Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (41) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.58

Cezary Klimkowski

FARM INCOME STABILIZATION EFFECTIVENESS AND INCOME STABILIZATION TOOL

Zakres ubezpieczenia a skuteczność stabilizacji dochodów

Abstract:

There is a high and growing risk in agriculture, which makes choosing the right tool to support risk management in agriculture more urgent. Traditional agricultural production insurance is very expensive and often – as is the case in Poland – does not provide adequate coverage. Income insurance, which ensures more complex coverage, may be an alternative to it and, as there is no perfect correlation between the value of individual production types, may be off ered at a comparatively lower price. Based on 2004–2013 data from 4,590 Community Farm Accountancy Data Network (FADN) farms, it was proved that aggregate production insurance allows for a much lower insurance premium rate in relation to insurance of specifi c production types.

Abstract in polish:

Wysokie i rosnące ryzyko gospodarowania w rolnictwie sprawia, że coraz bardziej naglącą kwestią staje się wybór odpowiedniego narzędzia wspierającego zarządzanie ryzykiem. Tradycyjne ubezpieczenia produkcji rolnej są niezwykle kosztowne i często – tak jak w przypadku Polski – nie zapewniają odpowiedniej ochrony. Alternatywą może być ubezpieczenie dochodów, które zapewnia pełniejszą ochronę, a z uwagi na brak doskonałej korelacji między wartością poszczególnych kierunków produkcji może być oferowane po stosunkowo niższej cenie. Na podstawie danych z 4590 gospodarstw prowadzących rachunkowość FADN w latach 2004–2013 dowiedziono, że ubezpieczenia zagregowanej produkcji pozwalają na znaczące obniżenie stawki składki ubezpieczeniowej w stosunku do ubezpieczeń poszczególnych kierunków produkcji. 

Keywords: income risk, insurance, FADN, income stabilization tool

Keywords in polish: ryzyko dochodowe, ubezpieczenia, FADN, narzędzie stabilizacji dochodów

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol41/issue3/art_58.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.58
For citation:

MLA Klimkowski, Cezary. "FARM INCOME STABILIZATION EFFECTIVENESS AND INCOME STABILIZATION TOOL." J. Agribus. Rural Dev. 41.3 (2016): 309-318.
APA Cezary Klimkowski (2016). FARM INCOME STABILIZATION EFFECTIVENESS AND INCOME STABILIZATION TOOL. J. Agribus. Rural Dev. 41 (3), 309-318
ISO 690 KLIMKOWSKI, Cezary. FARM INCOME STABILIZATION EFFECTIVENESS AND INCOME STABILIZATION TOOL. J. Agribus. Rural Dev., 2016, 41.3: 309-318.
Corresponding address:
mgr Cezary Klimkowski, Zakład Zastosowań Matematyki w Ekonomice Rolnictwa, IERiGŻ-PIB, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
Authors email:
klimkowski@ierigz.waw.pl

References

 • Chand, R., (2010). Understanding the nature and causes of food inflation, Economic and Political Weekly, 45(9).
 • Climate change, impacts and vulnerability in Europe. 2012. An indicator-based report. (2012), EEA Report. No 12.
 • Floriańczyk, Z., Mańko, S., Osuch, D., Płonka, R., (red.). (2014). Wyniki Standardowe 2013 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część I Wyniki Standardowe. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Froot, K.A., (1999). The Market for Catastrophe Risk: a Clinical Examination. National Bureau of Economic Research, Cambridge.
 • Gilbert, C.L., (2010). How to understand high food prices, J. Agr. Econ., 61(2).
 • Itturioz, R., (2009). Agricultural Insurance. Primer Series on Insurance. Issue 12. Washington: The World Bank.
 • Hardaker, J.B., Huirne, R.B.M., Anderson, J.R., Lien, G., (2004). Coping with Risk in Agriculture. Wallingford: CAB International.
 • Janowicz-Lomott, M., Łyskawa, K., (2014). Instrumenty stabilizacji dochodu – wymogi wspólnej polityki rolnej a adaptacja w Polsce. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, T. 101, z. 4.
 • Kemeny, G., Klimkowski, C., Fogarasi, J., Toth, O., Varga, T., (2014). Agricultural insurance support scheme. W: N. Potori, P. Chmieliński, A.F. Fieldsend (red.), Structural changes in Polish and Hungarian agriculture since EU accession. Budapest: AKI.
 • Klimkowski, C., (2014). Perspectives of income stabilization tool: the case of Polish Agricultural Sector. W: D.M. Voicilas, M.M. Tudor (red.), Rural transformations under common Agricultural Policy 2007-2013 and future development, Warszawa-Bucharest: ERDN, (s. 59-73).
 • Liesivaara, P., Myyra, S., Jaakkola, A., (2012). Feasibility of the Income Stabilisation Tool in Finland. Paper prepared for the 123rd EAAE Seminar, Dublin, February 23-24.
 • Liesivaara, P., Myyra, S., (2014). Government polcies in changing climate and the demand for the crop insurance. Contributed Paper prepared for the 88th Conference of AES, Paris, April 9-11.
 • Mahul, O., Stutley, C.J., (2010). Government Support to Agricultural Insurance: Challenges and Opportunities for Developing Countries. Washington: World Bank.
 • Mary, S., Santini, F., Boulanger, P., (2013). An Ex-Ante Assessment of CAP Income Stabilisation Payments using a Farm Household Model. Contributed Paper prepared for presentation at the 87th Conference of the AES, Warwick, April 8-10.
 • Pigeon, M., de Frahan, B.H., Denuit, M., (2012). Actuarial evaluation of the EU proposed farm income stabilization tool. Paper prepared for the 123rd EAAE Seminar, Dublin, February 23-24.
 • Rocznik Statystyczny rolnictwa 2014. (2015). GUS: Warszawa.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.
 • Smith, V.H., Glauber, J.W., (2012) Agricultural Insurance in Developing Countries: Where Have We Been and Where Are We Going? Appl. Econ. Perspect. Pol., 34(3).
 • von Ledebur, O., Schmitz, J., (2012). Price volatility on the German Agricultural Markets. Paper prepared for the 123rd EAAE Seminar, Dublin, February 23-24.