Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (41) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.71

Jadwiga Zaród

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE FARMS IN POLAND

Zrównoważony rozwój gospodarstwa rolnego w Polsce

Abstract:

Based on statistical data of the Central Statistical Offi ce regarding Polish farms two linear-dynamic multicriteria optimization models have been created. The fi rst model concerned plant production, the other plant and animal production. In both models, objective functions maximized agricultural income and production, and minimized loss of organic soil matter. Balancing these three objectives is the essence of a farm’s sustainable development. The models have been solved with goal programming. The optimal solution yielded a production structure allowing for the highest quality of production, under given conditions of agricultural income, with no degradation of the natural environment. The goal of the following article is to confi rm whether it is possible to simultaneously realize the production, economic and ecological goals of Polish farms over the course of four years.

Abstract in polish:

Na podstawie danych GUS o gospodarstwach rolnych w Polsce zbudowano dwa liniowo-dynamiczne wielokryterialne modele optymalizacyjne. Pierwszy model dotyczył produkcji roślinnej, drugi produkcji roślinnej i zwierzęcej. W obu modelach funkcje celu maksymalizowały dochód rolniczy i produkcję rolniczą oraz minimalizowały straty materii organicznej w glebie. Równowaga pomiędzy tymi trzema celami jest istotą zrównoważonego rozwoju gospodarstwa rolnego. Modele rozwiązano za pomocą programowania celowego. W wyniku rozwiązania optymalnego otrzymano taką strukturę produkcji, która daje najwyższy w danych warunkach dochód rolniczy, produkcję o wysokiej jakości i nie degraduje środowiska naturalnego. Celem tego artykułu jest sprawdzenie możliwości zrealizowania równocześnie celu produkcyjnego, ekonomicznego i ekologicznego w przeciętnym gospodarstwie rolnym w Polsce na przestrzeni czterech lat.

Keywords: sustainable development, agricultural production, agricultural profit, soil organic matter, multicriteria optimization model

Keywords in polish: zrównoważony rozwój, produkcja rolnicza, dochód rolniczy, materia organiczna gleby, wielokryterialny model optymalizacyjny

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol41/issue3/art_71.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.71
For citation:

MLA Zaród, Jadwiga. "SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE FARMS IN POLAND." J. Agribus. Rural Dev. 41.3 (2016): 433-443.
APA Jadwiga Zaród (2016). SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE FARMS IN POLAND. J. Agribus. Rural Dev. 41 (3), 433-443
ISO 690 ZARóD, Jadwiga. SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE FARMS IN POLAND. J. Agribus. Rural Dev., 2016, 41.3: 433-443.
Corresponding address:
dr Jadwiga Zaród, Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. K. Janickiego 31, 71-270 Szczecin
Authors email:
jzarod@zut.edu.pl

References

 • Augustyńska-Grzymek I. (red.) (2012). Produkcja, koszty i dochody z wybranych produktów rolniczych. Warszawa: Wyd. IERiGŻ- PIB.
 • Charnes A., Cooper W. (1961). Management Models and Industrial Applications of Lineal Programming. Nowy Jork: Wiley.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, str. 71–86) – art. 14 oraz załącznik III.
 • Fotyma M., Mercik S. (1992). Chemia rolna. Warszawa: PWN.
 • GUS. (2009-2012). Pobrane 10 czerwiec 2015 z : http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_cechter.display?p_id=515610&p_token=0.2053507342456372
 • Krawiec B. (1991). Metody optymalizacji w rolnictwie. Łódź: PWN.
 • Manos B., Chatzinikolaou P., Kiomourtzi F. (2013). Sustainable Optimization of Agricultural Production, APCBEE Procedia, 5, 410–415.
 • Polski FADN (2011-2014), Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Pobrano 25 lipiec 2016 z :
 • http://fadn.pl/wp-content/uploads/2013/06/SRprob_2009_SN18_-1.pdf
 • http://fadn.pl/wp-content/uploads/2013/06/wyniki_indywid_czesc1_opt.pdf
 • http://fadn.pl/wp-content/uploads/2013/06/wyniki_indywidualne_2011_czesc1.pdf
 • http://fadn.pl/wp-content/uploads/2014/03/Wyniki_indywidualne_2012_czesc1.pdf
 • Rodríguez S., Albornoz V., Plà L. (2009). A two-stage stochastic programming model for scheduling replacements in sow farms. TOP, 17/(1), 171-189.
 • Sha-sha L., Yan-sui L., Hua-lou L., Xing-liang G. (2013). Agricultural Production Structure Optimization: A Case Study of Major Grain Producing Areas, China, Journal of Integrative Agriculture, Science Direct, 12(1), 184-197.
 • Wesonga R. (2007). Stochastic Optimization Model Using Remote Sensing Technologies for Agricultural Management in Africa. Pobrane 5 czerwiec 2015 z:
 • http://www.stats.gov.cn/english/icas/papers/p020071113380904847616.pdf
 • Zgierska A. (kierujący opracowaniem). Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Pobrane 17 czerwiec 2015 z: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PW_zatrudnienie_wynagrodzenia_I-IV_kw_2012.pdf.