Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (41) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.64

Stanisława Ostasiewicz, Józef Ledzianowski

SELECTED DETERMINANTS OF DEMOGRAPHIC SAFETY

Wybrane determinanty bezpieczeństwa demograficznego

Abstract:

The article presents, in a simplifi ed manner, selected theories of population to explain the current trends of population development in Poland and throughout the world. The aim of the article is to present the demographic threats that have emerged in the last eighty years. Prognosticated age structures have also been predicted. Signifi cant diff erences between the structure of the population now and the future have been indicated, particularly regarding the ageing of the population. Against the background of global transformations analyzes of changes in Poland have been conducted. The comparison shows that changes in Poland are highly analogous to transformations around the world, such as declining birth rates and increasing life expectancy. These changes cause ageing of the population, which could result in the collapse of the functioning of the labor market and the pension system as it currently exists.

Abstract in polish:

W prezentowanym artykule przedstawiono w uproszczony sposób wybrane teorie ludnościowe, aby na ich gruncie wyjaśnić aktualne tendencje rozwoju ludności w Polsce i na świecie. Celem artykułu jest prezentacja zagrożeń demogra- fi cznych, które pojawiły się w ostatnich osiemdziesięciu latach. Analizowano też prognozowane struktury wieku. Wskazano na istotne różnice w strukturze ludności obecnie oraz w przyszłości, szczególnie na procesy starzenia się ludności. Na tle przemian światowych dokonano analizy sytuacji w Polsce. Porównanie wskazuje na to, że przemiany w Polsce mają analogiczny przebieg jak te dokonujące się na całym świecie, a są to: zmniejszająca się liczba urodzeń i wydłużające się przeciętne trwanie życia. Zmiany te powodują starzenie się ludności, co może doprowadzić do załamania się rynku pracy i funkcjonującego systemu emerytalnego.

Keywords: demographic transition, age pyramid of population, old age rates, life expectancy

Keywords in polish: transformacja demografi czna, piramida wieku ludności, wskaźnik starości, oczekiwane trwanie życia

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol41/issue3/art_64.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.64
For citation:

MLA Ostasiewicz, Stanisława, and Józef Ledzianowski. "SELECTED DETERMINANTS OF DEMOGRAPHIC SAFETY." J. Agribus. Rural Dev. 41.3 (2016): 365-372.
APA Stanisława Ostasiewicz, Józef Ledzianowski (2016). SELECTED DETERMINANTS OF DEMOGRAPHIC SAFETY. J. Agribus. Rural Dev. 41 (3), 365-372
ISO 690 OSTASIEWICZ, Stanisława, LEDZIANOWSKI, Józef. SELECTED DETERMINANTS OF DEMOGRAPHIC SAFETY. J. Agribus. Rural Dev., 2016, 41.3: 365-372.
Corresponding address:
dr hab. Stanisława Ostasiewicz, prof. nadzw. WSOWL, Zakład Badań Podstawowych, Wyższa Szkoła Ofi cerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu, ul. Czajkowskiego 109, 51-114 Wrocław
Authors email:
ostasiewicz@wp.pl

References

 • Cieślak M., Demografia, Metody analizy i prognozowania, PWN, Warszawa 1992,
 • Kośny M., Determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin, UE we Wrocławiu, Wrocław 2013,
 • Lesthaeghe, R. J. 2010. "The Unfolding Story of the Second Demographic Transition." PSC Research Report No. 10-696. January 2010. Abstract. PDF,
 • Meadows D. H., Meadows D. L., Randers Jorgen, Behrens W. W.III: GraniceWzrostu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1973,
 • Ostasiewicz S., Elementy aktuariatu, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003,
 • Ostasiewicz S.,(red) Metody oceny i porządkowania ryzyka w ubezpieczeniach życiowych, Wydawnictwo AE, Wrocław 2000,
 • Panek T.( red), Statystyka społeczna, PWE, Warszawa 2007,
 • Rosset E., Demografia Polski, PWN, Warszawa 1975,
 • http://www.demografia.uni.lodz.pl/dlastud/urodzenia_zgony_reprodukcja.pdf - dydaktyczny
 • https://pl.wikipedia.org/wiki/Demografia
 • www. mojasociologia.pl/drugie przejście demograficzne