Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (41) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.65

Katarzyna Pawlewicz

RELATIONSHIPS BETWEEN SOCIAL CAPITAL AND SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT BASED ON RURAL COMMUNES IN THE WARMIŃSKO-MAZURSKIE VOIVODESHIP

Relacje pomiędzy kapitałem społecznym a rozwojem społeczno-gospodarczym na przykładzie gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego

Abstract:

The aim of this article is to assess the impact of social capital on socio-economic development of rural communities in the Warmia and Mazury Province. In the course of the study two synthetic indicators were calculated with the use of the TOPSIS method. One characterised social capital, the other the level of socio-economic development. The data used to determine the indicators (characterizing social capital and socio-economic development) were obtained from the Local Data Bank of the Central Statistical Offi ce and the National Electoral Commission for 67 rural communities from the Warmińsko-mazurskie voivodeship. Subsequently, linear ordering of the examined units was conducted and typological classes (I–IV) were determined, characterising the level of both analysed indicators. It was established that rural communities in the Warmińsko-mazurskie voivodeship do not show a large variation in terms of socio-economic development and social capital. Then, the relation between social capital and the level of socio-economic development was studied. As shown by statistical analysis, there is a positive, but low statistical dependence between the level of social capital and the level of socio-economic development. In turn, in the case of commune division into typological classes, compatibility was found between the discussed indicators, but only for 26 units, which constitutes only 40% of the analysed communes.

Abstract in polish:

Celem artykułu jest próba oceny wpływu kapitału społecznego na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. W toku realizacji badań obliczono dwa syntetyczne mierniki z zastosowaniem metody TOPSIS. Jeden charakteryzował kapitał społeczny, drugi stopień rozwoju społeczno-gospodarczego. Dane, które posłużyły do wyznaczenia mierników (wskaźniki charakteryzujące kapitał społeczny i rozwój społeczno-gospodarczy), pozyskano z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Państwowej Komisji Wyborczej dla 67 gmin wiejskich z województwa warmińsko-mazurskiego. W kolejnym kroku dokonano uporządkowania liniowego badanych jednostek i wyznaczono klasy typologiczne (I–IV) charakteryzujące poziom obu analizowanych mierników. Ustalono, że gminy wiejskie w województwie warmińskomazurskim nie wykazują dużego zróżnicowania pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego oraz kapitału społecznego. Następnie badano zależność między kapitałem społecznym a poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego. Jak wykazała analiza statystyczna, zależność między poziomem kapitału społecznego a poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego jest dodatnia, ale słaba. Z kolei w przypadku podziału gmin na klasy typologiczne stwierdzono zgodność klas między omawianymi miernikami, ale tylko dla 26 jednostek, co stanowi niespełna 40% analizowanych gmin

Keywords: socio-economic development, social capital, TOPSIS, rural communes

Keywords in polish: rozwój społeczno-gospodarczy, kapitał społeczny, TOPSIS, gminy wiejskie

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol41/issue3/art_65.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.65
For citation:

MLA Pawlewicz, Katarzyna. "RELATIONSHIPS BETWEEN SOCIAL CAPITAL AND SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT BASED ON RURAL COMMUNES IN THE WARMIŃSKO-MAZURSKIE VOIVODESHIP." J. Agribus. Rural Dev. 41.3 (2016): 373-381.
APA Katarzyna Pawlewicz (2016). RELATIONSHIPS BETWEEN SOCIAL CAPITAL AND SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT BASED ON RURAL COMMUNES IN THE WARMIŃSKO-MAZURSKIE VOIVODESHIP. J. Agribus. Rural Dev. 41 (3), 373-381
ISO 690 PAWLEWICZ, Katarzyna. RELATIONSHIPS BETWEEN SOCIAL CAPITAL AND SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT BASED ON RURAL COMMUNES IN THE WARMIŃSKO-MAZURSKIE VOIVODESHIP. J. Agribus. Rural Dev., 2016, 41.3: 373-381.
Corresponding address:
dr inż. Katarzyna Pawlewicz, Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 15, 10-720 Olsztyn,
Authors email:
katarzyna.pawlewicz@uwm.edu.pl

References

 • Borys, T. (red.). (2005). Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Warszawa-Białystok: Ekonomia i Środowisko.
 • Bossel, H. (1999). Indicators for sustainable development: theory, method, applications. Winnipeg. International Institute for Sustainable Development.
 • Brodziński, Z. (2011). Stymulowanie rozwoju obszarów wiejskich na poziomie lokalnym na przykładzie woj. warmińsko-mazurskiego. Warszawa: SGGW.
 • Kuropka I. (2001). Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego. W: Cieślak, M. (red.). (2001). Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie. Warszawa: PWN.
 • Coleman, J. S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology, vol. 94, Supplement: Organizations and Institutions: Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure, S95-S120.
 • Foxton, F., Jones, R. (2011). Social Capital Indicators Review. Office for National Statistics, 1-6.
 • Huang, I.B., Keisler, J., Linkov, I. (2011). Multi-Criteria Decision Analysis in Environmental Sciences: Ten Years of Applications and Trends. Science of The Total Environment 409(19), 3578-3594. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2011.06.022
 • Hwang, C.L., Yoon, K. (1981). Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications, A State of The Art Survey. Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag.
 • Janc, K. (2009). Przestrzenne zróżnicowanie kapitału ludzkiego i społecznego na Dolnym Śląsku (s. 38-63). W: H. Dobrowolska-Kaniewska, E. Korejwo (red.), Endo i egzogeniczne determinanty obszarów wzrostu i stagnacji w województwie dolnośląskim w kontekście Dolnośląskiej Strategii Innowacji. Wrocław: Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej.
 • Kłosowski, W., Warda, J. (2001). Wyspy szans. Jak budować strategie rozwoju lokalnego?, Bielsko-Biała: Warda&Kłosowski Consulting.
 • Kompa, K. (2009). Budowa mierników agregatowych do oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. Zeszyty Naukowe SGGW: Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 74, 5-26.
 • Parysek, J. J. (2001). Podstawy gospodarki lokalnej. Poznań: Wyd. Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 • Pawlewicz, K., Pawlewicz, A. (2011). Poziom ładu przestrzenno-środowiskowego gmin wiejskich w zrównoważonym rozwoju na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 39, 171 – 179.
 • Potoczek, A. (2003). Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna. Toruń: Agencja Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa Sp. z o.o. p. 350.
 • Sierocińska, K. (2011). Kapitał społeczny. Definiowanie, pomiar i typy. Studia ekonomiczne 1 (LXVIII), 69-86.
 • Spychalski, G. (2013). Selected Features of Polish Farmers. Journal of Agribusiness and Rural Development 4(30), 231-242.
 • Szewczuk, A., Kogut, M., Zioło, M. (2011). Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka. Warszawa: Wyd. CH Beck.
 • Wysocki, F. (2010). Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich. Poznań: Uniwersytet Przyrodniczy.