Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (41) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.72

Ewa Żary-Sikorska, Anna Wenda-Piesik

AN ANALYSIS OF CONSUMERS’ SEAFOOD PURCHASING PREFERENCES IN POLAND

Analiza preferencji nabywczych owoców morza w Polsce

Abstract:

Seafood consumption in Poland is regularly increasing, although it still remains at a relatively low level compared to the consumption of fi sh and their products. The aim of the study was to obtain information on the frequency of seafood consumption and purchasing preferences among consumer groups in both a large and a small urban center, taking into account not only the place of residence, but also respondents’ age and gender. The study was attended by 204 people (50 men and 154 women). A survey questionnaire verifi ed in a pilot survey was used as a research tool. The research was carried out in a small (approx. 4,000 inhabitants) and a large (approx. 400,000 inhabitants) urban center on consumers going in and out of shops. A factor that signifi cantly infl uenced all the studied characteristics and purchasing preferences was the respondents’ age. The respondents’ gender signifi cantly infl uenced the recognition of diff erent seafood types, the place of consumption and the motivation for purchase. The size of the place of residence was the least infl uential factor in the study. There is a strong need to inform Polish consumers about seafood and the possibility of its consumption

Abstract in polish:

Spożycie owoców morza w Polsce regularnie wzrasta, aczkolwiek nadal jest na niskim poziomie w odniesieniu do spożycia ryb i ich przetworów. Celem niniejszej pracy było uzyskanie informacji na temat częstotliwości spożycia oraz preferencji nabywczych dotyczących owoców morza wśród grup konsumenckich dużego i małego ośrodka miejskiego, biorąc pod uwagę – oprócz wielkości miejsca zamieszkania – również wiek oraz płeć ankietowanych. W badaniu wzięły udział 204 osoby, w tym 50 mężczyzn oraz 154 kobiety. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz wywiadu zweryfi kowany w badaniu próbnym. Badanie przeprowadzono w małym (ok. 4 tys. mieszkańców) i dużym (ok. 400 tys. mieszkańców) ośrodku miejskim wśród konsumentów dokonujących zakupów. Wiek respondentów był czynnikiem istotnie wpływającym na wszystkie badane cechy i preferencje nabywcze. Płeć respondentów istotnie wpływała na rozpoznawalność rodzajów owoców morza, miejsce ich spożycia oraz motywacje do zakupu. Wielkość miejsca zamieszkania była najmniej istotną cechą w badaniach. Istnieje silna potrzeba popularyzacji wiedzy dotyczącej owoców morza i możliwości ich spożycia wśród polskich konsumentów.

Keywords: questionnaire survey, purchasing preferences, seafood, frutti di mare

Keywords in polish: badania ankietowe, preferencje nabywcze, owoce morza, frutti di mare

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol41/issue3/art_72.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.72
For citation:

MLA Żary-Sikorska, Ewa, and Anna Wenda-Piesik. "AN ANALYSIS OF CONSUMERS’ SEAFOOD PURCHASING PREFERENCES IN POLAND." J. Agribus. Rural Dev. 41.3 (2016): 445-453.
APA Ewa Żary-Sikorska, Anna Wenda-Piesik (2016). AN ANALYSIS OF CONSUMERS’ SEAFOOD PURCHASING PREFERENCES IN POLAND. J. Agribus. Rural Dev. 41 (3), 445-453
ISO 690 ŻARY-SIKORSKA, Ewa, WENDA-PIESIK, Anna. AN ANALYSIS OF CONSUMERS’ SEAFOOD PURCHASING PREFERENCES IN POLAND. J. Agribus. Rural Dev., 2016, 41.3: 445-453.
Corresponding address:
dr inż. Ewa Żary-Sikorska, Zakład Technologii Żywności, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, ul. Kordeckiego 20A, 85-225 Bydgoszcz
Authors email:
ezary@utp.edu.pl

References

 • Almeida, C., Altintzoglou, T., Cabral, H., Vaz, S. (2015). Does seafood knowledge relate to more sustainable consumption? British Food Journal, 117, 894-914.
 • Avella-Garcia, C., Julvez, J. (2014). Seafood Intake and Neurodevelopment: A Systematic Review. Curr Envir Health Rpt., 1, 46-77.
 • Birch, D., Lawley, M. (2012). Buying seafood: Understanding barriers to purchase across consumption segments. Food Quality and Preference, 26, 12-21.
 • Borresen, T. (2008). SEAFOODplus – how to provide health promoting,safe seafood of high eating quality to consumers. J Verbr. Lebensm., 3, 15-18.
 • Campbell, K., Barnes, P., Haughey, S., Higgins, C., Kawatsu, K., Vasconcelos, C.,Elliot, Ch. (2013). Development and single laboratory validation of an optical biosensor assay for tetrodotoxin detection as a tool to combat emerging risks in European seafood. Anal Bioanal Chem.,405, 7753-7763.
 • Cardoso, C., Lourenço, H., Costa, S., Gonçalves, S., Nunes, M. (2013). Research report: Survey into the seafood consumption preferences and patterns in the portuguese population. Gender and regional variability. Appetite, 64, 20-31.
 • Deroma, L., Valent, F., Parpinel, M., Barbone, F. (2013). Comparison of Seafood Consumption in a Group of Italian Mother-Child Pairs. Journal of Health, Population & Nutrition, 31, 455-461.
 • Fabinyi, M., (2016). Producing for Chinese luxury seafood value chains: Different outcomes for producers in the Philippines and North America. Marine Policy, 63,184-190.
 • Laye, S. (2013). What do you eat? Dietary omega 3 can help to slow the aging process. Brain, Behaviour and Immunity, 28, 14-15.
 • Li, H., Huston, J., Wang, S., Lee, H. (2000). Factors affecting consumer preferences for fish in Taiwan. Food Quality and Preference, 10, 176-181.
 • Morley, W. (2015). Aquaculture facts. Pobrane 27 sierpnia 2015 z www.ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/2015-aquaculture-facts_pl.
 • Myrland, O., Trondsen, T., Johnston R., Lund, E. (2000).Determinants of seafood consumption in Norway: lifestyle, revealed preferences and barriers to consumption. Food Quality and Preference, 11, 169-188.
 • Olsen, O. (2003). Understanding the relationship between age and seafood consumption: the mediating role of attitude, health involvement and convenience. Food Quality and Preference, 14, 199-209.
 • Pieniak, Z., Kołodziejczyk, M., Kowrygo, B., Verbeke, W. (2011). Consumption patterns and labbeling of Fish and fishery products in Poland after EU accession. Food Control, 22, 843-850
 • Seafood Study (2015). Opinie i perspektywy. Konsumpcja ryb wśród Polaków. Pobrane 31.08.2015 z www.rybyznorwegii.pl
 • Woolgar, C.M. (2010). Food and the ages. J. Medieval History, 36, 1-19.
 • Wróblewska, M. (2015). Owoce morza – rodzaje i sposoby przyrządzania. Pobrane 27 sierpnia 2015 z: www.poradnikzdrowie.pl