Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (41) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.61

Aldona Mrówczyńska-Kamińska, Aldona Standar

THE ROLE OF BUSINESS INSURANCE IN NATIONAL ECONOMY IN POLAND

Rola ubezpieczeń gospodarczych w gospodarce narodowej w Polsce

Abstract:

The main aim of the study is to show the role of business insurance in the Polish national economy. The fi rst part presents an overview of the insurance market. In the second part the importance of insurance in the national economy is discussed, based on calculated penetration rates, insurance density, activity monitoring, coverage ratio and solvency ratio. Finally the density and penetration rates in Poland were compared with those in other EU countries. The primary research method was descriptive method and the basic indicators of the importance of insurance in the national economy. The main source materials were data from the Central Statistical Offi ce, the Polish Financial Supervision Authority and the Polish Insurance Association. This study covers the period 2006–2014. The study confi rmed a good standing of the Polish insurance market and the fact that it systematically reduces the distance that separates the Polish insurance market from the largest European markets.

Abstract in polish:

 Głównym celem badań jest ukazanie roli ubezpieczeń gospodarczych w polskiej gospodarce narodowej. W pierwszej części przedstawiono ogólne informacje o rynku ubezpieczeń. W drugiej omówiono znaczenie ubezpieczeń w gospodarce narodowej, obliczając wskaźniki penetracji, gęstości, monitorowania działalności, pokrycia rezerw oraz współczynnik wypłacalności. Na koniec porównano wskaźnik gęstości i penetracji w Polsce z krajami UE. Główną metodą badawczą była metoda opisowa oraz podstawowe wskaźniki obrazujące znaczenie ubezpieczeń w gospodarce. Głównymi materiałami źródłowymi były dane Urzędu Statystycznego, Komisji Nadzoru Finansowego i Polskiej Izby Ubezpieczeń. Zakres czasowy badań objął lata 2006–2014. Przeprowadzone badania potwierdziły, że polski rynek ubezpieczeniowy cechuje się dobrą sytuacją i systematycznie zmniejsza dystans do największych rynków europejskich.

Keywords: insurance, the national economy, ratio analysis, Poland

Keywords in polish: ubezpieczenia, gospodarka narodowa, analiza wskaźnikowa, Polska

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol41/issue3/art_61.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.61
For citation:

MLA Mrówczyńska-Kamińska, Aldona, and Aldona Standar. "THE ROLE OF BUSINESS INSURANCE IN NATIONAL ECONOMY IN POLAND." J. Agribus. Rural Dev. 41.3 (2016): 337-344.
APA Aldona Mrówczyńska-Kamińska, Aldona Standar (2016). THE ROLE OF BUSINESS INSURANCE IN NATIONAL ECONOMY IN POLAND. J. Agribus. Rural Dev. 41 (3), 337-344
ISO 690 MRóWCZYńSKA-KAMIńSKA, Aldona, STANDAR, Aldona. THE ROLE OF BUSINESS INSURANCE IN NATIONAL ECONOMY IN POLAND. J. Agribus. Rural Dev., 2016, 41.3: 337-344.
Corresponding address:
dr hab. Aldona Mrówczyńska-Kamińska, Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
Authors email:
aldonam@up.poznan.pl

References

 • Hadyniak B. Monkiewicz J., Gąsiorkiewicz L., (1999): Zarządzanie finansami ubezpieczeń, POLTEXT, Warszawa
 • Kawiński M. (2013): Ubezpieczenia w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski, Wiadomości Ubezpieczeniowe , Numer specjalny 2/2013, PIU, Warszawa.
 • Łazowski J. (1948): Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, PZU, Warszawa
 • Polski rynek ubezpieczeniowy w 2013 roku, GUS, Warszawa, 2014.
 • Raport o stanie sektora ubezpieczeń po IV kwartale 2014 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, www.knf.gov.pl, data dostępu 8.08.2015 rok
 • Ronka- Chmielowiec W. (2002): Ubezpieczenia Rynek i ryzyko, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Sangowski T. (2001): Ubezpieczenia gospodarcze, POLTEXT, Warszawa
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 o działalności ubezpieczeniowej, Dz. U. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.
 • www. knf.gov.pl
 • www.piu.org.pl
 • www.ec.europa.eu/eurostat