Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (41) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.62

Anna Nowak

REGIONAL DIFFERENCES IN THE COMPETITIVENESS OF FARMS IN POLAND

Regionalne zróżnicowanie konkurencyjności gospodarstw rolnych w Polsce

Abstract:

The aim of the study is to assess the competitiveness of the regional diversity of farms in Poland. The study was conducted on a sample of commodity holdings participating in the Polish FADN in 16 voivodeships for the years 2010–2012. The study was based on indicators of competitiveness in terms of production factors and results. Research shows that labour resources and the eff ectiveness of their use are important aspects of regional diversity of competitiveness of farms. In regions where this factor is present in excess (Małopolskie, Świętokrzyskie, Mazowieckie, Łódzkie and Lubelskie voivodeships), labor productivity was relatively low. These regions are also characterized by lower production potential expressed by the agricultural area of an average farm. The greatest competitive advantages in terms of production profi tability were achieved by farms in Dolnośląskie voivodeship, where there were also some of the highest rates of profi tability of assets.

Abstract in polish:

Celem opracowania jest ocena regionalnego zróżnicowania konkurencyjności gospodarstw rolnych w Polsce. Badania przeprowadzono na próbie gospodarstw towarowych uczestniczących w Polskim FADN w układzie 16 województw za lata 2010–2012. W pracy wykorzystano wskaźniki konkurencyjności czynnikowej i wynikowej. Z badań wynika, że istotnym aspektem regionalnego zróżnicowania konkurencyjności gospodarstw rolnych są zasoby pracy oraz efektywność ich wykorzystania. W regionach, gdzie czynnik ten występuje w nadmiarze (województwa: małopolskie, świętokrzyskie, mazowieckie, łódzkie i lubelskie), produktywność pracy była relatywnie niska. Regiony te charakteryzują się także mniejszym potencjałem produkcyjnym wyrażonym powierzchnią użytków rolnych przeciętnego gospodarstwa rolnego. Największe przewagi konkurencyjne w zakresie dochodowości produkcji osiągały gospodarstwa rolne województwa dolnośląskiego, gdzie występowały także jedne z najwyższych wskaźników dochodowości aktywów trwałych.

Keywords: competitiveness, rural farm, Poland, voivodeships

Keywords in polish: konkurencyjność, gospodarstwo rolne, Polska, województwa

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol41/issue3/art_62.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.62
For citation:

MLA Nowak, Anna. "REGIONAL DIFFERENCES IN THE COMPETITIVENESS OF FARMS IN POLAND." J. Agribus. Rural Dev. 41.3 (2016): 345-354.
APA Anna Nowak (2016). REGIONAL DIFFERENCES IN THE COMPETITIVENESS OF FARMS IN POLAND. J. Agribus. Rural Dev. 41 (3), 345-354
ISO 690 NOWAK, Anna. REGIONAL DIFFERENCES IN THE COMPETITIVENESS OF FARMS IN POLAND. J. Agribus. Rural Dev., 2016, 41.3: 345-354.
Corresponding address:
dr Anna Nowak, Katedra Ekonomii i Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Authors email:
anna.nowak@up.lublin.pl

