Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (41) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.63

Dawid Olewnicki, Lilianna Jabłońska, Ewa Guzowska, Wioletta Wróblewska

SELECTED ASPECTS OF ETHNOCENTRIC BEHAVIOUR OF VEGETABLE CONSUMERS IN WARSAW

Wybrane przejawy zachowań etnocentrycznych wśród konsumentów warzyw w Warszawie

Abstract:

The aim of this study was to analyse certain aspects of ethnocentric behaviour of vegetable purchasers in Warsaw. The research, in the form of a survey, was carried out among the adult population in 2015. Among the studied factors were consumers’ attitudes in relation to domestic and imported vegetables, depending on selected demographic characteristics. The analysis of empirical material has indicated ethnocentrism among vegetable buyers. Domestic vegetable purchases are primarily determined by practical advantages of the products. The choice of domestic products for mainly rational reasons points towards intentional ethnocentrism.

Abstract in polish:

Celem artykułu była analiza przejawów zachowań etnocentrycznych nabywców warzyw w Warszawie. Badania w formie wywiadu kwestionariuszowego przeprowadzono wśród dorosłych mieszkańców w 2015 roku. Określono m.in. postawy konsumentów względem warzyw krajowych i importowanych w zależności od wybranych czynników demografi cznych. Analiza materiału empirycznego wykazała postawy etnocentryczne wśród nabywców warzyw. Zakupy warzyw krajowych podyktowane są przede wszystkim praktycznymi zaletami tych produktów. Kierowanie się przy wyborze produktów krajowych głównie względami racjonalnymi przemawia za intencjonalnym etnocentryzmem.

Keywords: ethnocentrism, consumer, vegetables

Keywords in polish: etnocentryzm, konsument, warzywa

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol41/issue3/art_63.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.63
For citation:

MLA Olewnicki, Dawid, et al. "SELECTED ASPECTS OF ETHNOCENTRIC BEHAVIOUR OF VEGETABLE CONSUMERS IN WARSAW." J. Agribus. Rural Dev. 41.3 (2016): 355-364.
APA Dawid Olewnicki, Lilianna Jabłońska, Ewa Guzowska, Wioletta Wróblewska (2016). SELECTED ASPECTS OF ETHNOCENTRIC BEHAVIOUR OF VEGETABLE CONSUMERS IN WARSAW. J. Agribus. Rural Dev. 41 (3), 355-364
ISO 690 OLEWNICKI, Dawid, et al. SELECTED ASPECTS OF ETHNOCENTRIC BEHAVIOUR OF VEGETABLE CONSUMERS IN WARSAW. J. Agribus. Rural Dev., 2016, 41.3: 355-364.
Corresponding address:
dr inż. Dawid Olewnicki, Samodzielna Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
Authors email:
dawid_olewnicki@sggw.pl

References

 • Agbonifoh, B.A., Elimimian, J.U. (1999). Attitudes of developing countries towards country-of-origin products in an era of multiple brands, Journal of International Consumer Marketing, 11, 4, 97-116.
 • Elliott, G.R., Camoron, R.C. (1994). Consumer perception of product quality and the country-of-origin effect, Journal of International Marketing, 2 (2), 49-62.
 • Ertmańska, K.. (2011). Zachowania konsumenckie – etnocentryzm, internacjonalizm i kosmopolityzm konsumencki, Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 51, 254-266.
 • Figiel, A. (2004). Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne, (s. 15-42), PWN, Warszawa.
 • Herche, J. (1992). A note on the predictive validity of the CETSCALE, Journal of the Academy of Marketing Science, 20 (3), 261-264.
 • Kędzior, Z. (2003). Konsument na rynku. Postawy wobec produktów (s. 55-56), Akademia Ekonomiczna – CBiE, Katowice.
 • Liczmańska, K. (2010). Efekt kraju pochodzenia produktu a decyzje nabywcze konsumentów sektora alkoholi wysokoprocentowych, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 3, 177-187.
 • Min Han, C. (1998). The role of consumer patriotism in the choice of foreign products, Journal of Advertising Research, June/July, 29.
 • Morganosky, M.A., Lazarde, M.M. (1987). Foreign-made apparel: influences on consumers perceptions of brand and store quality, International Journal of Advertising, 6 (4), 339-346.
 • Rawwas, M. i Rajendran, K. (1996). The influence of worldmindedness and nationalism on consumer evaluation of domestic and foreign products. International Marketing Review, 13 (2), 20–38.
 • Ryttel, A. (1999). Rola efektu kraju pochodzenia w strategii marketingowej, Marketing i Rynek, 7, 15-21.
 • Sajdakowska, M. (2003). Etnocentryzm konsumencki – czynnik wpływający na decyzje nabywcze konsumentów na rynku żywności, Acta Scientiarum Polonarum, Technologia Alimentaria 2 (1), 177-184
 • Shimp, T., Sharma, S., (1987). Consumers Ethnocentrism: Construction and Validation of the CETSCALE. J. Mar. Res. 24, 280-289.
 • Sowa, I. (2010). Globalizacja konsumpcji i etnocentryzm konsumencki, W: E. Kieżel (red.), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim (s. 184) , PWN, Warszawa.
 • Summer, W. G. (1995). Naturalne sposoby postępowania w gromadzie (s. 16-19), PWN, Warszawa.
 • Witczak, J. (2003). Jakość żywności jako czynnik wpływający na decyzje nabywcze konsumentów, Marketing i Rynek, 8, 17.
 • Witek, L. (2010). Postawy etnocentryczne konsumentów - uwarunkowania i rozwój, Melitopol Institute of Public And Municipal Administration of Classical Private University, Institucionalnij Wektor Ekonomićnogo Rozwitku, 3 (2), 22-32.
 • Włodarczyk, K. (2014). Globalizacja a patriotyzm ekonomiczny polskich konsumentów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 214, 64-75.
 • Wróblewska, W., Kwiatkowska, K. (2014). Etnocentryzm konsumencki na rynku owoców i warzyw , Marketing i Rynek, 6 (płyta CD), 824 - 834.
 • Zabrocki, R. (2014). Zachowania konsumentów i zjawisko etnocentryzmu konsumenckiego na globalnym rynku żywności, Marketing i Rynek, 6 (płyta CD), 850 -865.
 • Zięba, K.. Ertmański, S. (2006). Rola etnocentryzmu konsumenckiego oraz kraju pochodzenia produktu w podejmowaniu decyzji zakupowych konsumentów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 438, 121-126.