Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (42) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.80

Zbigniew Gołaś

DEVELOPMENT OF ORGANIC FARMING IN POLAND

Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce

Abstract:

The main aim of the article is to characterize development of organic farming in Poland in 2004–2014. The research refers to aspects such as the number and structure of organic producers, the structure of ecological land and organization, and the productivity and profi tability of organic farmsin comparison to conventional farms. The research shows that since the accession of Poland into the EU, the domestic organic farming sector has developed dynamically. The number of organic producers increased sevenfold in 2004–2014 and the observed changes were caused by an increase in both the number of ecological farms and organic food processing enterprises. Organic and conventional farms clearly diff er in terms of organization, productivity and profi tability. Conventional farms experienced higher rates of productivity, land profi tability, and work profi tability. Furthermore, the financial situation of organic farms was vastly determined by state subsidies, which constituted almost 80% of income accrued from agricultural production.

Abstract in polish:

Głównym celem pracy była charakterystyka rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2004–2014. Analizowano liczbę i strukturę producentów ekologicznych, strukturę gruntów użytkowanych metodami ekologicznymi oraz organizację, produktywność i dochodowość gospodarstw ekologicznych na tle konwencjonalnych. Badania wykazały, że w okresie funkcjonowania w ramach UE rolnictwo ekologiczne w Polsce dynamicznie się rozwijało. W latach 2004–2014 liczba producentów ekologicznych wzrosła ogółem prawie 7-krotnie, a zmiany te wynikały zarówno ze wzrostu liczby gospodarstw ekologicznych, jak i przedsiębiorstw przetwórstwa ekologicznego. Gospodarstwa ekologiczne i konwencjonalne znacznie różnią się pod względem organizacji, produktywności oraz dochodowości. Gospodarstwa konwencjonalne uzyskiwały znacząco wyższy poziom produktywności oraz dochodowości ziemi i pracy. Ponadto sytuacja ekonomiczna gospodarstw ekologicznych była istotnie determinowana przez subwencje, które stanowiły blisko 80% wartości dochodu uzyskiwanego z produkcji rolniczej.  

Keywords: organic farming, conventional and organic farms, production organization, productivity, profitability, Poland

Keywords in polish: rolnictwo ekologiczne, gospodarstwa konwencjonalne i ekologiczne, organizacja produkcji, produktywność, dochodowość, Polska

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol42/issue4/art_80.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.80
For citation:

MLA Gołaś, Zbigniew. "DEVELOPMENT OF ORGANIC FARMING IN POLAND." J. Agribus. Rural Dev. 42.4 (2016): 533-543.
APA Zbigniew Gołaś (2016). DEVELOPMENT OF ORGANIC FARMING IN POLAND. J. Agribus. Rural Dev. 42 (4), 533-543
ISO 690 GOłAś, Zbigniew. DEVELOPMENT OF ORGANIC FARMING IN POLAND. J. Agribus. Rural Dev., 2016, 42.4: 533-543.
Corresponding address:
dr hab. Zbigniew Gołaś, prof. nadzw., Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań,
Authors email:
zbyszekg@up.poznan.pl

References

  • Gulbicka, B. (2007). Rynek żywności ekologicznej – ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Warszawa, IERiGŻ-PIB.
  • Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). Pobrano 30 styczna 2016 roku z: http://www.ijhar-s.gov.pl/.
  • Komorowska, D. (2006). Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Problemy Rolnictwa Światowego, 15, 43-48.
  • Kuś, J., Jończyk, K. (2009). Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 54(3), 178-182.
  • Łuczka-Bakuła, W. (2005). Rozwój rolnictwa ekologicznego oraz dystrybucji i konsumpcji jego produktów. Wieś i Rolnictwo, 2, 179–182.
  • Łuczka-Bakuła, W. (2007). Rynek żywności ekologicznej - wyznaczniki i uwarunkowania rozwoju. Warszawa, PWE.
  • Polski FADN - System zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych. Pobrano 30 stycznia roku z: http://www.fadn.pl/.
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. (2015). Warszawa, GUS.