References

 • Cebulak, T., Firlej, K., Juchniewicz, M., Rowiński, J., Szczepaniak, I., Szymański, W., Wiatrak, A. P., (2008). Wybrane aspekty konkurencyjności polskich producentów żywności. Warszawa: IERiGŻ.
 • Dobiegała-Korona B., Kasiewicz S. (2000). Metody oceny konkurencyjności przedsiębiorstw. W: K. Kuciński (red.), Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce. Materiały i Prace IFGN. tom LXXIX, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • European Commission (2009). European Competitiveness Report 2008, Brussels.
 • Frączek, P. (2009). Determinanty konkurencyjności sektorów i przedsiębiorstw. Ujęcie teoretyczne. Przedsiębiorstwo i Region, 1, 7-17.
 • Goraj, L., Mańko, S. (2009). Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Warszawa: Wyd. Difin.
 • Gorynia, M. (2002). Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Poznań: Wyd. AE.
 • Józwiak, W. (red.). (2012). Wzmacnianie pozycji polskiego rolnictwa – propozycje wstępne. Warszawa: IERiGŻ, nr 65.
 • Kołodziejczak, M. (2014). Efektywność wykorzystania czynników produkcji w rolnictwie polskim i niemieckim w latach 2004-2012. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 101, z. 2, 70-79.
 • Kowalski, A. (1998). Czynniki produkcji w agrobiznesie. W: Woś, A. (red), Encyklopedia agrobiznesu. Warszawa: Wyd. Fundacja Innowacja.
 • Kulawik, J., Wieliczko, B. (2012). Wybrane finansowe aspekty konkurencyjności rolnictwa. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 4, 36-53.
 • Latruffe, L. (2010). Competitiveness, Productivity and Efficiency in the Agricultural and Agri-Food Sectors. OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 30, OECD Publishing. Pobrane 12.07 maja 2015 z: http://dx.doi.org/10.1787/5km91nkdt6d6-en.
 • Mrówczyńska-Kamińska, A. (2013). Zasoby pracy i ich wydajność w gospodarce żywnościowej w krajach Unii Europejskiej. J. Agribus. Rural Dev., 3(29), 85-100.
 • Niezgoda, D. (1999). Instrumenty kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. W: Niezgoda, D. (red.), Rola informacji rynkowej w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej podmiotów gospodarczych w agrobiznesie. Materiały konferencyjne. Lublin: Wyd. AR.
 • Nosecka, B., Pawlak, K., Poczta, W. (2011). Wybrane aspekty konkurencyjności rolnictwa. Raport Programu Wieloletniego 2011–2014, Warszawa: IERiGŻ.
 • Poczta, W., Kołodziejczak, M. (2008). Regionalne zróżnicowanie produktywności rolnictwa w Unii Europejskiej. J. Agribus. Rural Dev., 1(7), 109-121.
 • Poczta, W. (2003). Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską. Poznań: Wyd. AR.
 • Poczta, W., Siemiński, P. (2010). Konkurencyjność rolnictwa polskiego po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Poznań: Wyd. UP.
 • Porter, M.E. (2000). Location, competition and economic development: local clusters in a global economy. Economic Development Quarterly, 14, 15-34.
 • Stankiewicz, M.J. (2005). Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Toruń: Dom Organizatora, 2005.
 • Stankiewicz, M.J. (2002). Konkurencyjność przedsiębiorstw. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Toruń: Dom Organizatora.
 • Strojny, J. (2010). Konkurencyjność międzynarodowa sektorów rolno-żywnościowych państw Unii Europejskiej w ujęciu dynamicznym. Zeszyty Naukowe UR im. Hugo Kołłątaja w Krakowie, nr 462, z. 339.
 • Walczak, W. (2010). Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw. E-mentor 5 (37), 5-12.
 • Wieliczko, B. (2012). Mechanizmy oddziaływania funduszy strukturalnych na konkurencyjność polskiego rolnictwa. Studia Iurdica Agraria, t. X, 441-458.
 • Wojarska M. (2014). Konkurencyjność województwa świętokrzyskiego na tle pozostałych regionów Polski. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 3, 129-143.
 • Wrzosek, W. (2006). Funkcjonowanie rynku. Warszawa: PWE.
 • Wysocki, F., Kozera, A. (2012). Potencjał produkcyjny rolnictwa i efektywność wykorzystania czynników produkcji. Wiadomości Statystyczne, 4, 49-64.
 • Zwolińska-Ligaj, M., Guza-Dec, D. (2006). Przestrzenne uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarach wiejskich. W: Juchniewicz M. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw. Olsztyn: Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.