2013). Identyfikacja charakteru bezrobocia w Polsce w latach 2006-2009 Gospodarka Narodowa nr 9 (265), Wyd. SGH w Warszawie.
 • Kołodziejczak, W., Wysocki, F. (2015). Determinanty aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej w Polsce, Wyd. UP w Poznaniu, Poznań.
 • Layard, R., Nickell, S., Jackman, R. (1991). Unemployment: Macroeconomic Performance and the Labour Market. Oxford University Press, Oxford.
 • Marks, K. (1960). Praca najemna i kapitał. W: K. Marks, F. Engles (red.). Dzieła wybrane (1847), tom I (s. 66-96), Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi. (2014). W: I. Nurzyńska, W. Poczta (red.). Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Rocznik statystyczny rolnictwa 2015 (2015). GUS, Warszawa
 • Saczuk, K. (2014). Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności w Polsce w latach 1995–2010. Korekta danych. Materiały i Studia nr 301, Narodowy Bank Polski.
 • Tyrowicz, J. (2011). Histereza bezrobocia w Polsce. Wydawnictwa. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.