Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (41) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.70

Katarzyna Zajda

ATTITUDES OF YOUNG RURAL RESIDENTS FROM ŁÓDZKIE VOIVODESHIP TOWARDS THEIR OWN INNOVATIVENESS

Postawy młodzieży wiejskiej z województwa łódzkiego względem własnej innowacyjności

Abstract:

In a knowledge-based economy, innovativeness is a quality desired on the labour market. It may increase young people’s employment opportunities. The article discusses the issue of young rural residents’ attitudes towards their own innovativeness. It presents the results of sociological research carried out in 2014–2015 in Łódzkie voivodeship among upper secondary school students from rural areas. Three components of the innovative attitude were analysed: cognitive, emotional/evaluative, and behavioral. The study was carried out using a case study method and an auditorium survey involving a total number of 209 people. On the basis of the study, conclusions were made referring to weak points of young rural residents’ attitude to their own innovativeness, and it was demonstrated that relatively few of them display an innovative attitude.

Abstract in polish:

W gospodarce opartej na wiedzy innowacyjność jest cechą pożądaną na rynku pracy. Może ona zwiększyć szanse zatrudnienia osób młodych. W artykule podjęto problem postawy młodych mieszkańców wsi względem własnej innowacyjności. Zaprezentowano wyniki badań socjologicznych przeprowadzonych w latach 2014–2015 na obszarze województwa łódzkiego wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Analizowano trzy komponenty postawy innowacyjnej: poznawczy, emocjonalno-oceniający oraz behawioralny. Badania (metodą studium przypadku) zrealizowano za pomocą ankiety audytoryjnej. Przebadano w sumie 209 osób. Na tej podstawie sformułowano wnioski dotyczące słabych stron postawy młodzieży wiejskiej względem własnej innowacyjności oraz wykazano, że relatywnie niewielki odsetek respondentów cechuje się postawą innowacyjną

Keywords: innovativeness, innovations, knowledge-based economy, rural youth, attitude

Keywords in polish: innowacyjność, innowacje, gospodarka oparta na wiedzy, młodzież wiejska, postawa

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol41/issue3/art_70.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.70
For citation:

MLA Zajda, Katarzyna. "ATTITUDES OF YOUNG RURAL RESIDENTS FROM ŁÓDZKIE VOIVODESHIP TOWARDS THEIR OWN INNOVATIVENESS." J. Agribus. Rural Dev. 41.3 (2016): 425-432.
APA Katarzyna Zajda (2016). ATTITUDES OF YOUNG RURAL RESIDENTS FROM ŁÓDZKIE VOIVODESHIP TOWARDS THEIR OWN INNOVATIVENESS. J. Agribus. Rural Dev. 41 (3), 425-432
ISO 690 ZAJDA, Katarzyna. ATTITUDES OF YOUNG RURAL RESIDENTS FROM ŁÓDZKIE VOIVODESHIP TOWARDS THEIR OWN INNOVATIVENESS. J. Agribus. Rural Dev., 2016, 41.3: 425-432.
Corresponding address:
dr Katarzyna Zajda, Katedra Socjologii Wsi i Miasta, Uniwersytet Łódzki, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, 90-214 Łódź
Authors email:
katarzyna.zajda@uni.lodz.pl

References

 • Adams, D., Hess, M. (2010). Social Innovation and Why it has Policy Significance, The Economic and Labour Relations Review, vol. 21 No. 2, 139–156.
 • Boguszewski, R., Feliksiak, M., Gwiazda, M., Kalka, J. (2014). Młodzież o sobie: wartości, obyczajowość, grupy odniesienia [w:] M. Grabowska, J. Kalka (red.), Młodzież 2013 (s. 112-149). Warszawa: CBOS.
 • Boguszewski, R., Kowalczuk, K. (2014). Aspiracje, dążenia i plany życiowe młodzieży [w:] M. Grabowska, J. Kalka (red.), Młodzież 2013 (s. 12-26). Warszawa: CBOS.
 • Bojewska, B. (2015). Istota i uwarunkowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy [w:] B. Bojewska (red.), Innowacyjność organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy (s. 25-66). Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • Brzeziński, M. (2009). Organizacja kreatywna. Warszawa: PWN.
 • European Commission (2014). Working with young people: the value of youth work in the European Union. Brussels: European Commission.
 • Eurostat. Newsrelease. Euroindicators, 2015. Komunikat 117/2015, 30 June 2015.
 • Federowicz, M., Sitek, M. (2011). Społeczeństwo w drodze do wiedzy. Raport o stanie edukacji 2010, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Górniak J. (red.) (2014). Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki. Raport podsumowujący IV edycję badań BKL z 2013 r., Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Kasparek, K., Magierowski, M. (2014). Kogo kształcą polskie szkoły, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Konarzewski, K. (2012). TIMSS i PIRLS 2011. Osiągnięcia szkolne polskich trzecioklasistów w perspektywie międzynarodowej. Warszawa: Centralna Komisja Egzaminacyjna.
 • Kożusznik, B. (red.). (2010). Psychologiczne uwarunkowania innowacyjności. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.
 • Król, M. (2014). Oczekiwania pracodawców wobec kreatywności pracowników, Organizacja i zarządzanie, 1(21), 19-30.
 • Lubimow-Burzyńska, I. (2014). Proces tworzenia innowacji społecznych [w:] J. Wyrwa (red.). Innowacje społeczne w teorii i praktyce (s. 72-93). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • MacCallum, D., Mehmood, A. (2010). Preface: From the study of social exclusion to the analysis of socially innovative strategies [w:] F. Moulaert, D. MacCallum, A. Mehmood, A. Hamdouch (red.), Social Innovation: Collective action, social learning and transdisciplinary research (s. 4-10), KATARSIS project. Final report. Brussels: European Commission.
 • Machnik-Słomka, J. (2014). Istota współczesnych innowacji - nowe spojrzenie [w:] J. Wyrwa (red.). Innowacje społeczne w teorii i praktyce (s. 15-40). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Najder-Stefaniak, K. (2010). Wstęp do innowatyki. Warszawa: Wyd. SGGW.
 • Nęcka, E. (2003). Psychologia twórczości. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Nowak S. (1973). Teorie postaw. Warszawa: PWN.
 • Odorzyńska-Kondek, J. (2011). Młodzi 2011 – Raport Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Konsumpcja i rozwój nr 1, 137-140.
 • Prystrom, J. (2012). Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego. Istota i uwarunkowania. Warszawa: Difin.
 • Rutten R., Boekema F. (2007). Regional social capital: Embeddedness, innovation networks and regional economic development. Technological Forecasting and Social Change 74(9): 1834–1846.
 • Sharra R, Nyssens M. (2010). Social Innovation: An Interdisciplinary and Critical Review of the Concept. Louvain, Belgium: Universite´ Catholique de Louvain.
 • System Informacji Oświatowej: https://sio.men.gov.pl/index.php/rspo
 • Szaleniec H., Kondratek B., Kulon F., Pokropek A., Skórska P., Świst K., Wołodźko T., Żółtak M. (2015). Porównywalne wyniki egzaminacyjne. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Trompenaars F. (2010). Kultura innowacji. Kreatywność pracowników a sukces firmy. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.
 • Zajda, K. (2015). Wieś jako terytorium innowacyjne, Wieś i Rolnictwo 3(168) 2015, 7-20.
 • Żmijewska – Jędrzejczyk T., Dyjas-Pokorska A. (2005). Ankiety audytoryjne [w:] P. Sztabiński, Z. Sawiński, F. Sztabiński (red.) Fieldwork jest sztuką (s .299-316). Warszawa: Wyd. IFiS PAN.